Κατάλληλες οι οδηγίες της ΕΕ για τη φύση αλλά πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή τους 

Σύμφωνα με μια σφαιρική αξιολόγηση της Επιτροπής, οι πληθυσμοί πτηνών, τα προστατευόμενα είδη και οι φυσικοί οικότοποι της Ευρώπης θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση χωρίς την προστασία των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικότοπους. Μολονότι οι οδηγίες κρίνονται κατάλληλες για τους σκοπούς τους, η εφαρμογή τους πρέπει να βελτιωθεί και να καταστεί πιο ομοιόμορφη. Με βάση αυτά τα πορίσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει τώρα σχέδιο δράσης, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί το 2017 και προβλέπει σφαιρικά μέτρα ώστε να βελτιωθεί με βιώσιμο τρόπο η προστασία της φύσης σε πρακτικό επίπεδο.

Η οδηγία για τα πτηνά προστατεύει όλα τα είδη άγριων πτηνών της ΕΕ. Πάνω από 1.200 είδη και υποείδη καθώς και 231 τύποι φυσικών οικότοπων προστατεύονται δυνάμει της οδηγίας για τους οικότοπους.

«Οι οδηγίες για τη φύση διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της χρηματοδότησης υπέρ της φύσης και στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της εμπλοκής των ενδιαφερομένων.»

Ο πρόσφατος «έλεγχος καταλληλότητας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέτασε τις επιδόσεις αυτών των δύο οδηγιών για τη φύση με βάση πέντε κριτήρια: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, σχετικότητα, συνοχή και οφέλη για την ΕΕ.

Η αξιολόγηση, που βασίστηκε σε διεξοδικό διάλογο με τους ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων και σε μια δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση 12 εβδομάδων στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκε ο αριθμός ρεκόρ των 552.000 εισηγήσεων, διαπίστωσε ότι οι οδηγίες έθεσαν πιο στέρεες βάσεις για την προστασία της φύσης σε σχέση με ό,τι ίσχυε προηγουμένως στην Ευρώπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικότοπων, όπου και πραγματοποιήθηκαν κατάλληλες στοχοθετημένες δράσεις.

Επιπλέον, η έρευνα καταδεικνύει ότι το δίκτυο προστατευμένων περιοχών της ΕΕ «Natura 2000», το οποίο καλύπτει σχεδόν το ένα πέμπτο της ηπειρωτικής χώρας και το 6 % των θαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης, φιλοξενεί μεγάλο ποσοστό των ειδών προς διατήρηση που εγείρουν ανησυχία και δεν αναφέρονται στις οδηγίες.

Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε επίσης ότι οι οδηγίες για τη φύση διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην αυξημένη χρηματοδότηση υπέρ της φύσης και στην εμπλοκή των ενδιαφερομένων, καθιστώντας τους βασικούς παράγοντες για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, που είναι να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας έως το 2020.

Ωστόσο, η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι δεν είναι ακόμα δυνατόν να προβλεφθεί πότε θα επιτευχθεί ο βασικός στόχος των οδηγιών, δηλαδή η επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης όσον αφορά τη διατήρηση των προστατευόμενων ειδών και οικότοπων. Υπογραμμίζεται επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων έλλειψη χρημάτων, αναποτελεσματική διαχείριση των περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, μη ενσωμάτωση των πολιτικών, κενά γνώσεων και περιορισμένη εμπλοκή των ενδιαφερομένων και του δημοσίου.

Χρήματα που δαπανώνται για καλό σκοπό

Οι εκτιμώμενες δαπάνες συμμόρφωσης για τον σχεδιασμό, την προστασία και τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 είναι τουλάχιστον 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, αυτές οι δαπάνες αντισταθμίζονται από τα πολλαπλά οφέλη που παρέχει το δίκτυο, που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 200‑300 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για παράδειγμα, οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικότοπους συμβάλλουν στην τόνωση των τοπικών οικονομιών μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του τουρισμού, ιδίως σε αγροτικές περιοχές.

Εντούτοις, η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για τη γεωργία και τη δασοκομία, τις κύριες χρήσεις γης του δικτύου Natura 2000, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των οδηγιών. Επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας με ομάδες ενδιαφερομένων, όπως αγρότες και αγροτικές κοινότητες, αλιείς, τον βιομηχανικό κλάδο, καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, είναι ουσιαστικής σημασίας για καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για τη φύση σε πρακτικό επίπεδο.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Νομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές, Περιβάλλον

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: