Ν. 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

FEK_A

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Ο νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) θεσπίζει κανόνες:

  • α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221),
  • β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338),
  • γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και
  • δ) για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374).

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των ορισμένων διατάξεων (άρθρα 3-7), σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α ́ και β ́, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Σχετικό αρχείο:
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

.

 ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: