Έγκριση ΕΣΧΑΔΑ «Μικρό Καβούρι και Αστέρας Βουλιαγμένης» Ν. Αττικής

dasos_Parnassos Ο Αστέρας Βουλιαγμένης στα τέλη της δεκαετίας του ΄50
[φωτογραφία: Δημ. Χαρισιάδης – Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη]

.

Με το υπ΄ αριθ. 152/2016 Πρακτικό Επεξεργασίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκρίθηκε το Σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα: «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του “Αστέρα Βουλιαγμένης” και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης». Με το υπό επεξεργασία σχέδιο διατάγματος επιχειρείται:

α) η έγκριση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) συνολικού εμβαδού 301.864,99 τ.μ. που βρίσκεται στο Μικρό Καβούρι Αττικής,

β) η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης»,

γ) ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης κατά ζώνες, όπως οι ρυθμίσεις αυτές αποτυπώνονται σε θεωρημένο διάγραμμα κλ. 1:5.000 που συνοδεύει το σχέδιο και

δ) η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω ειδικού σχεδίου.

Όμοιο σχέδιο διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης και την έγκριση ΣΠΕ για τα ακίνητα της ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ και του Δημοσίου, που βρίσκονται στο Μικρό Καβούρι Αττικής, έτυχε επεξεργασίας με το προηγούμενο πρακτικό επεξεργασίας (ΠΕ) 28/2015. Για τον λόγο αυτό, επί του παρόντος νέου σχεδίου πδ/τος ελέγχθηκε κατ΄ αρχάς η δυνατότητα  υπαγωγής του σε επεξεργασία και κρίθηκε αναγκαία η σύγκριση των ρυθμίσεών του με τις σχετικές ρυθμίσεις του αρχικού σχεδίου διατάγματος.

Όπως έγινε δεκτό, από τη σύγκριση των ρυθμίσεων των δύο σχεδίων διαταγμάτων προκύπτει ότι το υπό επεξεργασία σχέδιο διατάγματος προτείνεται κατόπιν ειδικής οικονομοτεχνικής μελέτης και αναμορφωμένης μελέτης ΕΣΧΑΔΑ, διαφέρει δε ουσιωδώς ως προς τις κανονιστικές του ρυθμίσεις από το σχέδιο, επί του οποίου εκδόθηκε το ΠΕ 28/2015, από την άποψη των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της φυσιογνωμίας της ακινήτου ως περιοχής τουρισμού – αναψυχής, αλλά και από την άποψη της έκτασης και της κατανομής των επιτρεπομένων χρήσεων, της δόμησης και κάλυψης και εν γένει της επιβάρυνσης της χερσονήσου στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, οι κύριες διαφορές των δύο σχεδίων κρίθηκε ότι αφορούν:

α) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της χερσονήσου, ως προς την οποία το παρόν σχέδιο προβλέπει προστατευόμενες περιοχές επιφανείας 217 περίπου στρ., η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τις ζώνες προστασίας 111 στρ. περίπου του αρχικού σχεδίου,

β) την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων που βρίσκονται πλησίον ή εντός του ακινήτου, ως προς τα οποία το παρόν σχέδιο προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία και ανάδειξή τους,

γ) τη διατήρηση του χαρακτήρα του συνόλου του ακινήτου, κυρίως ως περιοχής τουρισμού – αναψυχής, μέσω των προβλεπομένων χρήσεων γης και της κατανομής τους στις επιμέρους δύο ζώνες (ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ), διότι το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση όλων των ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν (2 ξενοδοχείων και καμπανών) με δόμηση τουλάχιστον 41.455 τ.μ. και αποκλειστική χρήση τουρισμού – αναψυχής, χωρίς δηλαδή χρήση κατοικίας στις καμπάνες ή σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και χωρίς άλλες αυτοτελείς χρήσεις και επιτρέπει σε εντελώς περιορισμένη έκταση (κάλυψη 8.000 τ.μ.) τη χρήση κατοικίας και μάλιστα, στο υποβαθμισμένο τμήμα του ακινήτου με την ανέγερση το πολύ 15 κατοικιών σε 13 θέσεις. Αντιθέτως, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη διατήρηση μόνο ενός ξενοδοχείου 17.000 τ.μ. και τη δυνατότητα κατασκευής 100 κατοικιών συνολικής δόμησης 39.500 τ.μ. με μετατροπή των καμπανών σε κατοικίες, με χρήση κατοικίας σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και με ανέγερση αυτοτελών κατοικιών, προέβλεπε δηλαδή τη διασπορά και την εκτεταμένη χρήση κατοικίας ουσιαστικά σε όλο το ακίνητο και σε ζώνη εμβαδού 161.000 τ.μ., πέραν δε των ανωτέρω το αρχικό σχέδιο προέβλεπε και αυτοτελείς χρήσεις (εστιατορίων, κέντρων) εκτός των ξενοδοχείων,

δ) τους όρους και περιορισμούς δόμησης, οι οποίοι στο παρόν σχέδιο είναι αυστηροί και εντοπισμένοι στα υφιστάμενα περιτυπώματα των ξενοδοχείων και καμπανών και τις συνοδευτικές τους χρήσεις,

ε) τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού και παραλίας και στα μνημεία, ζήτημα για το οποίο το παρόν σχέδιο λαμβάνει ειδική μέριμνα, η οποία, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της κύριας τουριστικής χρήσης του ακινήτου διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στους κοινόχρηστους εν γενεί χώρους και στα μνημεία,

ζ) την εξασφάλιση βιώσιμης λύσης για τη διατήρηση της χρήσης τουρισμού – αναψυχής, την οποία ανέκαθεν είχε το ακίνητο, εν αντιθέσει με το αρχικό σχέδιο, το οποίο μετέτρεπε κατ΄ ουσίαν το ακίνητο σε οικιστική περιοχή, διότι προέβλεπε για το ακίνητο αυτό προεχόντως χρήση κατοικίας.

Με τα ανωτέρω δεδομένα και εφ΄ όσον το παρόν νέο σχέδιο διατάγματος προτείνεται ύστερα από την εκπόνηση πρόσθετων μελετών και την εκτίμηση νέων στοιχείων και διαφέρει πλήρως κατά το περιεχόμενό του από το σχέδιο που έτυχε επεξεργασίας με το ΠΕ 28/2015, ιδίως ως προς τις προβλεπόμενες ζώνες, τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, κρίθηκε ότι το παρόν νέο σχέδιο πδ/τος υπόκειται νομίμως σε επεξεργασία στο σύνολό του.

Όσον δε αφορά το περιεχόμενό του το εξεταζόμενο Σχέδιο πδ/τος κρίθηκε ότι βρίσκει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 10, 12 παρ. 3 και 5 του ν. 3986/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 70 παρ. 4 και 5 του ν. 4170/2013,* ενώ διατυπώθηκαν ορισμένες επιμέρους παρατηρήσεις, με τις οποίες θα πρέπει ακολούθως να ευθυγραμμισθεί το εγκριθέν διάταγμα.

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό ότι με το άρθρο 1 παρ. 1 του υπό επεξεργασία σχεδίου διατάγματος εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης» επιφανείας 301.864,99 τ.μ., κατά ζώνες, όπως αυτές απεικονίζονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετική πράξη του.

Στην ίδια παρ. 1 του άρθρου 1 του σχεδίου ορίζεται ότι στην έκταση του ΕΣΧΑΔΑ δεν εμπίπτει ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των δύο τμημάτων του ΕΣΧΑΔΑ και ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ ΜΑΕ/Φ 3/73839/41734/3569/853/29.3.2016 του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με την παρ. 2 του αυτού άρθρου 1 του σχεδίου καθορίζεται, για το σύνολο της ως άνω περιγραφόμενης έκτασης του «Αστέρα Βουλιαγμένης», συντελεστής δόμησης 0,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 56.500 τ.μ., συντελεστής κάλυψης 0,1 καθώς και χρήσεις γης και όροι δόμησης κατά ζώνες, ως εξής:

α) η Ζώνη ΙΑ, επιφανείας 61.505 τ.μ. εκ των οποίων 9.170 τ.μ. εμπίπτουν και στη Ζώνη ΙΙ, ορίζεται ως Περιοχή Αποκατάστασης Φυσικού Τοπίου στην οποία επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 2 παρ. 1 του από 1/5.3.2004 πδ/τος και απαγορεύεται κάθε δόμηση. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η διατήρηση, ανακαίνιση και αποκατάσταση των υφισταμένων νόμιμων κατασκευών εντός του κελύφους αυτών, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, χωρίς αύξηση δόμησης, κάλυψης και όγκου και ορίζεται ότι η υφιστάμενη ιδιωτική οδός εντός της ζώνης αυτής πεζοδρομείται και ότι με τη μελέτη του άρθρου 13 του ν. 3986/2011 που θα ακολουθήσει εξασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της,

β) η Ζώνη ΙΒ, επιφανείας 156.236,55 τ.μ., ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας Φυσικού Τοπίου στην οποία εντάσσονται τα τμήματα της έκτασης «Αστέρας Βουλιαγμένης», τα οποία δεν εμπίπτουν στις Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ (ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ). Στην εν λόγω ζώνη ΙΒ διατηρείται και προστατεύεται το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε νέα δόμηση, με εξαίρεση την κατασκευή μέχρι τριών (3) εγκαταστάσεων εισόδου, στα αντίστοιχα σημεία εισόδων – εξόδων του ακινήτου, με μέγιστη δόμηση 15,00 τ.μ. εκάστη και μέγιστο ύψος 3,50 μ. και τη διατήρηση και βελτίωση των υφισταμένων εσωτερικών δικτύων, μετά από έγκριση της χωροθέτησής τους, ενώ ορίζεται ότι σε περίπτωση κατάργησης υφισταμένων δικτύων και διαμορφώσεων, το τοπίο αποκαθίσταται υποχρεωτικά και ότι όλες οι λοιπές κατασκευές απομακρύνονται ή καθαιρούνται, πλην της υπόγειας δεξαμενής πυρόσβεσης και του υφισταμένου ελικοδρομίου,

γ) η Ζώνη ΙΙ επιφανείας 10.256 τ.μ., καθορίζεται ως Ζώνη Α΄ Απόλυτης Προστασίας αρχαιολογικού χώρου, από τη ζώνη δε αυτή 9.170 τ.μ. εμπίπτουν και στη Ζώνη ΙΑ, η οποία αποτελεί τμήμα της Ζώνης Α΄ του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, στην οποία απαγορεύεται η δόμηση και ισχύουν οι όροι προστασίας της που καθορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προβλέπεται επίσης ότι στη ζώνη αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται η ακώλυτη πρόσβαση στον προϊστορικό οικισμό και την εγκατάσταση ελληνιστικών χρόνων και η απρόσκοπτη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας,

δ) η Ζώνη ΙΙΙ, εμβαδού 83.037,44 τ.μ., καθορίζεται ως Περιοχή Τουρισμού – Αναψυχής – Παραθεριστικής Κατοικίας. Στην εν λόγω ζώνη καθορίζονται με οικοδομική (κόκκινη) γραμμή Περιοχές Ανάπτυξης (ΠΑΝ), με γενικό προορισμό τη χρήση τουρισμού – αναψυχής – παραθεριστικής κατοικίας του άρθρου 19 του ν. 4269/2014.

Η ανωτέρω Ζώνη ΙΙΙ υποδιαιρείται σε δύο μερικότερες ζώνες και ειδικότερα στη Ζώνη ΙΙΙΑ, η οποία προβλέπεται ως ζώνη ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και οριοθετείται από τα περιτυπώματα των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και αποτελείται από τις υπ΄ αριθ. 1 έως 39 ΠΑΝ με επιτρεπόμενη χρήση τα ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, με τις συνοδές τους χρήσεις, ήτοι αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εμπορικά καταστήματα, εστίαση, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής και στάθμευση, για την εξυπηρέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται, μετά την έκδοση των απαιτουμένων αδειών, η διατήρηση ανακαίνιση, αποκατάσταση, ανακατασκευή, εξυγίανση, εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εντός εγκεκριμένου όγκου και κάλυψης αυτών καθώς και η κατεδάφιση (μερική ή ολική) των υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για την κατασκευή προσθηκών στα υφιστάμενα κτίρια ή για τη δημιουργία νέων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 19 μ. για τα ξενοδοχεία (ΠΑΝ 35 και ΠΑΝ 38), σε 3,5 μ. για τις καμπάνες πλησίον της Ζώνης Α΄ Απόλυτης Προστασίας (ΠΑΝ 05-15 και 17-19) και σε 7,5 μ. για τις υπόλοιπες ΠΑΝ στη ζώνη αυτή.

Στη Ζώνη ΙΙΙΒ, επιφανείας 43 περίπου στρ. καθορίζεται η υπ΄ αριθ. 40 ΠΑΝ, με χρήση τουρισμού – αναψυχής – παραθεριστικής κατοικίας και επιτρεπόμενη χρήση την κατοικία, στη ζώνη δε αυτή επιτρέπεται η ανέγερση μέχρι 15 κατοικιών σε 13 το πολύ κτιριακές μονάδες, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,50 μ., μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση τα 15.000 τ.μ. μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης τα 8.000 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση μεταξύ κτιρίων τα 15,00 μ. Στη ζώνη αυτή επιβάλλεται και η φύτευση σε ποσοστό 75% της μη καλυπτόμενης επιφάνειας και η ανάπτυξη των κατοικιών με βάση τα σύγχρονα πρότυπα βιοκλιματικού σχεδιασμού, με χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 2 του σχεδίου, επιτρέπεται δε κατά τις κείμενες διατάξεις, η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, επί των κτιρίων και εγκαταστάσεων της ζώνης αυτής, ύστερα από έγκριση της χωροθέτησης του οικείου επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3986/2011. Πέραν των ανωτέρω, με το άρθρο 1 παρ. 2 του σχεδίου ορίζονται και πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με τις επιμέρους χωροθετήσεις των χρήσεων.

Ειδικότερα ορίζεται ότι στη ζώνη ΙΙΙΑ, για τη χρήση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, προβλέπεται δόμηση τουλάχιστον 41.455,00 τ.μ., η οποία δύναται να προσαυξηθεί κατ΄ αναλογία της δόμησης που δεν θα πραγματοποιηθεί στη Ζώνη ΙΒ, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο ακίνητο και ότι κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΝΟΚ, ενώ στην παρ. 3 του αυτού άρθρου 1 ορίζεται ότι κατά τη χωροθέτηση του οικείου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3986/2011, θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό μέσω κοινόχρηστου οδικού δικτύου ή πεζόδρομου.

Περαιτέρω, με το άρθρο 2 του σχεδίου εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΣΧΑΔΑ του Δημοσίου Ακινήτου «Αστέρας Βουλιαγμένης» και της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης», υπό τους εκτιθέμενους στο άρθρο 2 αναλυτικά όρους και περιορισμούς δόμησης στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συνοχή και αυξημένη οικολογική συνέργεια με το πράσινο των ζωνών ΙΑ και ΙΒ, η χωροθέτηση των επιμέρους ειδικών χρήσεων και εγκαταστάσεων του άρθρου 1 με τρόπο που διασφαλίζει τον περιορισμό των μορφολογικών αλλοιώσεων του φυσικού τοπίου, την ένταξη των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην αισθητική του τοπίου και την προσαρμογή των έργων στο περιβάλλον καθώς και τη διασφάλιση πρόσβασης όλων των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό.

Στο ίδιο άρθρο 2 του σχεδίου διατάγματος ορίζεται, ακόμη, ότι στη Ζώνη ΙΙΙΑ επιβάλλεται η λειτουργία των υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ότι στη Ζώνη ΙΙΙΒ, η ανέγερση των κατοικιών πραγματοποιείται μόνο μετά την κατεδάφιση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, ότι η χωροθέτηση των κατοικιών πραγματοποιείται με την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου και της υφιστάμενης βλάστησης, υπό τους προβλεπόμενους στο σχέδιο διατάγματος όρους και ότι κάθε δέντρο που θα αφαιρεθεί κατά την κατασκευαστική περίοδο πρέπει να αντικαθίσταται με ένα ή περισσότερα νέα εντός των ορίων του ακινήτου, ώστε να διατηρείται ή αυξάνεται το ισοζύγιο πρασίνου.

Περαιτέρω, με το άρθρο 2 του σχεδίου επιβάλλονται και ειδικοί πρόσθετοι όροι, σύμφωνα με τους οποίους κατά την αδειοδοτική ωρίμανση και την εκτέλεση εργασιών κατασκευής λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία της έκτασης του ακινήτου που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ 26/113248/58371/7755/3741/4.9.2013 «Κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, Δήμου Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 350) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ 43/211149/113904/13939/6398/13.11.2013 «Καθορισμός Ζωνών Προστασίας αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, Δήμου Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 402) και προβλέπεται επιπλέον ότι ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα μεταξύ των δύο τμημάτων ΕΣΧΑΔΑ, ο οποίος ανήκει στο Δημόσιο, πρέπει να μετατραπεί σε οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, με ξεχωριστή είσοδο από τον δημόσιο δρόμο, αποκομμένη από τις λουτρικές εγκαταστάσεις, προκειμένου το μνημείο να είναι προσβάσιμο τις ώρες και ημέρες που ισχύουν για τους αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ ΜΑΕ/Φ 3/73839/41734/3569/853/29.3.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

______________________________________

* Το υπό επεξεργασία σχέδιο πδ/τος αφορά τις διατάξεις του άρθρου μόνου ν. 3985/2011 (Α΄ 151) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των ετών 2012-2015», των άρθρων 10-17 ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152) (σύσταση ΤΑΙΠΕΔ κ.ά.), του άρθρου 70 ν. 4170/2013 (Α΄ 163, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 43 § 1 ν. 4301/2014, Α΄ 223), άρθρο 1 ν. 4179/2013 (Α΄ 175), του άρθρου 19 ν. 4269/2014 (Α΄ 142), του άρθρου 238 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και του πδ/τος της 23.2-6.3.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ΄ 166).

astir18ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: