9,3 εκατ. σε περιβαλλοντικά προγράμματα στην Ελλάδα

Κοινοτικά κονδύλια ύψους 9,3 εκ ευρώ, για πέντε ελληνικά περιβαλλοντικά έργα, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν, μέσω του προγράμματος LIFE.

life

Τα έργα που πήραν το «πράσινο φως» είναι:

  • LIFE – Φύση και βιοποικιλότητα (2 έργα – 3,3 εκατομμύρια)

LIFE AMYBEAR (Lever Σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Α.): Τα οδικά έργα υποδομής, όπως ο πρόσφατα κατασκευασμένος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού στην Ελλάδα, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους πληθυσμούς της καφέ αρκούδας, καθώς προκαλούν θανάτους από τροχαία ατυχήματα και κατακερματισμό των οικοτόπων. Το έργο LIFE AMYBEAR αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση μεγάλων σαρκοβόρων, αυξάνοντας την αποδοχή της αξίας της συνύπαρξης, για παράδειγμα, της συνύπαρξης προβατοκτηνοτρόφων και καλλιεργητών, κυνηγών και μελισσοκόμων. Το έργο θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των αρμόδιων τοπικών αρχών να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις αρκούδας-ανθρώπου, και αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό θνησιμότητας της αρκούδας σε βιώσιμο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει το 6 % του ελάχιστου εκτιμώμενου πληθυσμού στην περιοχή του έργου.

LIFE Prespa Waterbirds (Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών): Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών πουλιών στην περιοχή της Μικρής Πρέσπας στη βόρεια Ελλάδα. Οι ενέργειες διατήρησης θα αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι περιορισμένες περιοχές αναζήτησης τροφής για τα καλοβατικά πτηνά· οι καλαμιώνες που παρεμποδίζουν πιθανές περιοχές αναζήτησης τροφής και περιοχές ωοτοκίας ψαριών· τέλος, οι δυνητικώς καταστροφικές επιπτώσεις της γρίπης των πτηνών στους πληθυσμούς πελεκάνων. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν το οικοσύστημα να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα θα αποφέρουν οφέλη στην τοπική κοινότητα.

  • LIFE – Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων (2 έργα – 4,9 εκατομμύρια)

LIFEPOSITIVEMgOFGD (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. – Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Company S.A.): Κατά την παραγωγή οξειδίου του μαγνησίου παράγονται διοξείδιο του θείου και άλλοι ρύποι. Οι σημερινές τεχνικές για την πρόληψη είτε απαιτούν τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού είτε έχουν άλλα περιβαλλοντικά μειονεκτήματα. Το έργο LIFEPOSITIVEMgOFGD θα αναδείξει μια νέα τεχνική που χρησιμοποιεί αντιδραστήρια οξειδίου του μαγνησίου για την αποθείωση. Θα ανακτάται το 90 % περίπου των στερεών αποβλήτων με μια διαδικασία που χρησιμοποιεί 40 % λιγότερη ενέργεια και 80 % λιγότερο νερό σε σχέση με την υγρή αποθείωση απαερίων. Το υποπροϊόν της νέας μεθόδου θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων και δομικών υλικών.

LIFE-F4F (Food for Feed – τρόφιμα για ζωοτροφές) (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης): Σκοπός του έργου είναι να αξιολογήσει, μέσω επίδειξης σε πιλοτική κλίμακα, μια καινοτομική τεχνολογία και μια διεργασία χαμηλών εκπομπών για την ασφαλή μετατροπή απορριμμάτων τροφίμων, κυρίως από ξενοδοχεία, σε ζωοτροφές. Θα χρησιμοποιείται ηλιακή ενέργεια για την παστερίωση και την ξήρανση των αποβλήτων. Η διεργασία F4F ανταποκρίνεται στην ανάγκη μείωσης των αποβλήτων τροφίμων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής και προϋποθέτει τον διαχωρισμό των αποβλήτων τροφίμων στην πηγή, ώστε να δημιουργούνται πολύτιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών, σύμφωνα με την κυκλική οικονομία.

  • LIFE – Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (1 έργο — 1,1 εκατομμύρια)

LIFE CHEREE (Πολυτεχνείο Κρήτης): Το έργο αποσκοπεί να συμβάλει στην εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την αειφορική χρήση των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της περιβαλλοντικής πρόληψης κατά τον χειρισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών. Θα παράσχει καθοδήγηση, κατάρτιση και υποστήριξη σε επιθεωρητές και άλλους υπευθύνους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ικανότητα δράσης, για τις οικείες αρχές, καθώς επίσης θα δημιουργήσει μια νοοτροπία τήρησης των κανονισμών REACH και CLP και της οδηγίας SEVESO-III.

Περισσότερα από 220 εκατ. ευρώ επενδύει η Επιτροπή σε έργα πράσινης οικονομίας και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κράτη μέλη

Το συνολικό επενδυτικό πακέτο που ενέκρινε η Κομισιόν έχει ύψος 222,7 εκατομμύρια, προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. EUR σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. 323,5 εκατ. EUR θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν συνολικά στην ΕΕ έχουν εγκριθεί:

  • 56 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατ. EUR, στα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 71,9 εκατ. EUR. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Τα 21 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνα τους 43,0 εκατ. EUR, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία.
  • 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα που υποστηρίζουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα ως το 2020. (158,1 εκατ. από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 95,6 εκατ).
  • 15 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. (23,2 εκατ. από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 13,8 εκατ).
  • 16 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που θα κινητοποιήσουν 32,9 εκατ. από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 19,4 εκατ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε έργα που εμπίπτουν σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: γεωργία/δασοκομία/τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές/νησιωτικές περιοχές, προσαρμογή αστικών περιοχών/αστικός σχεδιασμός, εκτιμήσεις ευπάθειας/στρατηγικές προσαρμογής και νερό.
  • 12 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής για δράσεις σε σχέση με την αναπτυξη βέλτιστων πρακτικών, πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: ενέργεια, βιομηχανία και χρήση γης/δασοκομία/γεωργία. (35,3 εκατ. από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,0 εκατ).
  • 6 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση που θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. (6,9 εκατ. από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 4,1 εκατ).

Περιγραφές των έργων παρατίθενται στο παράρτημα του δελτίου Τύπου της ΕΕ.ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: