Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες

Συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της δασικής νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχει εντοπίσει με σειρά από παρεμβάσεις του, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι ορισμένες από τις διατάξεις της νομοθεσίας δημιουργούν σοβαρά ζητήματα καθώς αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγματος ή έρχονται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία αλλά και τη νομολογία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Οι διατάξεις που εξαιρούν από την αποτύπωση στους δασικούς χάρτες τα δάση / δασικές εκτάσεις που έχουν λάβει παράνομα οικιστικό χαρακτήρα συρρικνώνουν το πεδίο προστασίας του δασικού πλούτου, καθώς έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, δεδομένου ότι η οικιστική επέκταση δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος δημοσίου συμφέροντος. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, έχει διαπιστωθεί ότι οι ∆ήμοι δεν κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την υπόδειξη των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια.
 • Η παρεχόμενη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης σε δάση /αναδασωτέες εκτάσεις ήδη εκχερσωθείσες, μεταξύ 1975 έως 2007, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η αποτύπωση των εκτάσεων από την ΕΚΧΑ, εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας.
 • Η πρόβλεψη για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες εκτάσεων λόγω του ότι βάσει της νεότερης διαθέσιμης αεροφωτογραφίας δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), έρχεται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία και νομολογία.
 • Η πρόβλεψη εξαίρεσης εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες, κηρυγμένων ως αναδασωτέων, με αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά ∆ασικών Χαρτών (ΕΠ.Ε.Α), χωρίς να έχει προηγηθεί ακύρωση ή ανάκληση των πράξεων κήρυξης αναδάσωσης, αντιβαίνει στο τεκμήριο της νομιμότητας των ατομικών διοικητικών πράξεων.
 • Καθίσταται επιτακτική η άμεση συμμόρφωση της ∆ιοίκησης σε αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, οι οποίες ακυρώνουν αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης ή διοικητικές αποφάσεις σχετικές με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει, κυρίως, τα ακόλουθα:

 • Απάλειψη της πρόβλεψης περί οικιστικών πυκνώσεων, ως αντισυνταγματικής.
 • Πρόβλεψη διαδικασίας άσκησης αντιρρήσεων για όλες τις περιπτώσεις αποτύπωσης ορίων οικισμών.
 • Εξαίρεση από τις διατάξεις περί έγκρισης επέμβασης για γεωργική εκμετάλλευση σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί παράνομα.
 • Απάλειψη του κριτηρίου περί ένταξης στο ΟΣ∆Ε ως συνεκτιμώμενου στοιχείου για την εξαίρεση περιοχών από τους δασικούς χάρτες.
 • Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, ώστε να προηγείται η τήρηση της διαδικασίας ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων αναδάσωσης, οποιασδήποτε απόφασης ΕΠ.Ε.Α για εξαίρεση αναδασωτέων εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες.
 • Παροχή οδηγιών για τον τρόπο συμμόρφωσης της ∆ιοίκησης με, μη εισέτι εφαρμοσθείσες, ακυρωτικές αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, που αναπέμπουν την υπόθεση στη ∆ιοίκηση για επανεξέταση, κατά το στάδιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών.
 • Ως προς τη συγκρότηση τον ΕΠ.Ε.Α είναι αναγκαία η θέσπιση ειδικότερων τρόπων απόδειξης της γνώσης της δασικής νομοθεσίας από τους δικηγόρους ως μέλη των ΕΠ.Ε.Α., καθώς και η εξέταση της δυνατότητας απαγόρευσης της εντοπιότητας για τα μέλη της επιτροπής.
Συμπληρωματικό Αρχείο
Απόψεις του Συνηγόρου για τις διατάξεις περί Δασικών Χαρτών  


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

1 reply

 1. Στο συνήγορο του Πολίτη, πόσοι δασολόγοι απασχολούνται?
  Γνωρίζει κάποιος ?
  Ή μπορεί να το μάθουμε?

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: