8 συμβάσεις σε έργο LIFE (6 θέσεις για δασολόγους, βιολόγους, περιβαλλοντολόγους, κ.α.)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Συμβάσεων Έργου σε οχτώ (8) εξωτερικούς συνεργάτες, με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση καί διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτύπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» LIFE16 IPE/GR/002 – LIFE IP 4 NATURA».

Η σύμβαση Έργου που θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος, και αφορά τις παρακάτω θέσεις:

Θέση 1: Υπεύθυνος/η Συντονισμού του Έργου (Project Manager)

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών (Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας), πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίο Θετικών Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, σχεδιασμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
– Εμπειρία στον συντονισμό ή/και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LIFE.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2: Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου (Financial Manager)

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου, κατά προτίμηση σε αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης, διοίκησης – οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού σε οικονομικές επιστήμες, διοίκηση – οργάνωση επιχειρήσεων ή λογιστική.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (κατά προτίμηση ειδικά Προγράμματα LIFE).
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 3: Υπεύθυνος/η Γραμματειακής Υποστήριξης του Έργου (Project Secretariat)

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία από τη συμμετοχή στη διαχείριση συναφών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (κατά προτίμηση Προγράμματα LIFE).
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 4: Ειδικός Επιστήμονας Ιχθυοπανίδας

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικών Επιστημών (Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Επιστημών της θάλασσας) και Γεωτεχνικών Επιστημών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα βιοποικιλότητας και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και κατά προτίμηση της ιχθυοπανίδας.
– Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LIFE.
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 5: Ειδικός Επιστήμονας Χερσαίων Θηλαστικών

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικών Επιστημών (Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) και Γεωτεχνικών Επιστημών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα βιοποικιλότητας και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και κατά προτίμηση στα χερσαία θηλαστικά.
– Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LIFE.
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 6: Ειδικός Επιστήμονας Ασπόνδυλων

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικών Επιστημών (Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) και Γεωτεχνικών Επιστημών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Μεταπτυχιακός Τίτλο Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα βιοποικιλότητας και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα στα ασπόνδυλα.
– Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LIFE.
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 7: Ειδικός Επιστήμονας Γεωπληροφορικής

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου, κατά προτίμηση φυσικών επιστημών και περιβάλλοντος (Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Επιστήμης της Θάλασσας), πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίο Θετικών Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα Γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
– Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LIFE.
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 8: Επιστήμονας Βιοποικιλότητας

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικών Επιστημών (Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
– Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LIFE.
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Για αναλυτικές πληροφορίες, πρόσθετα προσόντα, αμοιβές, δικαιολογητικά, κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγηση προσόντων, υπόδειγμα πρότασης, κ.λπ. δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (doc)

.

.

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: