Π.Κ.Δ.: Σχόλια και παρατηρήσεις επί του σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών, η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων υπέβαλλε τα παρακάτω σχόλια και παρατηρήσεις.

Γενική παρατήρηση:
Τα προηγούμενα χρόνια, όταν επρόκειτο να αλλάξουν κάποιες τεχνικές προδιαγραφές, οι αρμόδιοι καλούσαν σε συναντήσεις τους Συλλόγους των ανθρώπων που θα τις εφάρμοζαν στην πράξη και καθόντουσαν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν μαζί τους. Και από αυτές τις συζητήσεις έβγαινε πάντοτε κάτι καλύτερο, γιατί απλά, οι άνθρωποι που κάνουν την δουλειά, εξηγούσαν, με πραγματικά παραδείγματα από τις μελέτες που είχαν ήδη υλοποιήσει, τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν για να γίνεται η δουλειά καλύτερη και το παραγόμενο προϊόν ικανοποιητικότερο.
Τώρα, (όπως δυστυχώς έγινε και με την “διαβούλευση” των τεχνικών προδιαγραφών ανάρτησης των δασικών χαρτών), όχι μόνον δεν καλούνται οι Σύλλογοι σε συζητήσεις, αλλά όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις πρέπει να αποσταλούν (μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα) αποκλειστικά και μόνον σε ένα email.
Κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα.

Επιμέρους παρατηρήσεις στο κείμενο της διαβούλευσης:

Παρ. 2.8 – Δασικός Χάρτης – σελ.7. Στην περιγραφή του περιεχομένου του δασικού χάρτη δεν υπάρχει καμία αναφορά σε σχέδια πόλεων και οικισμών, καθώς και σε διανομές και αναδασμούς (στα οποία αναφέρεται εκτενώς στη συνέχεια).

Παρ. 3.3.1 – Χορηγούμενα στοιχεία – Ψηφιακά δεδομένα ορίων (σχέδια πόλεων και οικισμών) – σελ. 11, προ-τελευταία παράγραφος: Ενώ στην αρχή της παραγράφου λέει ότι τα όρια αυτά χορηγούνται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και μάλιστα ότι τα στοιχεία αυτά “δεν αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασης”, στη συνέχεια λέει: “Κατ’ εξαίρεση δύναται …να χορηγούνται σε διάστημα έως δύο (2) μήνες πριν την υποβολή του 1ου Σταδίου».
Σε επόμενο ενότητα διευκρινίζεται ότι η υποβολή του 1ου Σταδίου γίνεται εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και πριν από αυτήν υπάρχουν δύο τμηματικές παραδόσεις που αφορούν στο 30% + 40% = 70% της συνολικής περιοχής μελέτης. Είναι εντελώς παράλογο να έρχεται ο εργοδότης 2 μήνες πριν την τελική υποβολή του 1ου Σταδίου και να υποχρεώνει τον ανάδοχο να επεξεργαστεί όρια για το υπόλοιπο 30% της περιοχής μελέτης που δεν έχει παραδώσει (αλλά προφανώς, και για το προηγούμενο 70% που έχει ήδη παραδώσει και διορθώσει μετά τους σχετικούς ελέγχους της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας).
Πολύ μάλιστα περισσότερο όταν, στις περιοχές για τις οποίες θα εφαρμοστούν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές (στο υπόλοιπο της χώρας), ή έχουν ήδη ανατεθεί οι μελέτες κτηματογράφησης, ή θα έχουν ανατεθεί πολύ νωρίτερα από τις μελέτες κατάρτισης των δασικών χαρτών.
Θα πρέπει να διαγράφει όλη αυτή η πρόταση.

Παρ. 3.3.3 – Ψηφιακά δεδομένα διανομών και αναδασμών – σελ. 12 – Η ίδια παρατήρηση με την προηγούμενη.

Παρ. 3.3.4 – Ψηφιακά δεδομένα κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων – σελ. 13. Το κείμενο λέει ότι τα δεδομένα αυτά θα χορηγηθούν στον ανάδοχο “έως δύο μήνες πριν την υποβολή του 1ου Σταδίου”. Και ο ανάδοχος θα πρέπει να τα επεξεργαστεί και να ταυτίσει τις γραμμές του για το κομμάτι της μελέτης που μένει να υποβάλει στο 1ο Στάδιο, ή για όλες τις προηγούμενες περιοχές οι οποίες θα έχουν ήδη υποβληθεί με τις δύο τμηματικές παραδόσεις και θα έχουν ήδη ελεγχθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Δασικής Υπηρεσίας);
Πότε θα προλάβει να κάνει όλη αυτήν την δουλειά ο ανάδοχος, πότε θα προλάβει να την ελέγξει η Δασική Υπηρεσία και γιατί να μην του χορηγηθούν από την αρχή ή καθόλου;
Μπορούν οι ανάδοχοι να σχεδιάσουν την υλοποίηση ενός έργου που δεν θα ξέρουν από την αρχή πόση δουλειά θα έχουν να κάνουν και πότε θα την κάνουν;
Σημειώνεται ότι, για όλες τις διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 3.3.6, ισχύει ο όρος ότι χορηγούνται εντός 30 ημερών, αλλιώς αίρεται η υποχρέωση του αναδόχου να τις συμπεριλάβει στους δασικούς χάρτες που καταρτίζει.
Γιατί να μην ισχύει αυτός ο όρος και για όλα τα δεδομένα που χορηγούνται από την ΕΚΧΑ;

Παρ. 3.7.3 – Χαρακτηρισμός εκτάσεων εντός διανομών και αναδασμών – Γενικές παρατηρήσεις

α. Έχει βγει από το κείμενο ο γενικός κανόνας που υπήρχε στις παλιές προδιαγραφές, ότι δηλαδή διοικητικές πράξεις άλλων υπηρεσιών πλην της Δασικής Υπηρεσίας (όπως π.χ. εποικιστικές εκτάσεις κλπ) απεικονίζονται στους Δασικούς Χάρτες μόνον εάν έχουν πιστοποιηθεί για την ορθή απεικόνιση των ορίων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή τώρα, ζητάμε από τους αναδόχους των μελετών κατάρτισης των δασικών χαρτών να κάνουν μια δουλειά, με το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να διαφωνούν τα αρμόδια Τμήματα Εποικισμού.

β. Ολόκληρη αυτή η ενότητα ξεκινά με την παραδοχή ότι τα στοιχεία που θα χορηγεί η ΕΚΧΑ στους αναδόχους δεν είναι σωστά (όπως άλλωστε αποδείχθηκε στους χάρτες που έχουν καταρτιστεί μέχρι σήμερα) και για αυτό οι ανάδοχοι θα πρέπει να τα διορθώσουν με βάση κυρίως τον ορθοφωτοχάρτη του 1945, “… λαμβάνοντας υπόψη φυσικά όρια, τεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους κλπ”. 

γ. Η εμπειρία από Νομούς όπου “έτρεχαν” παράλληλα οι μελέτες κτηματογράφησης και δασικών χαρτών, έχει αποδείξει ότι, αλλιώς ερμηνεύει και προσαρμόζει αυτά τα όρια ο Τοπογράφος που κάνει την κτηματογράφηση και αλλιώς ο Δασολόγος που κάνει τον δασικό χάρτη (γιατί απλά ο Τοπογράφος, ούτε έχει, ούτε ασχολείται με τον ορθοφωτοχάρτη του 1945). Γεγονός που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη συνέχεια.

δ. Τέλος, έστω ότι κάνει ο ανάδοχος Δασολόγος όλη αυτήν την δουλειά που περιγράφεται στην συγκεκριμένη παράγραφο. Το ερώτημα όμως που τίθεται αμέσως μετά, είναι το ποιος θα ελέγξει το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Τα επιμέρους Τμήματα Εποικισμού που είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα δεν συμμετέχουν σε κανένα σημείο αυτής της διαδικασίας. Άρα, ποιος έχει την τεχνική επάρκεια και την αρμοδιότητα να πει ότι ένα όριο κληροτεμαχίου είναι σωστά τοποθετημένο ή όχι;

Παρ. 3.7.4 – σελ. 25 – Σχέδια πόλεων, οικισμών και οικιστικές πυκνώσεις.
Στην κατηγορία των ΣΑ, το κείμενο λέει ότι θα μπαίνει και αντίστοιχο LANDTYPE. Στον πίνακα όμως IV.8 του Προσαρτήματος IV δεν υπάρχει αντίστοιχο LANDTYPE.
Επίσης, όσα ισχύουν για τα ΣΑ (πρωτεύων χαρακτηρισμός κλπ), πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ισχύουν και για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Παρ. 3.7.5 – σελ. 25 – Διαβαθμισμένες περιοχές.
Στις διαβαθμισμένες περιοχές, άλλοτε οι ορθοφωτοχάρτες που δουλέψαμε είχαν κενό και άλλοτε είχαν άλλη εικόνα από την πραγματικότητα (επεξεργασία με Photoshop από το ΓΕΕΘΑ). Υπήρχαν μάλιστα και περιπτώσεις (π.χ. το μεγάλο ναυτικό οχυρό στην βορειοδυτική Αχαία), όπου υπήρχε κανονική εικόνα, χωρίς καμία παρέμβαση (είχαν ξεχάσει να το επεξεργαστούν). Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να περνάμε το ακριβές εξωτερικό όριο του κάθε στρατοπέδου, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θέματος. Μια σκέψη είναι να προστεθεί απλά η πρόταση: “Εντός των διαβαθμισμένων περιοχών δεν διενεργείται φωτοερμηνεία και απόδοση οριογραμμών φυτοκάλυψης”. Όσον αφορά τις “αυτοψίες” που αναφέρει το κείμενο, είναι γνωστό ότι απαγορεύονται εντός αυτών των περιοχών και όποτε ζητήσαμε άδεια για αυτές, η άδεια βγήκε μετά την παράδοση της μελέτης.

Παρ. 3.7.6 – σελ. 25 – Οριοθέτηση λιμνών.
Πρέπει να δοθεί μια σαφής οδηγία για το τι κάνουμε στις περιπτώσεις των τεχνητών λιμνών (που το 1945 έχουμε κανονική απόδοση και σήμερα νερά) – Τι εμφανίζεται στον δασικό χάρτη.

Παρ. 3.7.7 – σελ. 25 – Αυτοψίες.
Είναι εντελώς λάθος αυτό που γράφεται στο κείμενο και το έχουμε πάντοτε συμφωνήσει με τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων που ελέγχουν τους χάρτες: Η φωτοερμηνεία μας και οι οριογραμμές του Δασικού Χάρτη αναφέρονται σε δύο συγκεκριμένα έτη που είναι τα έτη των αεροφωτογραφιών που αναφέρονται πάνω στους χάρτες. Αν την ημέρα που εκδίδεται η θεώρηση ενός χάρτη από την Δασική Υπηρεσία πάει κάποιος και εκχερσώσει μια έκταση, δεν σημαίνει ότι ο χάρτης μας είναι λάθος.
Άλλο ένα πραγματικό παράδειγμα: Κάνοντας αυτοψία, πέφτεις πάνω σε κάποιον που κάνει εκχέρσωση εκείνη ακριβώς την στιγμή (μας έχει τύχει) – Τι πρέπει να κάνει ο μελετητής;
Να περιμένει να τελειώσει την εκχέρσωση για να την αποδώσει σωστά στον χάρτη;

Παρ. 3.10.2 – σελ. 30. Από την στιγμή που μπαίνουν ως ξεχωριστή κατηγορία οι μη εγκεκριμένοι οικισμοί, δεν θα πρέπει να μπουν (δυστυχώς) και οι οικιστικές πυκνώσεις;

Παρ. 3.10.3 – σελ. 30 – Για τον ίδιο λόγο, μάλλον θα πρέπει (δυστυχώς) να προστεθούν και οι οικιστικές πυκνώσεις.

Παρ. 4. Παραδοτέα – σελ. 32.
Σε ένα σημείο του κειμένου αναφέρεται ότι τα παραδοτέα των δύο τμηματικών παραδόσεων αποστέλλονται από τον ανάδοχο στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών με απλή κοινοποίηση προς τον εργοδότη, ενώ στο τέλος της ενότητας αναφέρεται ότι υποβάλλονται εις διπλούν.

Προσάρτημα II – σε όλο το κείμενο έχουν ξεχαστεί οι ενδείξεις V1, V2 κλπ του παλιού παρατήματος V.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Σόλωνος 102 – 10680 Αθήνα
(Πρωινές ώρες: 210.82.27.171 και 210.82.31.340)
http://www.pkd.gr – email= info@pkd.gr
ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: