Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλος, διαβιβάστηκε στις δασικές υπηρεσίες υπόδειγμα διαπιστωτικής πράξης εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 32/2016, των εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014, ως υπαγόμενες στις παραγράφους 6β ή 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις).

Διάταξη του πρόσφατου δασικού νόµου (παρ. 5, άρθρου 6, ν. 4467/2017) προβλέπει ότι μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, ο Δασάρχης/Διευθυντής Δασών (άνευ Δασαρχείου) εκδίδει την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε έχοντος έννομο συµφέρον. Μετά την έκδοσή της και εντός δέκα ημερών αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο dp.ypeka.gr. Με την ανάρτηση της πράξης στον ειδικό αυτό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

Η υποβολή της αίτησης, η διαδικασία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του Δασάρχη, καθώς και η προθεσμία άσκησης και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατ΄ αυτής δεν αναστέλλει την πρόοδο της κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, εφαρμοζομένων ως προς την αναμόρφωση του οικείου δασικού χάρτη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α΄182).

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ) Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014. 


ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: