ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’. αριθμ. 14737/21-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κυρώθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, (ΦΕΚ 20 Δ´ 2018),   ο δασικός χάρτης όλων των προκαποδιστριακών ΟΤΑ της Π.Ε. Πιερίας …

Το ακριβές κείμενο του δελτίου τύπου έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΜΕΘΩΝΗΣ – ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’. αριθμ. 14737/21-12-2017 (ΑΔΑ:6Π6ΦΟΡ1Υ-8ΟΔ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κυρώθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, (ΦΕΚ 20 Δ´ 2018),   ο δασικός χάρτης όλων των προκαποδιστριακών ΟΤΑ της Π.Ε. Πιερίας εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης & Αγαθούπολης, Μακρυγιάλου, Μεθώνης, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) ως ισχύει.

Από την ημερομηνία της κύρωσης οι χάρτες καθίστανται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή για τα τμήματα που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79 και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ο δασικός χάρτης των προηγούμενων παραγράφων έχει, ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Μερική κύρωση Δασικού Χάρτη Ν. Πιερίας

    Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν τις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν πιστοποιητικά του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πιερίας (4430/Β/17, αποφ.163481/2992/17), στο οποίο θα μνημονεύεται ο δασικός χαρακτήρας (παρ.4 του αρθ.20 Ν.3889/10).

    Για περιοχές  που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A/75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

    Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων (παρ.5 του αρθ.20 του Ν.3889/10).

    Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη, είτε είναι αναρτημένος, είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α` και β` βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A` 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης (παρ.6 του αρθ.20 του Ν.3889/10).

Ως εκ τούτου για τις ανωτέρω περιοχές δεν θα εκδίδεται πλέον πράξη χαρακτηρισμού του αρθ.14 του Ν.998/79 και η πληροφορία της ενημέρωσης του χαρακτήρα μιας έκτασης, λαμβάνεται αυτόματα και άμεσα από την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.
(http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx ).

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει ήδη προβεί στην μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών των πρώην Ο.Τ.Α. Κατερίνης, Ν. Αγαθούπολης, Μακρυγιάλου και Μεθώνης, όπου ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

.

.

.

.ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Επικαιρότητα, Κτηματολόγιο

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: