Έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

Με απόφαση του ∆ιευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου κηρύσσονται έκπτωτα από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Γ´ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου (Γ´ Κ.Ο.Π.) τα μέλη:

  1. Χριστοφόρου Ευάγγελος
  2. Απαστολίδης Γεώργιος
  3. Ρουμελιώτης Γεώργιος
  4. Κατσίκας Γεώργιος

Με την ίδια απόφαση διορίζεται επταμελής Προσωρινή ∆ιοικητική και ∆ιαχειριστική Επιτροπή στη Γ´ Κ.Ο.Π. στην οποία, εντός οκτώ (8) ημερών, τα έκπτωτα μέλη του ∆.Σ., με ευθύνη του προέδρου κ. Ευαγγέλου Χριστοφόρου ή του Γενικού Γραμματέα κ. Βασιλείου ∆άρμα, θα παραδώσουν δια πρωτοκόλλου τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση και άπασα την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.

Από τα ευρήματα των εκθέσεων της Επιτροπής διενέργειας οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου της Γ´ Κ.Ο.Π. για τις χρήσεις ετών 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 διαπιστώθηκε ότι ως μέλη των ∆.Σ. της Γ´ Κ.Ο.Π. κατά τα έτη 2009-2015 σε συνεργασία με τα εκάστοτε υπόλοιπα μέλη των ∆.Σ. παρέβησαν κατ’ εξακολούθηση το καταστατικό της Ομοσπονδίας σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και διοίκηση.

Επίσης παρέλειψαν να απολογηθούν ως όφειλαν, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ως μέλη του ∆.Σ. της Γ´ Κ.Ο.Π. επί των ευρημάτων των εν λόγω οικονομικών – διαχειριστικών εκθέσεων ελέγχου καθώς και να αναζητήσουν τα ταμειακά ελλείμματα που διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν στις ανωτέρω εκθέσεις ελέγχου.

Ακόμη κατά τη διάρκεια της θητείας τους κατά το έτος 2017 και μετά την παραίτηση του Ταμία του ∆.Σ., προέβησαν στον ορισμό ως μέλους του ∆.Σ. και ανάθεση καθηκόντων αρχικά Ταμία και κατόπιν Γενικού Γραμματέα στον κ. Αθανάσιο Μεσσήνη κατά παράβαση των οριζομένων στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Έργο της Προσωρινής ∆ιοικητικής και ∆ιαχειριστικής Επιτροπής είναι:

  • Εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, μετά από πρόσκληση του πρώτου μέλους της Επιτροπής, να παραλάβει δια Πρωτοκόλλου Παραλαβής παρά των, εχόντων τίτλο, έκπτωτων μελών του ∆.Σ. (Προέδρου και Ταμία) την ∆ιοίκηση, την Οικονομική ∆ιαχείριση και όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας, το οποίο θα υποβάλει στην ∆/νση Συντονισμού και Επιθεώρηση ∆ασών.
  • Να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας και των μελών αυτής όπως σύνταξη προϋπολογισμού – απολογισμού κτλ.
  • Να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και να ολοκληρώσει, εντός (3) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων της, τη διαδικασία για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
  • Να εφαρμοστούν πιστά οι διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
Σχετική απόφαση:
Απόφαση 22090/30.01.2018 (ΑΔΑ: 68ΦΝΟΡ1Φ-ΦΥΑ) Έκπτωση ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) της Γ´Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελ/σου (Γ ́ Κ.Ο.Π.) και διορισμός Προσωρινής ∆ιαχειριστικής – ∆ιοικούσας Επιτροπής


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: