Απαιτούμενα προσόντα προσωπικού που θα προσληφθεί από την ΕΚΧΑ

Η Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. πρόκειται να προσλάβει 62 άτομα (62 συμβάσεις μίσθωσης έργου) προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας. Στις 62 συμβάσεις περιλαμβάνονται και 8 συμβάσεις για δασολόγους (ΠΕ), εκ των οποίων οι 5 αφορούν την Αθήνα (Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής) και οι 3 το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της.

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής

1. Ηλικία από 25 έως 55 ετών.

2. Για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.

Β) Απαιτούμενα ανά ειδικότητα Προσόντα.

Δασολόγος (ΠΕ)

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

1. Ομώνυμο ή ταυτόσημο, κατά περιεχόμενο ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατηγορίας (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου

3. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία Δασολόγου από την οποία τουλάχιστον διετής (2-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και συγκεκριμένα στη χρήση λογισμικού ArcGIS.

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυμητά Προσόντα

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S).

2. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Εξειδικευμένη μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία σε εργασίες κατάρτισης ή/και ελέγχου Δασικών Χαρτών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα για όλες τις ειδικότητες θα βρείτε στη ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32708/386/15.12.2017 (Β´ 4585). Στην ίδια ΚΥΑ θα βρείτε την βαθμολόγηση (μόρια) των επιθυμητών προσόντων (προσοχή στους κωδικούς θέσεων) και ειδικές διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που αφορούν τους τίτλους σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εργασιακή εμπειρία και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32708/386/15.12.2017 (Β´ 4585) Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της.

 

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: