Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

duth

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα «Sustainable Management of Environment and Natural Resources». Η προκήρυξη αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, θα απορροφήσει το μέγιστο τριάντα δύο (32) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, τη συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και την τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος τους για αυτό, συμπεριλαμβανομένων δε και των συστατικών επιστολών. Είναι δε σίγουρο ότι οι υποψήφιοι θα κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100 €), κατανεμημένα σε τρεις δόσεις των επτακοσίων ευρώ (700 €), οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα), από Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 μέχρι Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων με προφορική συνέντευξη προγραμματίζεται περί το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία του Τμήματος, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”, τηλ. 25520 41172, και από το Internet (url: http://www.fmenr.duth.gr, email: otemperi@ores.duth.gr).

Σχετικό αρχείο:

.

.

.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: