Συμμετοχή ΤΕ Δασοπόνων σε επιτροπές που αφορούν το αντικείμενο εργασίας τους

vouli

Τροπολογία για την συμμετοχή ΤΕ Δασοπόνων σε επιτροπές που αφορούν το αντικείμενο εργασίας τους κατέθεσαν επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δασικές Συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δασικές Συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Συμμετοχή ΤΕ Δασοπόνων σε επιτροπές που αφορούν το αντικείμενο εργασίας τους

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία αίρεται μια αδικία που έχει δημιουργηθεί σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και το αντικείμενο εργασίας τους είναι πλήρως συνυφασμένο με το θεσμοθετημένο νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας (δασικό κτηματολόγιο, δασική προστασία και γενικότερα των δασικών δραστηριοτήτων).

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 1 και 2) του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164) με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 998/79, συστήνεται σε κάθε νομό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α), η στελέχωση της οποίας γίνεται μόνο από Δασολόγους.

Επιπρόσθετα, με τον πρόσφατο ν. 4389/2016 (Α’ 94) και με το άρθρο 153 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 3889/2010 (Α’ 182)», συστήνεται επιτροπή αντιρρήσεων για τις περιοχές εκείνες που έχουν συμπεριληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των δασικών χαρτών. Στην εν λόγω επιτροπή μετέχει ομοίως μόνο δασολόγος εκπρόσωπος της δασικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 9 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 3 του ν. 3208/2003 με την οποία συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου, στην οποία και πάλι προβλέπεται η συμμετοχή δασολόγου και όχι δασοπόνου.

Δεδομένου πως οι ΤΕ Δασοπόνοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 του Ν. 1845/1989, ως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 133 του Κ.Π.Δ., αποτελούν κατεξοχήν δασικούς υπαλλήλους μαζί με τους ΠΕ Δασολόγους και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως:

– οι επιτροπές αυτές αφορούν σε κατεξοχήν δασικό αντικείμενο, με το οποίο οι δασοπόνοι έχουν καθημερινή ενασχόληση και άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου,

– οι δασοπόνοι έχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αφού κατά την καθημερινή ενασχόληση τους με το αντικείμενο τους εφαρμόζουν την κείμενη Νομοθεσία και τη πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε.,

– οι δασοπόνοι συμμετέχουν στις λοιπές επιτροπές της Δασικής Υπηρεσίας και μάλιστα πολλές φορές ως πρόεδροι,

κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχουν ισότιμα με τους ΠΕ Δασολόγους συναδέλφους τους στις επιτροπές αυτές.

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αποτελούνται από: α) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Συντονισμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών ή δασολόγο που υπηρετεί σε νομό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διάφορο εκείνου, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η κρινόμενη πράξη χαρακτηρισμού, με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών, ως πρόεδρο, β) έναν δασολόγο ή δασοπόνο της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού ή όμορου Δασαρχείου με αυτόν που εξέδωσε την πράξη χαρακτηρισμού, γ) έναν γεωπόνο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, δ) έναν τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών του νομού, προτεινόμενο από τον προϊστάμενο αυτής, με το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών του νομού, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η πράξη χαρακτηρισμού, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικός τόπος συνεδρίασης με την απόφαση συγκρότησης.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συμπεριληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτείται μία ή περισσότερες επιτροπές, αποτελούμενη έκαστη από:

α) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο,

β) έναν δασολόγο ή δασοπόνο εκπρόσωπο της Δασικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

γ) έναν μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ),

δ) έναν μηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α., και

ε) έναν δικηγόρο οριζόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α’ 303) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκειμένης της εφαρμογής των περί των επιτρεπτών επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν δασολόγο ή δασοπόνο τού οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασικός χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο στην επιτροπή συμμετέχει ένας δασολόγος ή δασοπόνος της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος ή δασοπόνος που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος Δ.Ε. διοικητικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών. Τα μέλη της παραπάνω επιτροπής δεν αμείβονται.»

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Δημαράς Γεώργιος

Θεωνάς Ιωάννης

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Τζούφη Μερόπη

Τσόγκας ΓεώργιοςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: