Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση υπ΄ αριθ. 183/2017 του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η κατασκευή κτίσματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής εμπίπτει στην έννοια του αυθαιρέτου, εφ΄ όσον προηγηθεί η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός του κτίσματος ως αυθαιρέτου, κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, ο οποίος συντάσσει επί τόπου σχετική έκθεση που υπόκειται σε ένσταση εκ μέρους του θιγομένου, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Κατά συνέπεια, οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος, μεταξύ των οποίων και οι οριζόμενες από τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 10 ν. 1337/1983, δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί η παραπάνω έκθεση αυτοψίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο έκρινε ότι αποδείχθηκε ότι εντός αγροτεμαχίου που μεταβιβάστηκε από τον ενδιαφερόμενο στην κόρη με συμβόλαιο γονικής παροχής το έτος 2008, προϋπήρχε αυθαίρετο κτίσμα, για το οποίο συνετάγη, τον Μάρτιο 2009, έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής. Συνεπώς, κρίθηκε ότι αφού η σύνταξη της ως άνω εκθέσεως αυτοψίας έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο των επιδίκων μεταβιβαστικών δικαιοπραξιών, οι τελευταίες δεν είναι άκυρες. Επομένως δεν συντρέχει λόγος να διαταχθεί η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης. Πρέπει, συνεπώς, η ανωτέρω βάση της κρινόμενης αγωγής να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Με αυτά που δέχθηκε και όπως έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 10 του ν. 1337/1983, καθ΄ όσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, αφού οι προβλεπόμενες σε αυτή (διάταξη) συνέπειες ως προς τα άνευ οικοδομικής αδείας κατασκευασθέντα, μετά την 31.3.1983 κτίσματα, δεν μπορούσαν να επέλθουν, αφού δεν είχε προηγηθεί η έκδοση της κατ΄ άρθρο 1 του πδ/τος 5/1983 εκθέσεως αυτοψίας της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, χωρίς τη σύνταξη της οποίας τα επί του ενδίκου ακινήτου αυθαίρετα κτίσματα θεωρούνται ανύπαρκτα και εν όψει τούτου επιτρέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου, επί του οποίου αυτά έχουν ανεγερθεί.

Περαιτέρω το δικαστήριο ως προς το κεφάλαιο αυτό, δεν στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση, αφού με σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, που επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, δέχθηκε ότι η μη έκδοση – σύνταξη της κατά το άρθρο 1 του πδ/τος 5/1983 αυτοψίας, που είναι διαπιστωτική και όχι συστατική, όπως αβάσιμα υπολαμβάνει η αναιρεσείουσα διοικητική πράξη, εμποδίζει την επέλευση των συνεπειών του άρθρου 17 παρ. 10 του ν. 1337/1983, ήτοι είναι προαπαιτούμενο της επελεύσεως των συνεπειών αυτών.

.

.

.ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: