Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017

Αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια η αριθµ. 158234/3461/22-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΙ44653Π8-338) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος που αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της εγκυκλίου δίνεται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ περιγραφή των μέτρων Δασοπροστασίας έτους 2017 και ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ η κατανοµή των διατιθέµενων πιστώσεων ανά νομό.

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος 158234/3461/22-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΙ44653Π8-338) Υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2017.
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2017 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 156161/2361/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 7ΛΔ74653Π8-Μ9Ζ)
Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2017. Υ.Α 156162/2362/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 6Ω6Β4653Π8-ΞΕ1)
Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους Δασικούς Υπαλλήλους. Εγκύκλιος 156551/2731/16.5.2017 (ΑΔΑ: 688Ω4653Π8-ΤΘΘ)


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: