Ενημέρωση για την εισαγωγή και εξάπλωση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Κανονισμός 1143/2014

Με αφορμή τον εντοπισμό σε προστατευόμενο υδατικό οικοσύστημα (εσωτερικά ύδατα εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000), σκόπιμα εγκαταλειφθείσας χελώνας του είδους Trachemys scripta (αμερικάνικη νεροχελώνα), του οποίου τα υποείδη περιλαμβάνονται στα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη Ενωσιακού Ενδιαφέροντος, που η παρουσία τους στα προαναφερόμενα οικοσυστήματα έχει ολέθριες επιπτώσεις στη τοπική βιοποικιλότητα, δομή και λειτουργία τους, καθώς οι εν λόγω χελώνες ανταγωνίζονται ή και τρέφονται με ενδημικά (ιθαγενή) είδη ζώων εκτοπίζοντάς τα και οδηγώντας τα σε εξαφάνιση, η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ενημερώνει τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, καλλωπιστικών φυτών, ειδών ενυδρείου και ειδών αλιείας, καθώς και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τα κατωτέρω:

 1. Τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη είναι είδη φυτών, ζώων, μυκήτων ή μικροοργανισμών που εισβάλλουν σε περιοχές εκτός της φυσικής τους κατανομής εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης (εισαγωγή, διαμετακόμιση, διατήρηση, εκτροφή, καλλιέργεια, αναπαραγωγή ή και σκόπιμη απελευθέρωσή), και εξαπλώνονται-εγκαθίστανται, απειλώντας την τοπική βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα τα άκρως απομονωμένα γεωγραφικά και εξελικτικά οικοσυστήματα, όπως είναι αυτά των μικρών νησιών.
 2. Τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη έχουν αναγνωριστεί ως η δεύτερη σημαντικότερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Περίπου 12.000 είδη οργανισμών στα οικοσυστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών της Ευρώπης είναι ξένα, εκ των οποίων περίπου το 10 έως 15% υπολογίζεται ότι είναι χωροκατακτητικά. Επιπλέον, τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη μπορούν να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στην οικονομία.
 3. Τα εισβολικά ξένα είδη μπορούν να εξελιχθούν σε χωροκατακτητικά (να εξαπλωθούν και να εγκατασταθούν), είτε λόγω της μεγάλης αναπαραγωγικής ικανότητας και προσαρμοστικότητας τους είτε διότι, στο νέο περιβάλλον δεν έχουν φυσικούς εχθρούς ή ανταγωνιστές που θα τα περιορίσουν.
 4. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος των Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Ενωσιακού Ενδιαφέροντος. Ο εν λόγω Κατάλογος, που δημοσιεύθηκε την 14η Ιουλίου 2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1141 της Επιτροπής), περιλαμβάνει λίστα με  37 είδη οργανισμών (23 ζώα και 14 φυτά). Για τα είδη του Καταλόγου δεν επιτρέπεται:  α) εισαγωγή στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης υπό τελωνειακή επιτήρηση· β) διατήρηση, ακόμη και υπό περιορισμό· γ) εκτροφή, ακόμη και υπό περιορισμό· δ) μεταφορά, από την Ένωση ή εντός αυτής, με εξαίρεση τη μεταφορά ειδών σε εγκαταστάσεις με σκοπό την εξάλειψή τους· ε) διάθεση στην αγορά· στ) χρήση ή ανταλλαγή· ζ) παροχή της δυνατότητας αναπαραγωγής ή καλλιέργεια, ακόμη και υπό περιορισμό· η) ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 5. Τα είδη που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Ενωσιακού Ενδιαφέροντος είναι:
  table_Invasive Alien Species
 6. Οι ιδιώτες που έχουν στην κατοχή είδη οργανισμών, για μη εμπορικούς σκοπούς, του Καταλόγου μπορούν να τα κρατήσουν μέχρι το τέλος της φυσιολογικής τους ζωής. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει τα ζώα να διατηρούνται υπό περιορισμό και οι ιδιοκτήτες να διασφαλίσουν ότι δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή και η διαφυγή τους.
 7. Οι έμποροι, παραγωγοί και οι εκτροφείς που διατηρούν εμπορικό απόθεμα δειγμάτων Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών, τα οποία αποκτήθηκαν προτού συμπεριληφθούν στον Κατάλογο, επιτρέπεται για διάστημα δύο ετών (μέχρι τις 2 Αυγούστου 2018), να διατηρούν και να μεταφέρουν ζώντα δείγματα ή αναπαραγώγιμα μέρη δειγμάτων των ειδών αυτών, με σκοπό την πώληση ή την παράδοσή τους στα ιδρύματα ερευνών και στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή προβαίνουν στη σφαγή ή στην ανώδυνη θανάτωσή των, ώστε να εξαντληθεί το απόθεμά τους.
 8. Οι έμποροι μπορούν να πωλούν τα υπάρχοντα αποθέματά τους, σε χρήστες που δεν είναι έμποροι, για ένα έτος (μέχρι τις 2 Αυγούστου 2017) από τη συμπερίληψη του είδους στον Κατάλογο και να εφαρμόζουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι αδύνατη η αναπαραγωγή ή διαφυγή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται, τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, καλλωπιστικών φυτών, ειδών ενυδρείου, ειδών αλιείας, ζωολογικοί κήποι και εκθέσεις ζώων, καθώς και οι ιδιοκτήτες ειδών οργανισμών που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Ενωσιακού Ενδιαφέροντος, να δείξουν τη δέουσα προσοχή για τους κινδύνους που εγκυμονεί η διατήρηση Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών και να λάβουν μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αναπαραγωγής και διαφυγής τους.

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2241043690 και 2241043686, αριθμός τηλεομοιοτυπικού (Fax): 2241043691 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
s.stamatellos@apdaigaiou.gov.gr.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com |  19.06.2017


follow_fb.gif

.

.

.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

1 reply

 1. Πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσα στο διαδίκτυο τρεις χελώνες αυτού του είδους, ανάμεσα σε πληθυσμό Mauremys rivulata σε ποτάμι στην Λέσβο και επεσήμανα τον κίνδυνο!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: