Νόμος 4519/2018 – Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4519/2018 με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». Αποτελείται από δυο (2) Κεφάλαια και τριάντα (30) άρθρα που μπορείτε να τα διαβάσετε, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πατώντας εδώ (αρχείο PDF).

Το πρώτο Κεφάλαιο (άρθρ. 1-12) αφορά στη διαχείριση των προστατευόμε-νων περιοχών της χώρας και συνδέεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, και 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο νόμος στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω της ένταξης του συνόλου σχεδόν των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην τοπική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4519/2018 (Α´ 25):

 • καθορίζεται η νομική μορφή των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι είναι κοινωφελή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 1),
 • προσδιορίζεται η τοπική αρμοδιότητα των ήδη υφιστάμενων ΦΔΠΠ καθώς και η τοπική αρμοδιότητα οκτώ (8) νέων ΦΔΠΠ (άρθρο 2),
 • ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικώς προς την έδρα, τα παραρτήματα και την αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ (άρθρα 3 και 4),
 • περιγράφεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου ΦΔΠΠ, περιέχονται επιμέρους ρυθμίσεις σχετικώς με τις συνεδριάσεις του και ρυθμίζονται οι αρμοδιότητές του (άρθρα 5 και 6),
 • προσδιορίζεται η στελέχωση των ΦΔΠΠ μέσω οκτάμηνων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και περιγράφεται η διαδικασία πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού (άρθρο 7),
 • προσδιορίζονται οι πόροι των ΦΔΠΠ και περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου του έργου τους (άρθρα 8 και 9),
 • ρυθμίζονται λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ καθώς και μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 10-12).

Το δεύτερο Κεφάλαιο (άρθρ. 13-30) περιλαμβάνει τροποποιήσεις διατάξεων άλλων νόμων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο δεύτερο Κεφάλαιο του ν. 4519/2018 (Α´ 25):

 • ορίζεται ότι χιονοδρομικά κέντρα και υφιστάμενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους, τα οποία λειτουργούν σε δάση και δασικές εκτάσεις με ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον, οφείλουν να λαμβάνουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας την απαιτούμενη έγκριση επέμβασης υπό τις προϋποθέσεις τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Με όμοιο τρόπο ρυθμίζεται και η έγκριση επέμβασης αναφορικώς προς υφιστάμενες οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) που λειτουργούν σε δασικές εκτάσεις, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση (άρθρα 13 και 14),
 • προβλέπονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις έργων υποδομής σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (άρθρο 15),
 • καθιερώνεται αναδρομικώς από 13ης Απριλίου 2017 η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης σε υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών που κατέχουν την απαραίτητη έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, χωρίς να έχουν την ειδικότητα του οδηγού (άρθρο 16),
 • ρυθμίζονται συγκεκριμένες επιτρεπόμενες παρεμβάσεις αναφορικώς προς ορειβατικά καταφύγια και γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών (άρθρα 17 και 18),
 • προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης, υπό προϋποθέσεις, άδειας τοποθέτησης προστατευτικών δικτύων για την προστασία των λουομένων από τις μέδουσες και σε θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ανεξαρτήτως του αν έχουν χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστες ή μη (άρθρο 19),
 • ορίζεται ότι τα Παραρτήματα Ι (πίνακας με τις ΠΠ και τους ΦΔ) και ΙΙ (χάρτης με τις ΠΠ) του του νόμου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του (άρθρο 20),
 • παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας αναφορικώς προς την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ (άρθρο 21),
 • καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης νόμιμης άδειας σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια (άρθρο 23),
 • ορίζεται ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Ο.Τ.Α. τη δυνατότητα πρόσβασης σε χαρτογραφικά υπόβαθα, προκειμένου να ολοκληρώσουν την οριοθέτηση οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες και παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες έως τις 30 Μαΐου 2018 (άρθρο 24).
 • τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 και παρατείνεται για μια τριετία η λειτουργία και δυνατότητα αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πτηνοτροφείων, μελισσοκομείων, εκτροφείων θηραμάτων, υδατοκαλλιεργειών, εκτροφείων γουνοφόρων ή άλλων συναφών κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και ιερών ναών, μετοχιών, ησυχαστήριων, ιερών μονών και βοηθητικών χώρων αυτών, παρεκκλησίων, ιερών προσκυνημάτων που εγκαταστάθηκαν χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις (άρθρο 29).
 • και, τέλος, ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος (άρθρο 30).
Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4519/2018 (Α´ 25) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

.

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: