Κατάρτιση Δασικών Χαρτών: Τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών καθώς και το τιμολόγιο υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών σύμφωνα με:

α. το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Κατάρτισης Δασικών Χαρτών», και
β. το «Τιμολόγιο Υπολογισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών για τις Εργασίες Κατάρτισης Δασικών Χαρτών», που συνοδεύουν την απόφαση.

Εργασίες κατάρτισης Δασικών Χαρτών (0,64 €/στρ.)

Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατάρτιση δασικών χαρτών, όπως αυτές περιγράφονται στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών συμπλήρωσης των δασικών χαρτών με τις διοικητικές πράξεις και τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία του αρχείου των δασικών υπηρεσιών, ορίζεται ενιαία τιμή μονάδας ίση με: 0,64 ευρώ ανά στρέμμα έκτασης δασικού χάρτη.

Εργασίες επικαιροποίησης δασικών χαρτών (0,10 €/στρ.)

Για το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για την επικαιροποίηση καταρτισθέντων δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών, ορίζεται ενιαία τιμή μονάδας ίση με: 0,10 ευρώ ανά στρέμμα έκτασης δασικού χάρτη.

Τεχνικές Προδιαγραφές Κατάρτισης Δασικών Χαρτών

Με τις Τεχνικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται ειδικότερα:

  • Η κατάρτιση, η συμπλήρωση η επικαιροποίηση και ο τρόπος εφοδιασμού των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών με αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, ο καθορισμός των κλιμάκων των δασικών χαρτών, ο τρόπος καθορισμού των περιμέτρων των δασικών εν γένει εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων των κορυφών τους και τον υπολογισμό των εμβαδών τους, ο τρόπος φωτοερμηνείας και χρησιμοποίησης των φωτοερμηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος κωδικοποίησης των δασικών χαρτών, η διαδικασία της αναγκαίας για τον καθορισμό των περιμέτρων ευθυγράμμισης και εξομάλυνσης των ορίων των δασικών εν γένει εκτάσεων, τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση, των δασικών χαρτών.
  • Η εκτέλεση και η παραλαβή των εργασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών κατ’ ανάθεση των σχετικών εργασιών σε τρίτους και ο τρόπος συνδρομής του μελετητή από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Ο τρόπος και οι διαδικασίες αποτύπωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 (οικισμοί έγκυροι και σε εκκρεμότητα, οικιστικές πυκνώσεις) και των διανομών και αναδασμών τού πρώην Υπουργείου Γεωργίας.
  • Τα ειδικότερα θέματα για την ταυτοποίηση των οριογραμμών του δασικού χάρτη με τα όρια των διαγραμμάτων της κτηματογράφησης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2β του ν.2308/1995 όπως ισχύει κτηματογράφησης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2β του ν.2308/1995 όπως ισχύει
  • Τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
  • Κάθε θέμα σχετικό με την διόρθωση και προσαρμογή των καταρτισθέντων βάσει του ν. 248/1976 κτηματικών χαρτών σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει.

 

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α 158576/1579/4.7.2017 (Β´ 2373) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

 


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 13.07.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: