Διαγωνισμός για τις επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 108.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και τη Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ.  και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την Τρίτη 04  Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 – Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 03  Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο:  2313309300.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Καλλιόπη Τσιλίκη και κ. Νικόλαος Μαντρατζής.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04  Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή των υποστηρικτικών εργασιών μελετών, κάτοχοι πτυχίου ανάλογης τάξης στην κατηγορία 24 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 541/197 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  •  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016

 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση  εγγυητικής επιστολής  2% του ποσού της προεκτιμημένης αμοιβής των υποστηρικτικών εργασιών.

  1. Η προαναφερόμενη εργασία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε / Σ.Α.Μ.Π 008 της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’αριθμ.128949/06-12-2016 (ΑΔΑ:6Β6Κ4653Ο7-Ν0Ξ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  .
  2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.


ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: