Δυο συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Δ/νση Δασών Ροδόπης

seemla-logo1

Η Δ/νση Δασών Ροδόπης  ανακοινώνει την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου SEEMLAτο οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα H2020, στο οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, μέσω της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων συμμετέχει ως εταίρος.

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιόπιστη και βιώσιμη εκμετάλλευση της βιομάζας, από οριακής απόδοσης γαίες (MagL), οι οποίες δε χρησιμοποιούνται, ούτε για παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ούτε ζωοτροφών και δε θέτουν απειλή για το περιβάλλον και η χάραξη πολιτικής για την επιβολή περιορισμών στη χρήση MagL, στο πλαίσιο του υπάρχοντος γεωργοπεριβαλλοντικού πλαισίου και της διαφύλαξης, τόσο της παραγωγής τροφίμων, όσο και των κοινωνικών και οικολογικών συνθηκών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: δύο (2) άτομα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
  • Ένα (1) άτομο Π.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ  (Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας) με μεταπτυχιακό στην αειφορική διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
  • Ένα (1) άτομο Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, με μεταπτυχιακό σε θέματα οικονομίας περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης, ως τη λήξη του έργου SEEMLA στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος), με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 30 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών).

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για μια από τις δύο θέσεις.

 Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Παράρτημα – Τρόποι απόδειξης χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα – Τίτλοι γλωσσομάθειας – Τρόπος απόδειξης

.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 15.12.2016


.

follow_fb.gifΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: