Δασαρχείο Θάσου: 5 διαγωνισμοί για αντιπλημμυρικά – αντιδιαβρωτικά έργα συν. προϋπολογισμού 2,3 εκ. ευρώ

Το Δασαρχείο Θάσου ανακοινώνει τη διενέργεια πέντε διαγωνισμών, συνολικού προϋπολογισμού 2.359.061 ευρώ, για τη σύναψη ισάριθμων συμβάσεων έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχων κατασκευής των παρακάτω αντιπλημμυρικών – αντιδιαβρωτικών έργων.

➊ «Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΘΕΟΛΟΓΟΥ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου»,
με προϋπολογισμό πεντακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (569.825,67 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας Θάσος – 64004 ΘΑΣΟΣ, μέχρι την 27η Μαρτίου 2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 182/2016 απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016) υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες: Δημήτριος Φλωράς, 2313309792, florasd@damt.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, Α. Θεολογίτη 2 – 64004 ΘΑΣΟΣ, ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
→ Περίληψη Διακήρυξης
➋ «Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΟΣ και ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου»,
με προϋπολογισμό διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτών (244.447,16 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας Α. Θεολογίτη – 64004 ΘΑΣΟΣ, μέχρι την 27η Μαρτίου 2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 182/2016 απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016) υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες: Δημήτριος Φλωράς, 2313309792, florasd@damt.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, Α. Θεολογίτη 2 – 64004 ΘΑΣΟΣ, ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
→ Περίληψη Διακήρυξης
«Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΚΑΣΤΡΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και ΜΑΡΙΩΝ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου»,
με προϋπολογισμό διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πέντε λεπτών (249.991,05 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας Α. Θεολογίτη – 64004 ΘΑΣΟΣ, μέχρι την 29η Μαρτίου 2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 182/2016 απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016) υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες: Δημήτριος Φλωράς, 2313309792, florasd@damt.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 30η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, Α. Θεολογίτη 2 – 64004 ΘΑΣΟΣ, ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
➍ «Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΟΣ και ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, που κάηκαν, από την δασική πυρκαγιά, που συνέβη στις 10-9-2016 στη Ν. Θάσο»,
προϋπολογισμού πεντακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (549.982,80 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας Θάσος – 64004 ΘΑΣΟΣ, μέχρι την 29η Μαρτίου 2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 182/2016 απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016) υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες: Δημήτριος Φλωράς, 2313309792, florasd@damt.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 30η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, Α. Θεολογίτη 2 – 64004 ΘΑΣΟΣ, ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
➎ «Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές ΘΕΟΛΟΓΟΥ, που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 10.09.2016 στη νήσο Θάσου»,
με προϋπολογισμό επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (744.814,74 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας Θάσος – 64004 ΘΑΣΟΣ, μέχρι την 30η Μαρτίου 2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 182/2016 απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016) υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες: Δημήτριος Φλωράς, 2313309792, florasd@damt.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο Θάσου, την 4η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, Α. Θεολογίτη 2 – 64004 ΘΑΣΟΣ, ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 12.03.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: