Π.δ. 12/2017 – Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

GEOTEE2

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα 12/2017 με το οποίο καθορίζονται τα ανταποδοτικά τέλη και η είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τα ανταποδοτικά τέλη για πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ορίζονται σε πέντε (5) ευρώ ανά πιστοποιητικό ή βεβαίωση, εκτός των βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος και άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος όπου τα τέλη υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ ορίζονται σε πενήντα (50) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ αντίστοιχα. Τα ανταποδοτικά τέλη καταβάλλονται πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων από εκείνους υπέρ των οποίων εκδίδονται.

Είσπραξη πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Τα δικαιώματα εγγραφής μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταβάλλονται κατά την υποβολή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αίτησης εγγραφής. Αν η αίτηση εγγραφής απορ- ριφθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον αιτούντα, ο οποίος καλείται για την είσπραξη του με την ανωτέρω απόφαση.

Τα τέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη χορήγηση της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ή της βεβαίωσης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, καταβάλλονται κατά την υποβολή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή της δήλωσης συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, κατά περίπτωση. Αν με απόφαση του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κριθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ως άνω βεβαιώσεων, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον αιτούντα, ο οποίος καλείται για την είσπραξή του με την ανωτέρω απόφαση.

Η ετήσια συνδρομή μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταβάλλεται εντός του οικονομικού έτους, το οποίο αφορά. Για τους έμμισθους γεωτεχνικούς που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), Οργανισμούς, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Τράπεζες, ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς, η ετήσια συνδρομή τους προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρακρατείται από τις αποδοχές τους, εντός του οικείου οικονομικού έτους, κατόπιν υποβολής σχετικής γραπτής δήλωσης του ενδιαφερομένου γεωτεχνικού προς τον οικείο φορέα απασχόλησης. Με την ίδια δήλωση ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αν η παρακράτηση θα γίνεται σε μία ή δύο δόσεις, τον πρώτο ή/και έβδομο μήνα κάθε έτους. Το ποσό της παρακράτησης αναγράφεται σε ιδιαίτερη στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης πληρωμής, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις αμοιβές για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης από μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταβάλλεται από τους γεωτεχνικούς που διενεργούν την πραγματογνωμοσύνη πριν από την πληρωμή της αμοιβής.

Το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις αμοιβές για μελέτες και επιβλέψεις από ιδιώτες μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εφόσον έχουν ανατεθεί σ’ αυτούς από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και αφορούν έργο γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής, γεωλογικής, γεωτεχνικής, αλιευτικής ή περιβαλλοντικής χρησιμότητας, καταβάλλεται από τους γεωτεχνικούς που εκπονούν τις ανωτέρω μελέτες ή διενεργούν τις επιβλέψεις πριν από την πληρωμή της αμοιβής.

Το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις δη- μοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκτός των μηνιαίων αποδοχών τους, παρακρατείται υποχρεωτικά κατά την πληρωμή των ως άνω πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες αυτές αμοιβές και αποζημιώσεις υπόκεινται σε φορολόγηση ή αν εξαιρούνται από αυτήν.

Υποχρεώσεις τρίτων για την είσπραξη πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Οι δημόσιες αρχές, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι Οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ως υπαλλήλους γεωτεχνικούς ή απασχολούν γεωτεχνικούς με οποιαδήποτε σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε αναθέτουν σε γεωτεχνικούς πραγματογνωμοσύνες, μελέτες και επιβλέψεις ή εγκρίνουν στο πλαίσιο του δικαίου δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και διενέργειας προμηθειών, την ανάθεση-σύναψη των δημοσίων αυτών συμβάσεων ή την πληρωμή των σχετικών αμοιβών των γεωτεχνικών, υποχρεούνται να παρέχουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την είσπραξη των πόρων του, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του ή από την κοινοποίηση έγγραφης όχλησής του.

Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων της παρ. 1 προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνιστά εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης, η οποία συνεπάγεται ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκαλείται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξαιτίας της μη εκπλήρωσής της.

Σχετικό αρχείο:
Π.δ. 12/17.2.2017 (ΦΕΚ Α´ 26) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 03.03.2017


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: