49 προσλήψεις στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Θέσεις για δασολόγους, βιολόγους, γεωπόνους, κ.α.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει την πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας». Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 2751, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ): 5001776, ΕΝΑΡΙΘΜΟ: 2017ΣΕ27510111).

Η προκήρυξη αφορά στις κάτωθι ειδικότητες: Βιολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Δασολόγου, Γεωπόνου, Φυσικού, Πολιτικού Μηχανικού, Γεωλόγου, Μαθηματικού, Μηχανικού Υπολογιστών, Οικονομικών Επιστημών, Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Επιστημών Θάλασσας, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τεχνολόγου Ιχθυολόγου, Τεχνολόγου Βιοπληροφορικής και Τεχνολόγου Διαχείρισης Πληροφοριών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrdept@hcmr.gr το αργότερο έως τις 28/11/2017.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος του Προγράμματος («Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας»), ο κωδικός της προκήρυξης, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email). Κάθε αίτηση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν μόνο κωδικό προκήρυξης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότητες, τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται στη σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Σχετικό αρχείο:
Προκήρυξη ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

.

.

.

.

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: