ΑΣΠΗΕ Καρύστου και επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση

Με την απόφαση 47/2018 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι από τις Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ και τις διατάξεις μεταφοράς τους στην εθνική νομοθεσία δεν απορρέει απόλυτη απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εντός ή πλησίον περιοχών του δικτύου Natura2000 και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), αλλά το ζήτημα εξετάζεται κατά περίπτωση, μετά από εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου υπό αδειοδότηση έργου. 

 

Εφ΄ όσον δεν αποκλείεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ εντός ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών, δεν αποκλείεται και ο χαρακτηρισμός τους ως περιοχών αιολικής προτεραιότητας (ΠΑΠ), εάν τούτο δικαιολογείται από το διαθέσιμο εντός αυτών αιολικό δυναμικό. Αιολικά πάρκα που μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά περιοχές του δικτύου Natura2000 πρέπει, κατά το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο ισχύει και για περιοχές ΖΕΠ, να υπόκεινται σε δέουσα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την οποία δεν καθορίζεται ειδική μεθοδολογία από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 9-10 του ν. 4014/2011 και 5 παρ. 3.1, 3.2 της κυα Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/2010. 

 

Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων σχεδίου ή έργου στον προστατευόμενο τόπο προϋποθέτει ότι πριν την έγκριση του σχεδίου ή έργου προσδιορίζονται όλες οι πτυχές τους που θα μπορούσαν, καθεμία από μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, να επηρεάσουν τους στόχους διατήρησης του τόπου αυτού. Η αρμόδια αρχή επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητας μόνον εφ΄ όσον δεν υφίσταται, από επιστημονικής απόψεως, οποιαδήποτε εύλογη αμφιβολία ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών για την ακεραιότητα του προστατευόμενου τόπου, μετά από εκτίμηση των στοιχείων που υποβάλλει ο φορέας της δραστηριότητας και γνωμοδοτήσεων άλλων αρμοδίων υπηρεσιών. 

 

Δέχθηκε ακολούθως το Δικαστήριο ότι για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός ΖΕΠ, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4014/2011, δεν αρκεί προηγούμενη σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης, αλλ΄ επιβάλλεται η σύνταξη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, η οποία εντάσσεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, πρέπει δε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στη ΖΕΠ μετά από συνεκτίμηση των σχετικών ποιοτικών και ποσοτικών ορνιθολογικών στοιχείων, τα οποία υποχρεωτικά οφείλει να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.

 

Ούτε από τον νόμο ούτε από τις συνταγματικές διατάξεις σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό προβλέπεται κατά την απόφαση υποχρέωση έγκρισης ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού για ορεινές, παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, πολλώ δε μάλλον για μικρότερες χωροταξικές ενότητες, όπως εν προκειμένω η Νότια Εύβοια. Ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σχεδίου ή έργου υποβάλλονται υποχρεωτικά στη διαδικασία έκδοσης νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), που προβλέπεται από το άρθρο 6 του ν. 4014/2011. Το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία έκδοσης νέας ΜΠΕ σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής ΑΕΠΟ, η οποία κρίθηκε επουσιώδης, δεν απαιτείται να αναφέρεται ρητά στην τροποποιητική απόφαση, αλλ΄ αρκεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. 

 

Όσον αφορά τις επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, το Δικαστήριο έκανε περαιτέρω δεκτό ότι οι διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (άρθρα 45-61) πρέπει να ερμηνεύονται στενά ως εισάγουσες εξαίρεση από τον γενικώς ισχύοντα κανόνα περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, με αυτές δε καθορίζονται οι κατ΄ αρχήν επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, οι οποίες συνεπάγονται μεταβολή της κατά προορισμόν χρήσεώς τους και τα κριτήρια, βάσει των οποίων διαμορφώνεται η εκτίμηση των αρμοδίων διοικητικών αρχών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Με τις ίδιες διατάξεις καθιερώνεται η αρχή του εξαιρετικού χαρακτήρα των διενεργούμενων σε δάση και δασικές εκτάσεις επεμβάσεων, κατά την οποία οι επιτρεπόμενες επεμβάσεις πρέπει να προβλέπονται ειδικά στον νόμο, να υλοποιούνται μόνο στο μέτρο που δεν μπορούν να διατεθούν άλλες εκτάσεις για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών δημοσίου συμφέροντος και, σε κάθε περίπτωση, να περιορίζονται στην κατά το δυνατόν ελάχιστη θυσία δασικής βλάστησης, η συνδρομή δε των προϋποθέσεων αυτών εξετάζεται και κατά το στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση έργου σε περιοχή με δασικό χαρακτήρα, υποκείμενη και στον ακυρωτικό έλεγχο. 

 

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά ρητή πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των άρθρων 45-61 του ν. 998/1979 από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (πρώην άρθρο 58 παρ. 2 ν. 998/1979), επιτρέπονται επεμβάσεις σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, προκειμένου να εγκατασταθούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με τα συνοδά έργα (συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης οδοποιίας), η λειτουργία των οποίων εξαρτάται κυρίως από το διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό της περιοχής εγκατάστασής τους, το οποίο αναγκαία αποτελεί το βασικό κριτήριο για την επιλογή της κατάλληλης θέσης. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, με τις οποίες επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα προβλέπεται δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ όχι μόνο σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ο δημόσιος σκοπός που υπηρετείται με τη λειτουργία των μονάδων αυτών πρέπει να ικανοποιείται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου και με τον περιορισμό στο ελάχιστο αναγκαίο της αλλοίωσης της δασικής μορφής των εκτάσεων.

 

Όπως ακόμα δέχθηκε το Δικαστήριο, με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 καταργούνται εφ΄ εξής οι εγκρίσεις επεμβάσεως σε δάσος ή δασική έκταση, οι οποίες θεωρείται ότι ενσωματώνονται στη σχετική ΑΕΠΟ, εφ΄ όσον στο πλαίσιο εκδόσεως της εν λόγω ΑΕΠΟ έχει προηγηθεί αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας ως προς το επιτρεπτό της εγκαταστάσεως του έργου αυτού σε δασική περιοχή, με κριτήρια αναφερόμενα στο είδος της επεμβάσεως αναφορικά με τη μορφή της βλάστησης και τη φύση του εδάφους.

 

Ενόψει όσων προεκτέθηκαν, το επίμαχο έργο εγκατάστασης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, συνοδών έργων και διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς με το κέντρο υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) Παλλήνης Ν. Αττικής, το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως Περιοχής Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ), η φέρουσα ικανότητα της οποίας δεν έχει εξαντληθεί, δεν θα βλάψει, κατά την απόφαση, τους στόχους διατήρησης των προστατευτέων στοιχείων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και την ακεραιότητά της ούτε διαταράσσει την ακεραιότητα της οικείας Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) και τη συνολική συνοχή του δικτύου Natura2000. ..

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 15.04.2018ΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Νομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: