Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση και ενόψει της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στη δωδέκατη σύνοδο του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (UNFF 12), όπως εγκρίθηκαν κατά την 3531η σύνοδο του Συμβουλίου στις 25 Απριλίου 2017.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα προηγούμενα συμπεράσματά του της 20ής Απριλίου 2015 σχετικά με μια αποτελεσματική διεθνή ρύθμιση για τα δάση για την περίοδο μετά το 2015 ενόψει της ενδέκατης συνόδου του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (UNFF 11) που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015 στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη·
2 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση 2015/33 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC), της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Διεθνής ρύθμιση για τα δάση για την περίοδο μετά το 2015»·
3 ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τα αποτελέσματα της 11ης συνόδου του UNFF, όπου δόθηκε σαφής έμφαση ιδίως στην προώθηση της συνοχής, της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ των συμφωνιών, των διαδικασιών και των πρωτοβουλιών που αφορούν τα δάση, καθώς και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου του Φόρουμ μέσω της αναδιάρθρωσης των συνόδων του UNFF·
4 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση του πλανήτη μας στην αντιμετώπιση των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία των δασών στις επιμέρους εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, υπό το πρίσμα των τριών πυλώνων του: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και ασφάλεια και την ανάπτυξη·
5 ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ με μεγάλη ανησυχία ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών παγκοσμίως εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα και ότι τα δάση υφίστανται πιέσεις· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα αίτια των πιέσεων αυτών είναι σύνθετα και περιλαμβάνουν τη μετατροπή των δασών σε γεωργικές εκτάσεις ως μία από τις μείζονες κινητήριες δυνάμεις αλλά και ταυτόχρονα ως μία από τις μη βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών·
6 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η αειφόρος ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και ότι η βιώσιμη διαχείριση κάθε είδους δασών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, των Συμβάσεων του Ρίο, της Συμφωνίας των Παρισίων και άλλων διεθνών δεσμεύσεων που αφορούν τα δάση·
7 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τον ρόλο του φόρουμ να συμβάλει στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επανεξέταση των πτυχών του θεματολογίου του 2030 σχετικά με τα δάση, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των στόχων που αφορούν τα δάση·
8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την παγκόσμια ευθύνη και τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ και των κρατών μελών της σε ό,τι αφορά την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών (συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των δασών), την ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου και την ενθάρρυνση της κατανάλωσης αποδοτικών από άποψη πόρων και ενέργειας προϊόντων που προέρχονται από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της δασικής στρατηγικής της ΕΕ και το σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ (εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο)·
Στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση: ένα ορόσημο για το παγκόσμιο θεματολόγιο της δασικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2015
9 ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ και ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ το πρώτο στην ιστορία του ΟΗΕ στρατηγικό σχέδιο για τα δάση 2017-2030 («στρατηγικό σχέδιο») καθώς και το πρώτο τετραετές πρόγραμμα εργασιών του UNFF για την περίοδο 2017-2020 (στο εξής «πρόγραμμα εργασιών»), το οποίο εγκρίθηκε κατά την ειδική σύνοδο του φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017 στη Νέα Υόρκη·
10 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την πλήρη υποστήριξή του προς το στρατηγικό σχέδιο και ΘΕΩΡΕΙ ότι αποτελεί μείζον επίτευγμα και σημαντική ευκαιρία για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στη συνοχή, τον συντονισμό και τις συνέργειες και για να ενισχυθεί η υλοποίηση των παγκόσμιων ζητημάτων που αφορούν τα δάση σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ΕΕ·
11 ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της προώθησης συνεργειών και της αλληλοϋποστηριζόμενης εφαρμογής των παγκόσμιων στόχων για τα δάση του εν λόγω στρατηγικού σχεδίου καθώς και των πολιτικών και των προγραμμάτων των διαφόρων οργάνων, οργανώσεων και ειδικευμένων οργανισμών του ΟΗΕ, των Συμβάσεων του Ρίο και άλλων διακυβερνητικών οργανώσεων και διαδικασιών που αφορούν τα δάση, εντός του πλαισίου της εντολής τους· και ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να συμβάλει στις προσπάθειες αυτές·
12 Για την εκπλήρωση του οράματος του στρατηγικού σχεδίου: ‘Ένας κόσμος όπου όλα τα είδη δασών καθώς και τα δένδρα εκτός των δασών υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση, συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και παρέχει οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά οφέλη για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές’, ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να εργαστεί με συνεκτικό, αποτελεσματικό, διαφανή και συμμετοχικό τρόπο προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη συνεργασία και τον συντονισμό της δασικής πολιτικής και να ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση σε όλα τα επίπεδα·
13 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το γεγονός ότι το στρατηγικό σχέδιο, μέσω του καθορισμού σαφών και κοινών παγκόσμιων στόχων για τα δάση, υποστηρίζει τους σκοπούς της διεθνούς ρύθμισης για τα δάση, και αποσκοπεί να συμβάλει στην πρόοδο ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), τους στόχους του Aichi για τη βιοποικιλότητα, τη Συμφωνία των Παρισίων καθώς και ως προς άλλα διεθνή μέσα, διεργασίες, δεσμεύσεις και στόχους που αφορούν τα δάση·
14 ΤΟΝΙΖΕΙ ότι το στρατηγικό σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μια πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβανομένων υπόψη των οριζόντιων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής, της ισότητας των φύλων καθώς και της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών και της εξάλειψης της φτώχειας και της καταπολέμησης των ανισοτήτων·
15 ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να προωθηθούν συνέργειες με άλλες συναφείς διεργασίες και να ενισχυθούν οι πολυμερείς συμπράξεις με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μειζόνων ομάδων, των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών και διεργασιών, της επιστημονικής κοινότητας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα, στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία των μεταξύ των συνόδων δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα·
16 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τον σημαντικό ρόλο της Σύμπραξης Συνεργασίας για τα Δάση (CPF) και των οικείων οργανώσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου· στο πλαίσιο αυτό ΚΑΛΕΙ για μια ενισχυμένη συνεργασία των μελών της και για την έγκαιρη προετοιμασία του κοινού προγράμματος εργασιών της CPF·
12η σύνοδος του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (Νέα Υόρκη, 1-5 Μαΐου 2017)
17 ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να συμβάλει ενεργά στο UNFF 12 και σε όλες τις μελλοντικές ανά διετία συνόδους και ΚΑΛΕΙ για αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων και συγκεκριμένα με τα μέλη της Σύμπραξης Συνεργασίας για τα Δάση, προκειμένου να συμβάλουν ενεργά στην εντολή του στρατηγικού σχεδίου και να επιτύχουν τις αντίστοιχες επιδιώξεις·
18 ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ όλους τους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις στο UNFF 12, ώστε να είναι σε θέση το UNFF να υποβάλει έγκαιρα στοιχεία στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου (HLPF) για τη βιώσιμη ανάπτυξη σχετικά με τα θέματα και τον κύκλο αναθεώρησης για την περίοδο 2017-2018, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή των ΣΒΑ και των στόχων που βρίσκονται υπό εξέταση στο πλαίσιο του HLPF του 2017 και του HLPF του 2018·
19 ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η υποβολή εκθέσεων έχουν καίρια σημασία στην κατάδειξη της προόδου και την ανταλλαγή πείρας κατά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου· την ίδια στιγμή, ωστόσο, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη να αποφευχθούν η πρόσθετη επιβάρυνση της υποβολής στοιχείων και η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών στον τομέα αυτόν, καθώς και να εξορθολογιστούν οι υφιστάμενοι διεθνείς δείκτες που αφορούν τα δάση· ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τη Σύμπραξη Συνεργασίας για τα Δάση να καταρτίσει ένα παγκόσμιο σύνολο βασικών δεικτών που αφορούν τα δάση· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι ο κύκλος και ο μορφότυπος για τις εθελοντικές εθνικές εκθέσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη άλλους διεθνείς κύκλους υποβολής εκθέσεων που αφορούν τα δάση, ιδίως δε εκείνους που συνδέονται με τους κύκλους των μελών της Σύμπραξης Συνεργασίας για τα Δάση και με τον κύκλο αναθεώρησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·
20 ΤΟΝΙΖΕΙ ότι για την επιτυχημένη προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και την υποστήριξη της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου, απαιτείται ο συνδυασμός διαφόρων μέσων εφαρμογής που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία, την ανάπτυξη ικανοτήτων, το εμπόριο και συστημικά ζητήματα όπως οι πολυμερείς συμπράξεις και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη σημασία των συνεκτικών πολιτικών και της χρηστής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, καθώς και αποτελεσματικών και υπεύθυνων θεσμών·
21 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη διαρκή ανάγκη να κινητοποιηθούν σημαντικοί πόροι από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα για να προωθηθεί η εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα·
22 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τον ρόλο που διαδραματίζει το παγκόσμιο δίκτυο για τη χρηματοδότηση των δασών (GFFFN), με βάση την εντολή που δόθηκε στην απόφαση ECOSOC 2015/33, προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των σκοπών της διεθνούς ρύθμισης για τα δάση, μεταξύ άλλων με βάση το στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξη των αντίστοιχων παγκόσμιων στόχων για τα δάση· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την εντολή της Γραμματείας του UNFF, όπως ορίζεται στην απόφαση 2015/33 του ECOSOC, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του GFFFN και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του· στο πλαίσιο αυτό, ΚΑΛΕΙ όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να στηρίξουν τις δράσεις του GFFFN· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τόσο τον εθελοντικό χαρακτήρα των χρηματοδοτικών συνεισφορών υπέρ του GFFFN όσο και την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια σχετικά με όλες τις πτυχές των επιδόσεών του προκειμένου η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλουν σε μια τεκμηριωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την περαιτέρω πιθανή ανάπτυξη του GFFFN.

8361/17

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: