Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων

Απάντηση σε ερώτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τη φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων, κλήθηκε να δώσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 215/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του ν. 4280/2014, η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των εκτάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 [ήτοι α) Χορτολιβαδικών εκτάσεων που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα και β) βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών], εκτάσεων δηλαδή, οι οποίες, κατά την αρμόδια δασική αρχή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 998/1979 και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Αντιθέτως, όταν πρόκειται να προσδιορισθεί η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, τότε, ο προσδιορισμός αυτής γίνεται με τις οικείες διατάξεις του ν. 1249/1982 (σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων με αντικειμενικό τρόπο) και του ν. 2961/2001, όπως ισχύει (προκειμένου για προσδιορισμό φόρου κληρονομιών ή δωρεών).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324),Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή”. 

Σχετικό αρχείο:
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 215/2017 Φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 01.11.2017

follow_fb.gif

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Επικαιρότητα, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: