Βιβλίο: «Δασικό Κτηματολόγιο & Δασικοί Χάρτες»

Ενημερωτικό σημείωμα από το βιβλίο του Καθηγητή Α.Π.Θ. Κοσμά-Αριστοτέλη Γ. Δούκα με τίτλο: «Δασικό Κτηματολόγιο & Δασικοί Χάρτες» (Εκδόσεις Τζιόλα).

Ο Βαθυστόχαστος Πλάτων, προέβλεψε πριν από αιώνες, ότι η αποψίλωση των ορεινών πλαγιών, συνεπάγεται την μείωση της ικανότητάς τους να βοηθήσουν την άνετη διαβίωση ανθρώπων και ζώων.

Όμως η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών συνδέεται με την ανάπτυξη ανθρωπογενών επιδράσεων, που όπως κάθε μορφής οικονομική ανάπτυξη συνήθως συνοδεύεται από αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ιδιομορφία έγκειται στο γεγονός, ότι η ανθρωπογενής αυτή δράση συχνά υποβαθμίζει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, που ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη ύλη για την ανάπτυξή του.

Επομένως η ανάπτυξη με επενδύσεις που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον είναι το ζητούμενο στη χώρα. Η εκτίμηση, τόσο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και η χωροθέτηση τους έχει ως υπόβαθρο το Δασικό κτηματολόγιο και τους Δασικούς χάρτες. Άλλωστε αποτελούν και μνημονιακή δέσμευση, που οδήγησε στον νόμο 4389/16, που φέρνει νέα δεδομένα για την επίσπευση κατάρτισης-ανάρτησης-κύρωσης Δασικών χαρτών.

Από την έλλειψη σύγχρονου συγγράμματος επικεντρωμένου στο Νομοθετικό και τεχνικό υπόβαθρο του Δασικού Κτηματολογίου και των Δασικών χαρτών, στάθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση του βιβλίου μου «Κτηματολόγιο Δασικών και Αγροτικών περιοχών» με τα νέα δεδομένα. Το σύγγραμμα λόγω της ιδιαιτερότητά του για τα Ελληνικά δεδομένα είναι το μοναδικό, γιατί καλύπτει το θέμα αυτό τόσο από Νομικής, όσο και από Τοπογραφικής και Δασολογικής σκοπιάς. Είναι χρήσιμο εργαλείο για Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Τοπογράφους, Γεωπόνους και Δασολόγους.

Στο πρώτο Κεφάλαιο, αναφέρονται: ο Ορισμός του Κτηματολογίου, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Δασικό κτηματολόγιο, οι Δασικοί χάρτες, το Δασολόγιο, οι Πράξεις χαρακτηρισμού, τα Κτηματολογικά συστήματα και οι βασικές αρχές αυτών, το Γαλλικό Σύστημα, Το Γερμανικό Σύστημα, Κτηματολογικές εγγραφές (Κτηματολογικό αρχείο), οι Βασικές αρχές του Γερμανικού συστήματος, το Αυστραλιανό Σύστημα ,οι Βασικές αρχές του συστήματος TORRENS, το Αγγλικό Σύστημα, οι Βασικές αρχές του Αγγλικού συστήματος, το Πολυδιάστατο Κτηματολόγιο (Η.Π.Α.), οι Βασικές αρχές του Πολυδιάστατου Κτηματολογίου, το Σουηδικό Κτηματολόγιο (Τράπεζα Πληροφοριών Γης Σουηδίας, οι Βασικές αρχές του Σουηδικού Κτηματολογίου), η Ιστορική εξέλιξη του Κτηματολογίου στην Ελλάδα (Περίοδος μέχρι το 1821, Περίοδος 1821- 1913 ,Περίοδος 1975-σήμερα) και η Βιβλιογραφία Ι Κεφαλαίου.

Το δεύτερο Κεφάλαιο, αναφέρεται στην Κατάρτιση Δασικών χαρτών δηλ. το Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Δασικών χαρτών, τον Ορθοφωτοχάρτη, τις Επίγειες αυτοψίες, τον Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας, τα Όργανα οριοθέτησης δάσους και ελέγχου φυτοπολυγώνων, τον Τριπλευρισμό με GPS και LASER πυξίδα- αποστασιόμετρο, το Προσηρτημένο σημείο , την Όδευση, τα Χαρτογραφικά Υπόβαθρα Google, τις Τεχνικές Προδιαγραφές , την Βιβλιογραφία ΙΙ Κεφαλαίου.

Το τρίτο Κεφάλαιο, αναφέρεται στον Χαρακτηρισμό-Ιδιοκτησιακό των Δασικών εκτάσεων δηλ. τον Ορισμό δάσους και δασικής έκτασης (Νομοθετικό πλαίσιο ορισμού, τις Εκτιμήσεις ορισμού, τις Κατηγορίες φυτοκάλυψης στον ΔΧ, Φυτοπολύγωνο, τις Κατηγορίες φυτοκάλυψης στον ορθοφωτοχάρτη του 1945),τα Ένδικα και ενδικοφανή μέσα σχετικά με τους Δασικούς χάρτες, τα συνήθη τεχνάσματα καταπατήσεων, τις Aντιρρήσεις στον χαρακτηρισμό Δασικών Χαρτών, την Χρησικτησία επί Δασών, το Ιστορικό του θεσμού της Χρησικτησίας, τον Νόμο 3127/2003 και την χρησικτησία, τα Δασικά ιδιοκτησιακά καθεστώτα και την χρησικτησία ανά Γεωγραφική περιοχή, τις Αποφάσεις δικαστηρίων σχετικά με την χρησικτησία, τα Συμπεράσματα, και την Βιβλιογραφία ΙII Κεφαλαίου.

Το τέταρτο Κεφάλαιο, αναφέρεται στους Πίνακες-Βάση δεδομένων των Δασικών χαρτών δηλ. τα Συστήματα πληροφοριών γης, την Βάση δεδομένων, και την Βιβλιογραφία IV Κεφαλαίου.

Το πέμπτο Κεφάλαιο, αναφέρεται στους Δασικοί χάρτες και τις Δασικές πυρκαγιές δηλ. τα αίτια δασικών πυρκαγιών (Κλιματικές και δασοπονικές συνθήκες, Ελάχιστοι Κυρωμένοι Δασικοί χάρτες, Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας), τον Καινοτόμο σχεδιασμός επίγειων μέσων πρόληψης για την καταστολή των πυρκαγιών, την Χωροταξία και τις Χρήσεις δασικής γης (Πηγή Δεικτών και αξιολόγηση, τα Συμπεράσματα-Προτάσεις) και την Βιβλιογραφία V Κεφαλαίου.

Το έκτο Κεφάλαιο, αναφέρεται στις Απόψεις του συγγραφέα δηλ. σε άρθρα του, όπως «Δασικό Kτηματολόγιο και Ανάπτυξη»,«Xωροταξικός σχεδιασμός ή κτίζει όποιος ,όπου και ό,τι δει», «Νόμος για την εφαρμογή νόμων», «Δασικοί χάρτες και… «εδώδιμα – αποικιακά»», «Η συμβολή του Δασικού κτηματολογίου στην Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», «Δασικό κτηματολόγιο και χρήσεις δασικής γης», «Δάση, Δασικοί χάρτες, Δασολόγιο και Κτηματολόγιο», «Από τους Δασικούς Χάρτες στο λειτουργούν Κτηματολόγιο », «Δασικοί χάρτες: Παρελθόν- Παρόν – Μέλλον».

Στο έβδομο Κεφάλαιο, επιχειρείται η Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δασικών χαρτών μέχρι την κατάρτιση Δασικών χαρτών, Συχνές ερωτήσεις από την ανάρτηση μέχρι την κύρωση του (Χρονικές προθεσμίες Δασικών Χαρτών, Αγροτικά, Οικοπεδικά, Ένδικα – Ενδικοφανή μέσα για Δασικούς χάρτες, Επαγγελματικά, Χαρακτηρισμός φυτοπολυγώνων Δασικών Χαρτών), Κωδικοποίηση μετά την μερική – Ολική κύρωση του Δασικού χάρτη, Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για το Ιδιοκτησιακό και τις Χρήσεις Δασικής γης.

Στο όγδοο Κεφάλαιο, αναφέρεται στο Κτηματολόγιο σε λειτουργία (λειτουργούν) σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες δηλ. στα Κτηματολογικά γραφεία, στις Διοικητικές πράξεις Δασικών Χαρτών για καταχώριση στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο (Ενέργειες καταχώρισης Διοικητικών πράξεων, Διοικητικές πράξεις που καταχωρούνται), στην Προστασία και την Ανάπτυξη Δασικών περιοχών, στα Συμπεράσματα-Προτάσεις και την Βιβλιογραφία Κεφαλαίου VΙΙΙ.

Στο ένατο Κεφάλαιο, αναφέρεται το Υπόβαθρο κατάρτισης Δασικών χαρτών, όπως είναι ο Υπολογισμός Συντεταγμένων με Πυκνώσεις (Τριγωνισμός), η Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών και οι Σύγχρονες εναέριες μέθοδοι, τόσο με laser επανδρωμένα αεροπλάνα (LiDAR) , όσο και με Αεροφωτογραφίες από ΣμΕΑ (UAVή UVS) σε δασικές εφαρμογές.

Εκδόσεις Τζιόλα τηλ. 2310-213912, 247887


Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο Κοσμάς-Αριστοτέλης Γ. Δούκας αποφοίτησε από το τμήμα Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε και τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού.

Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση αφορά κυρίως στα αντικείμενα της φωτογραμμετρίας, της χαρτογράφησης, της γεωδαισίας, των δασικών κατα­σκευών και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ τα ενδιαφέ­ροντα και οι γνώσεις του επεκτείνονται και στον τομέα των ψηφιακών σχεδιάσεων και φωτογραμμετρικών προγραμμάτων. Είναι συγγραφέας επτά επιστημονι­κών συγγραμμάτων, έχει συμμετάσχει στην οργάνωση του διεθνούς συνεδρίου «FORMEC» και αρκετών ελληνικών και έχει υπάρξει μέλος του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ. Συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ σε συνέδρια του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών, ενώ περισσότερες από δέκα αρθρογραφίες του έχουν δημοσιευτεί σε Εφημερίδες και στο Περιοδικό του ΓΕΩΤΕΕ. Από το 2000 έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Τουρκία) στα πλαίσια του προγράμματος «SOCRATES- ERASMUS», ενώ το 2013 διακρίθηκε με βράβευση από το Πανεπιστήμιο του Kahramanmaras της Τουρκίας. Υπήρξε δύο φορές υπότροφος της Γερμανίας και τρεις φορές υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα διδάσκει στο Διατμηματικό (Νομικής, Τοπογράφων, Δασολόγων) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Κτηματολόγιο. Διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ), πραγματογνώμονας σε θέματα Δασικού Κτηματολογίου, επιστημονικώς υπεύθυνος του Προγράμματος Αριστείας «Θαλής» και άλλων ανταγωνιστικών εγχώριων προγραμμάτων, αλλά και αντίστοιχων προγραμμάτων του εξωτερικού. Από το 2000 είναι Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας στη σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο­ντος του Α.Π.Θ., στον Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων.


.

.

 

.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: