Στο ν. 4483/2017 η τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και η παράταση στους δασικούς χάρτες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4483/2017 (Α´107) του υπουργείου Εσωτερικών όπου περιλαμβάνονται οι πρόσφατες τροπολογίες που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος για την τροποποίηση – συμπλήρωση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, την παράταση της προθεσμίας ανάρτησης των δασικών χαρτών καθώς και για την επιτάχυνση της κτηµατογράφησης (σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ).

Δασικοί Χάρτες

Με το άρθρο 157 του ν. 4483/2017 παρατείνεται η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών (παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010) έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2017.

Άρθρο 157
Παράταση της προθεσµίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)
Στις περιπτώσεις όπου η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) λήγει στις 27.7.2017, η προθεσµία αυτή παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2017

Τονίζεται, ότι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 είναι καταληκτική ημερομηνία, τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας, όσο και αυτούς του εξωτερικού. Η λήξη της παραπάνω παρατάσεως στις 7 Σεπτ 2017 παρέχει -αλυσιδωτά- στους ενδιαφερομένους τις ακόλουθες δυνατότητες χρήσης συγκεκριμένων μέτρων:
– υποβολή αντιρρήσεων για τις εκτάσεις στον αναρτημένο δασικό χάρτη,
– υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή εγκρίσεως επεμβάσεως,
– οριοθέτηση στο δασικό χάρτη από τους δήμους των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων

Τροποποίηση – συμπλήρωση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας

Με τα άρθρα 140 έως 145 του ν. 4483/2017 επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις:

– του ν. 998/1979 και συγκεκριμένα στα άρθρα 47Β § 1 (χορήγηση έγκρισης επέμβασης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια από 11/6/1975 έως 7/3/2007) και 67 παρ. 1β και 4 (εκτάσεις που απεικονίζονται ως αγροί σε αεροφωτογραφίες του 1945 ή 1960 και για τους οποίους δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας του ιδιώτη έναντι του Δημοσίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, όπως και αντίστοιχες εκτάσεις που δασώθηκαν μεταγενέστερα και των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003)·

– του άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 3208/2003 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής Δασολογίου περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου·

– των άρθρων 17 και 20 του ν. 3889/2010

του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Προσθήκη νέας παραγράφου 23 που ορίζει ότι μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών και για όσες εκτάσεις έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πριν από τις 8-8-2014 και είναι τεχνητές δασικές φυτείες, η υποβολή αίτησης, η διαδικασία έκδοσης πράξης του Δασάρχη, η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων και η άσκηση των ενδίκων μέσων δεν αναστέλλουν την πρόοδο της κατάρτισης και κύρωσης δασικών χαρτών.)

– των άρθρων 33 και 47  του ν. 4423/2016 για τον αριθμό μελών των δασικών συνεταιρισμών

– του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (παράταση τριών (3) ετών για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, Ιεροί Ναοί, χιονοδρομικά κέντρα, έργα ύδρευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, κατασκηνώσεις, κτλ.)

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης.

Με την παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΚΧΑ Α.Ε. να προσλαµβάνει προσωπικό µε συµβάσεις µίσθωσης έργου προκειµένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες.  Για την έκδοση της προκήρυξης, µετά από έλεγχο νοµιµότητας που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/27.12.2006.

Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 σχετικά με τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών και παρέχεται η δυνατότητα εξωδικαστικής διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον και μετά από πρόταση της ΕΚΧΑ Α.Ε. για συγκεκριμένο κτηματογραφημένο ακίνητο ή ομάδα ακινήτων.

Άρθρο 162
Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της κτηµατογράφησης
…..
2. H περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 (A΄ 275) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) διόρθωση αρχικής εγγραφής µε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος µπορεί να διενεργηθεί και µετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ενεργεί είτε κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννοµο συµφέρον είτε αυτεπάγγελτα και µετά από πρόταση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., όποτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εκ µέρους του ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηµατογράφησης, για το συγκεκριµένο και µόνο κτηµατογραφηµένο ακίνητο η οµάδα κτηµατογραφηµένων ακινήτων που αφορά η διόρθωση, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται ιδίως όταν, µε την ανάκληση της αρχικής εγγραφής, επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις αρχικές εγγραφές διοικητικής πράξεως µε διαπλαστικό για τα εµπράγµατα δικαιώµατα χαρακτήρα και ισχύουσας έναντι πάντων».

 

Σχετικό αρχείο:
N. 4483/2017 (A´ 107/31.07.2017) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης …και άλλες διατάξεις


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες,αγαπητέ Αντώνη και να είσαι πάντα καλά. ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: