Φλας στο παρελθόν: ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ (28.9.1913)

skript_28_9_1913

Η εφημερίδα «Σκριπ», στο φύλλο της 28ης-9-1913, αναφέρεται στην αποστολή, με χρήματα του ελληνικού κράτους, 16 υπότροφων σε δασολογικό διδακτήριο της Αυστρίας για να παρακολουθούσαν μαθήματα δασοκομίας. Το 1913, λοιπόν, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας προτίμησε να στείλει τελειόφοιτους Γυμνασίου και όχι Πολυτεχνείου, όπως συνηθίζονταν μέχρι τότε, διότι, οι τελειόφοιτοι Πολυτεχνείου, επανερχόμενοι στην Ελλάδα μετά τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, δεν δέχονταν να πάνε στις επαρχίες ως δασάρχες.

Τα επόμενα χρόνια, όμως, με τον διορισμό των αποφοίτων των δασολογικών διδακτηρίων της Αυστρίας, οι οποίοι, ερχόμενοι στην Ελλάδα επεδίωξαν να ισοτιμηθούν με τους δασολόγους, ελλείψει ικανού αριθμού τέτοιων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προέκυψαν άλλα προβλήματα.

ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ

Προ μεσημβρίας χθες μεταβάς εις το υπουργείον των Στρατιωτικών ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας κ. Α. Μιχαλακόπουλος συνειργάσθη μετά του Πρωθυπουργού επ′ αρκετόν. Ο κ. Μιχαλακόπουλος κατήρτησε … της αποστολής 16 υποτρόφων της Κυβερνήσεως εις την Αυστρίαν προς παρακολούθησιν μαθημάτων της δασοκομίας. Άλλοτε απεστέλλοντο εις Μόναχον τελειόφοιτοι του Πολυτεχνείου προς ευρυτέρας σπουδάς, αλλ’ επανερχόμενοι δεν εδέχοντο ίνα μεταβώσιν εις τας επαρχίας ως δασάρχαι. Δια τούτο ο κ. Μιχαλακόπουλος επροτίμησε την αποστολή τελειοφοίτων Γυμνασίου εις μια σχολήν της Αυστρίας, ένθα καταρτίζονται δασοκόμοι, οίτινες επιστρέφοντες θα διορίζωνται δασάρχαι.

Ο κ. υπουργός ελπίζει ότι μετά αποστολήν τοιούτων υποτρόφων επί τρία συνεχή χρόνια θα καταρτισθούν δια την θέσιν των δασαρχών, τόσοι όσων έχομεν ανάγκην.

Εφημ. ΣΚΡΙΠ | 28.9.1913

.

.

.

.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: