Νομοθετική αλλαγή στο άρθρο 45 του ν. 998/79

FEK_A

Mε την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α´ 136/28.07.2016) τροποποιήθηκε το άρθρο 45 του ν. 998/1979 ως εξής:

7. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Εκμεταλλευτές λατομείων, μαρμάρων βιομηχανικών ορυκτών ή αδρανών υλικών, οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, ίσου με το 100% της καθοριζόμενης, κατά το άρθρο 6 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, αξίας της έκτασής τους. Αποφάσεις αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν εκμεταλλευτές λατομείων που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο ανακαλούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον έχει καταβληθεί ως αντάλλαγμα χρήσης το 100% της καθοριζόμενης, κατά το άρθρο 6 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, αξίας της έκτασης επέμβασης».


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 2.11.2016ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: