Ν. 4453/2017: Κύρωση της Συμφωνίας για την Προστασία της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4453/2017 (Α´ 19) με τον οποίο κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών, που υπεγράφη στην Πύλη Πρέσπας στις 2 Φεβρουαρίου 2010. 

Η «Περιοχή του Πάρκου Πρεσπών» είναι η γεωγραφική περιοχή της επικράτειας των τριών Κρατών (Μέρη) που περιλαμβάνεται στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών, η οποία περιλαμβάνει επιφανειακά και καταλλήλως καθορισμένα υπόγεια ύδατα, και η οποία ανακηρύχθηκε διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στη Διακήρυξη της 2ας Φεβρουαρίου 2000.

Ως σκοπός της Συμφωνίας ορίζεται η συνεργασία των τριών Κρατών ώστε να διασφαλίσουν την ολοκληρωμένη προστασία του οικοσυστήματος και την αειφόρο ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Μέρη της Συμφωνίας, με την υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών θα θέσουν τα ακριβή κριτήρια, πρότυπα, όρια και στόχους για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη της Περιοχής. Γι’ αυτόν τον σκοπό, τα Μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου:

(α) Να εφαρμόσουν τις νομικές δεσμεύσεις που πηγάζουν από διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα για την προστασία και διατήρηση των Λιμνών και της λεκάνης απορροής τους.

(β) Να προσαρμόσουν σχετικά εθνικά περιβαλλοντικά πρότυπα και κριτήρια στις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις της λεκάνης απορροής,

γ) Να απαιτήσουν τη χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας και των σύγχρονων περιβαλλοντικών πρακτικών.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4453/2017 (ΦΕΚ Α´19) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 20.02.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΝομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές, Υδατικοί πόροι

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: