Αλλαγές στην ΚΥΑ για την ίδρυση δασικών φυτωρίων

Με απόφαση που υπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται και συμπληρώνεται η αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2564 Β ́) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων», ως ακολούθως:

1) Στο άρθρο 4 μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Στην περίπτωση που ο κάτοχος της βεβαίωσης της παραγράφου 56 επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του δασικού φυτωρίου, υποβάλλει ένα μήνα πριν το πέρας της πενταετίας, αίτηση για την επικαιροποίηση του φακέλου, στην Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης του παραβόλου του άρθρου 8 και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός Μητρώου του δασικού φυτωρίου δεν αλλάζει και η Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου ισχύει για πέντε (5) χρόνια και αρχίζει μια ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης».

2) Στο άρθρο 6 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται η ενδοενωσιακή απόκτηση και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών που είναι εγγεγραμμένα στους εθνικούς καταλόγους ή στους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις περί ισοδυναμίας με Τρίτες Χώρες. Επιτρέπεται η ενδοενωσιακή απόκτηση και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών που δεν είναι εγγεγραμμένα σε εθνικούς ή καταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η εμπορία τους ρυθμίζεται από κοινούς κανόνες σε ενδοενωσιακό επίπεδο. Η ενδοενωσιακή απόκτηση ή εισαγωγή από Τρίτες Χώρες και η εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν ανήκει στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται μετά από σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.».

3) Το άρθρο 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Παράβολο
Για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας δασικών φυτωρίων των τύπων Β και Γ του άρθρου 3 και ανανέωσης αυτών απαιτείται η καταβολή παραβόλου το οποίο αποτελεί έσοδα του «Ειδικού Φορέα Δασών» του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α ́ 303/2003).
Καθορίζουμε το ύφος του παραβόλου για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ως εξής:
α) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Β σε οκτακόσια (800) ευρώ.
β) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Γ σε τετρακόσια (400) ευρώ.
γ) Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας Τύπου Β και Γ το ύφος του παραβόλου καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.
Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό «Ειδικός Φορέας Δασών» και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών και κατά προτεραιότητα για την λειτουργία των δημοσίων δασικών φυτωρίων και του Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού».

______________

Σχετικά αρχεία:
ΚΥΑ 163478/2903/30.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 4357) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β ́) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων».
ΚΥΑ 131759/3479/19-11-2015 (ΦΕΚ Β´ 2564) Ίδρυση ∆ασικών Φυτωρίων.


ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: