Ειδικό Πρόγραμμα «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018» και κατανομή ωρών και πιστώσεων

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθιερώνεται υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018.

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα υλοποιηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός του φετινού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό του 1.430.140 € (το έτος 2017 το αντίστοιχο ποσό ήταν ακριβώς ίδιο).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης υλοτομίας και της παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων με τη συνεχή κι αδιάλειπτη παρουσία των δασικών υπαλλήλων το δασικό χώρο καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου και την διενέργεια ελέγχων μέσα και έξω από αυτόν με τη συγκρότηση συνεργείων και περιπόλων καθώς και τη στελέχωση επιτελικών οργάνων.

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για μέχρι 13 εβδομάδες εντός του έτους 2018 (συνεχόμενες ή διακεκομμένες).

Ορίζονται για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των συνολικά 13 εβδομάδων οι ώρες α) της υπερωριακής απασχόλησης σε 83.880 ώρες, από τις οποίες, 55.920 ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 27.960 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε 53.560 ώρες.

Κατανομή πιστώσεων

Η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων ανά οργανική μονάδα, θα εμφανίζεται σε παράρτημα που θα συνοδεύει τις οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος που θα εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος. σύμφωνα με τις συνολικές πιστώσεις που κατανέμονται κατά Περιφέρεια όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 168364/2066/03.04.2018 (Β´ 1354) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

 


 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα, Υλοτομίες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: