Πως διαμορφώνεται το κόστος της άδειας θήρας

adeia_thiras_vivliario

Κάθε χρόνο, πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, ένα από τα θέματα που απασχολεί ιδιαίτερα τον κυνηγετικό κόσμο είναι και το κόστος της άδειας θήρας, το ποσό των χρημάτων δηλαδή που θα πρέπει να καταβάλλει ο κυνηγός ώστε να αποκτήσει άδεια – δικαίωμα θήρας, καθώς και το που καταλήγουν τελικά τα χρήματα αυτά.

Σύμφωνα με τον Δασικό Κώδικα (ν.δ. 86/69), η θήρα επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο αδείας θήρας, που εκδίδεται στον τόπο της μονίμου κατοικίας του (σε επίπεδο νομού) από την αρμόδια δασική αρχή. Η άδεια θήρας, είναι προσωπική και αμεταβίβαστος, ισχύει για την κυνηγετική περίοδο και περιφέρεια, για την οποία εξεδόθη και διακρίνεται σε: α) Τοπική, ισχύει για την περιφέρεια του Νομού, β) Περιφερειακή, για μία εκ των επτά κυνηγετικών περιφερειών, και γ) Γενική, για ολόκληρη την χώρα. Ειδική περίπτωση αποτελεί η γενική άδεια θήρας για τους υπηκόους ξένων κρατών.

Από τι εξαρτάται η τιμή της άδειας θήρας;

Ο κυνηγός μπορεί να ζητήσει είτε απευθείας από την αρμόδια δασική αρχή την έκδοση της άδειας θήρας είτε μέσω του αναγνωρισμένου κυνηγετικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε εκτενέστερα τι περιλαμβάνει και από τι εξαρτάται η τιμή της άδειας θήρας όταν εκδίδεται μέσω των αναγνωρισμένων κυνηγετικών συλλόγων (Κ.Σ.) διότι αυτό τον τρόπο έκδοσης επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία των κυνηγών.

Σε γενικές γραμμές η τιμή της άδειας θήρας περιλαμβάνει δυο μεγάλες  κατηγορίες ποσών. Τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ του δημοσίου (τέλη έκδοσης άδειας κυνηγιού και τέλος χαρτοσήμου προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%) και τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων (ετήσια συνδρομή στους Κ.Σ., έκτακτη εισφορά Κ.Σ. και έκτακτη εισφορά κυνηγετικής ομοσπονδίας). Στην τιμή της άδειας περιλαμβάνονται και μικρότερα ποσά, όπως αυτό της υποχρεωτικής ασφάλισης, ή ποσά που καταβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις (πρώτη εγγραφή, αλλαγή βιβλιαρίου) που δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή.

kostos_adeias_thiras.jpg

 

Από τα παραπάνω ποσά, το τέλος χαρτοσήμου (5000 δρχ. ή 15 ευρώ)  που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2873/2000, προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20% (3 ευρώ), παραμένει ίδιο κάθε έτος και καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).  Αυτά που μεταβάλλονται από έτος σε έτος και διαμορφώνουν την τελική τιμή της άδειας θήρας του κάθε κυνηγετικού έτους είναι τα εξής:

  • Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού
  • Ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κ.Σ.
  • Έκτακτη εισφορά Κ.Σ. και έκτακτη εισφορά υπέρ κυνηγετικής ομοσπονδίας (Κ.Ο.)

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού καθορίζονται κατά την έναρξη του κυνηγετικού έτους με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για το ποσό που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Τα τέλη έκδοσης παραμένουν σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια, και ανέρχονται στο ποσό των 10 ευρώ για την έκδοση τοπικής άδειας, στα 30 ευρώ για την περιφερειακή άδεια και στα 60 για την γενική. Έτσι, 10 ευρώ από κάθε τοπική άδεια, ή 30 από περιφερειακή, κ.ο.κ., κατευθύνονται στο Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο από την μεριά του, με ένα μέρος των χρημάτων αυτών, χρηματοδοτεί τη δασική υπηρεσία για την υλοποίηση έργων και εργασιών ανάπτυξης θηραματοπονίας, παραγωγής θηραμάτων στα κρατικά εκτροφεία, κλπ.

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κ.Σ. καθορίζεται κατά την έναρξη του κυνηγετικού έτους, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια συνδρομή παραμένει σταθερή από το 2010 και ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ για κάθε άδεια ανεξάρτητα εάν πρόκειται για τοπική, περιφερειακή ή γενική. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία. Σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει τα τελευταία χρόνια από τα 60 ευρώ που καταβάλλει ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας τα 5,00 ευρώ (ποσοστό 8,35%) αποτελούν την ετήσια εισφορά του Κ.Σ. στην κυνηγετική ομοσπονδία ενώ τα 40,10 ευρώ (ποσοστό 66,83%) ως ετήσια εισφορά στην  Κυνηγετική Συνομοσπονδία. Τα υπόλοιπα 14,90 ευρώ παραμένουν ως έσοδα στον κυνηγετικό σύλλογο για την λειτουργία και τις φιλοθηραματικές του δράσεις.

Τα ποσά που αναφέραμε μέχρι τώρα (χαρτόσημο, τέλη και συνδρομή) περιλαμβάνονται στην τιμή της άδειας θήρας και καταβάλλονται από όλους τους κυνηγούς-μέλη των αναγνωρισμένων κυνηγετικών συλλόγων. Για παράδειγμα: η τιμή μιας τοπικής άδειας θήρας, ανεξαρτήτως κυνηγετικού συλλόγου, θα ανέλθει οπωσδήποτε στο ποσό των 88 ευρώ, που αναλύεται ως εξής:

  • Τέλος χαρτοσήμου προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20% (15+3=18 ευρώ),
  • Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού (10 ευρώ),
  • Ετήσια συνδρομή Κ.Σ. (60 ευρώ).

Σε κανέναν κυνηγετικό σύλλογο όμως η τοπική άδεια κυνηγιού δεν κοστίζει μόνο 88 ευρώ. Κοστίζει περισσότερο, διότι προστίθεται επιπλέον το ποσό της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης (εξαρτάται από τον  Κ.Σ. και την σύμβαση που έχει συνάψει με ασφαλιστική εταιρεία), το ποσό της τυχόν  έκτακτης εισφοράς του συλλόγου και το ποσό της τυχόν έκτακτης εισφοράς της Κ.Ο.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους άδειας κυνηγιού. Ο σύλλογος δεν αποφασίζει εαν θα την επιβάλλει ή όχι στα μέλη του. Μπορεί να επηρεάσει μόνο την τιμή της μέσω της επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας. Εκτός λίγων εξαιρέσεων (π.χ. περιοχές με συχνά κυνηγετικά ατυχήματα) η τιμή της ασφάλειας είναι μικρή (2-3 ευρώ) και επηρεάζει ελάχιστα την τελική τιμή της άδειας κυνηγιού.

Έκτακτη εισφορά

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα ποσά που αναλύσαμε μέχρι εδώ και διαμορφώνουν το κόστος της τοπικής άδειας του παραδείγματος μας περίπου στα 90-91 ευρώ (υπό την παραδοχή ότι η τιμή της ασφάλειας είναι 2-3 ευρώ), δεν μπορεί να τα επηρεάσει ο κυνηγός. Εκείνο που μπορεί να επηρεάσει, είτε άμεσα, είτε έμμεσα και διαμορφώνει την τελική τιμή της άδειας κυνηγιού είναι το ποσό των έκτακτων εισφορών που καταβάλλουν τα μέλη των κυνηγετικών οργανώσεων.

Η τιμή της άδειας θήρας μπορεί περιλαμβάνει τα ποσά δυο, ανεξάρτητων μεταξύ τους, έκτακτων εισφορών. Πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές εισφορές μιας και καθορίζονται από διαφορετικά όργανα. Η έκτακτη εισφορά για φιλοθηραματικούς σκοπούς του συλλόγου καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του κυνηγετικού συλλόγου (πρωτοβάθμιο σωματείο), ενώ η έκτακτη εισφορά για φιλοθηραματικούς σκοπούς της κυνηγετικής ομοσπονδίας καθορίζεται απο την Γενική Συνέλευση της κυνηγετικής ομοσπονδίας (δευτεροβάθμιο σωματείο).

ektakti eisfora

Η έκτακτη εισφορά του κυνηγετικού συλλόγου καθορίζεται άμεσα από τους ίδιους τους κυνηγούς και εγκρίνεται από την αρμόδια δασική αρχή. Η Γ.Σ. κάθε κυνηγετικού συλλόγου αποφασίζει εαν θα πρέπει να επιβληθεί έκτακτη εισφορά, το ποσό της αλλά και τους συγκεκριμένους φιλοθηραματικούς σκοπούς στους οποίους θα διατεθούν τα χρήματα. Μετά την έγκριση της από την δασική αρχή, τα μέλη του κυνηγετικού συλλόγου υποχρεούνται στην καταβολή της ακόμα κι εάν ψήφισαν αρνητικά ή δεν συμμετείχαν στην Γ.Σ.

Τα τελευταία χρόνια, στη συντριπτική πλειοψηφία των Κ.Σ., η τιμή της άδειας κυνηγιού περιλαμβάνει και ποσό έκτακτης εισφοράς υπέρ του συλλόγου. Υπάρχουν σύλλογοι όπου το ποσό αυτό είναι σχετικά μικρό (3-5 ευρώ) αλλά και σύλλογοι όπου το ποσό αυτό είναι μεγάλο (40-45 ευρώ) και ανέρχεται στο 1/3 περίπου της τιμής της τοπικής άδειας (δείτε ΕΔΩ…). Υπάρχουν, βέβαια και περιπτώσεις συλλόγων όπου η τιμή της άδειας δεν επιβαρύνεται με το ποσό της έκτακτης εισφοράς, είτε επειδή έτσι το αποφάσισε η Γ.Σ., είτε επειδή η έκτακτη εισφορά δεν εγκρίθηκε από την δασική αρχή.

Κατά την περσινή κυνηγετική περίοδο 2015-2016, υπήρξαν μεμονωμένοι σύλλογοι όπου η τιμή της άδειας που πλήρωναν τα μέλη τους (κυνηγοί) δεν περιελάμβανε ποσό έκτακτης εισφοράς για τον κυνηγετικό σύλλογο. Όλοι, όμως, οι σύλλογοι και κατ’ επέκταση όλοι οι κυνηγοί-μέλη τους πλήρωσαν ποσό έκτακτης εισφοράς για την κυνηγετική ομοσπονδία μέλος της οποίας είναι ο κάθε σύλλογος. Η τιμή της κυμαίνονταν  από δυο (2) ευρώ στην Κ.Ο. Ηπείρου έως και δεκαπέντε (15) ευρώ στην Κ.Ο. Στερεάς Ελλάδας. Για την φετινή κυνηγετική περίοδο, οι πληροφορίες μας λένε ότι η Κ.Ο. Ηπείρου έχει αποφασίσει την μη καταβολή έκτακτης εισφοράς. Για τις υπόλοιπες κυν. ομοσπονδίες έχουν εγκριθεί τα ποσά έκτακτης εισφοράς που φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.

eisfora_ko

Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, ως µέλη των Κυνηγετικών Οµοσπονδιών έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στις οµοσπονδίες τα δικαιώµατα εγγραφής και ετήσιας συνδροµής, καθώς και τις έκτακτες εισφορές, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση της οικείας Οµοσπονδίας. και εγκρίνονται από την αρμόδια δασική αρχή.

Οι αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων των Οµοσπονδιών δεν αφορούν στα µέλη των πρωτοβαθµίων Κυνηγετικών Οργανώσεων (φυσικά πρόσωπα), αλλά στα δικά τους µέλη δηλαδή στα πρωτοβάθµια σωµατεία (Κ.Σ), τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν την ως άνω έκτακτη εισφορά που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας, από τους πόρους που διαθέτουν, κατ αναλογία µε τα µέλη τους.

Το θέµα της καταβολής έκτακτης εισφοράς για φιλοθηραµατικούς σκοπούς από ένα πρωτοβάθµιο Κ.Σ σε µια Οµοσπονδία, θα πρέπει να εισάγεται στο Σώµα της Γ.Σ του πρωτοβάθµιου Κ.Σ, µε πλήρη και εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση που θα αφορά στην υποχρεωτική καταβολή της έκτακτης εισφοράς από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στη δευτεροβάθµια Κ.Ο, στους φιλοθηραµατικούς λόγους που την επέβαλαν και στον τρόπο καταβολής της, είτε από διαθέσιµους ίδιους πόρους των πρωτοβάθµιων Κ.Σ, είτε µε την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη τους (φυσικά πρόσωπα).

Εκείνο, δηλαδή, που αποφασίζει η Γ.Σ. κάθε κυνηγετικού συλλόγου, όσο αφορά την υποχρεωτική καταβολή της έκτακτης εισφοράς από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στη Ομοσπονδία, είναι ο τρόπο καταβολής της. Εαν το συνολικό ποσό που αναλογεί στον σύλλογο θα πληρωθεί από διαθέσιμα κεφάλαια του ταμείου του συλλόγου ή εαν θα επιβαρύνει απευθείας τον κάθε κυνηγό. Στη δεύτερη περίπτωση, η τιμή της άδειας θήρας περιλαμβάνει και το ποσό της έκτακτης εισφοράς της Ομοσπονδίας που αναλογεί σε κάθε κυνηγό.

Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις, η τιμή της άδειας θήρας στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους περιλαμβάνει και μικρότερα ποσά όπως η αξία του βιβλιαρίου θήρας για όσους κυνηγούς εκδίδουν πρώτη φορά άδεια ή για την αντικατάσταση παλαιού καθώς και το ποσό της εγγραφής στον Κ.Σ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά.

analusi_kostous_adeias1

dasarxeio.com


Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις και τις αποφάσεις (υπουργικές, δασικών υπηρεσιών, κ.λπ.) που αφορούν την νέα κυνηγετική περιόδου 2016-2017, στο σύνδεσμο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2016-2017

rithmiseis_thiras_2016_17ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d