Προδιαγραφές και περιεχόμενο των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β′ 2331) η αριθμ. 1058/71977/3.07.2017 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.).

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.)  στοχεύουν στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει η απόφαση, με τα Δ.Σ.Β. επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 4 της ΚΥΑ όπου δίνονται διευκρινιστικά στοιχεία για τις βοσκήσιμες γαίες οι οποίες περιέχονται σε δασικά οικοσυστήματα.

Η παραχώρηση των λιβαδικών μονάδων στους κτηνοτρόφους συνοδεύεται από την υπογραφή συμφωνητικού ορθής διαχείρισης. Για οποιαδήποτε φθορά, αλλαγή του τοπίου και υποβάθμιση του οικοσυστήματος, με υπαιτιότητα του μισθωτή κτηνοτρόφου, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις.

Η δαπάνη για την εκπόνηση των Δ.Σ.Β. βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών κατ’ αντιστοιχία των εισπραττομένων εσόδων από μισθώματα χρήσης βοσκής των δημοσίων βοσκήσιμων γαιών, καθώς και τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στη σύνταξη των Δ.Σ.Β., για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται υπό προϋποθέσεις όλες οι εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν για χρήση τη βόσκηση. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά στις δημοτικές βοσκήσιμες γαίες το 40% του μισθώματος από τη χρήση της βοσκής περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες, για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης και υλοποίησης των Δ.Σ.Β. με σκοπό τη βελτίωση της βοσκήσιμης γαίας.

Σχετικά αρχεία: 
ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ Β′ 2331) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’).
Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α´ 164) «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις».
ΚΥΑ 117394/2932/12-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3557) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’).
Η αριθμ. 790/04-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΘΩ0-02Κ) απόφαση Ειδικού Γραμματέα Δασών «Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη ΚΥΑ που θα αφορά στον καθορισμό των προδιαγραφών και το περιεχόμενο των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης».
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις [Άρθρο 60 Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Βοσκή − Υλοτομία]


ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: