Μετάταξη υπαλλήλων στη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές της ανάγκες με μετάταξη δεκατριών (13) μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και κρατικά ΝΠΙΔ κ.λπ.

Οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, αφορούν στις εξής κατηγορίες, κλάδους και θέσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΓΓΠΠ (Π.Δ. 151/2004, ΦΕΚ 107 Α):

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν:

  1. (α)  τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ́), όπως ισχύει).
  2. (β)  γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (σύμφωνα με το άρθ. 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει), εφόσον ενδιαφέρονται για θέσεις των κατηγοριών – κλάδων ΠΕ ή ΤΕ, αποδεικτικό της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους της ΓΓΠΠ από την υπηρεσία των υποψηφίων, στην περίπτωση που το εν λόγω αποδεικτικό αποτελεί στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί από τους ίδιους τους υποψήφιους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν :

  1. οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας από τον διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
  2. οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ κρατικών ΝΠΙΔ και οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ (μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ετών (άρθρο 6 του Ν. 3613/2007, ΦΕΚ 263 Α, και το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5897/22993/8-9-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΔΔΑΔ/Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως και την 15-11-2017.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και το έντυπο της αίτησης στην ανακοίνωση που ακολουθεί ως “Σχετικό αρχείο”.

Σχετικό αρχείο:

 

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: