Δυο 12μηνες συμβάσεις για Δασολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Γεωπόνους

Θέσεις εργασίας στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή & το Perrotis College

Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολή ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δυο ατόμων, ειδικότητας Γεωπόνος – Περιβαλλοντολόγος – Δασολόγος, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος “Towards farms with zero carbon, waste and water footprint– Road map for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector– BalkanRoad”.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 08.05.2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ I
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ II
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ I

Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολή, με απόφαση του Δ.Σ. της 12ης Μαρτίου 2018 ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, ειδικότητας Γεωπόνος – Περιβαλλοντολόγος – Δασολόγος με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος “Towards farms with zero carbon, waste and water footprint– Road map for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector– BalkanRoad”.

Τα αντικείμενα απασχόλησης του ατόμου που θα επιλεγεί αφορούν τη συμμετοχή του στα παρακάτω παραδοτέα:

1. αναφορά GAP analysis για τον ελλαδικό χώρο, με αντικείμενο την καλλιέργεια του σταφυλιού και την παραγωγή οίνου

2. αναφορά LCA και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας και στο πιλοτικό αγρόκτημα

3. εισαγωγή αποτελεσμάτων της LCA αναφοράς στον δικτυακό τόπο γεωχωρικής ανάλυσης  για το πιλοτικό αγρόκτημα

4. ανάπτυξη στρατηγικών για την επιτυχία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την διάρκεια καλλιέργειας σταφυλιού και την μεταποίηση του

5. ανάπτυξη του Κοινού Βαλκανικού Πρωτοκόλλου

6. Σύνταξη της αναφοράς για τις δράσεις στη πιλοτικό αγρόκτημα. Το ιστορικό της επιτυχίας για την Ελλάδα και

7. σύνταξη και ανάλυση δεδομένων SWOT, CBA και τεχνοοικονομική επιτυχία.

Α) Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα

Α1) Απαιτούμενα προσόντα:

 1. πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου, Περιβαλλοντολόγου ή Δασολόγου της ημεδαπής ή ισοτίμου Τμήματος της αλλοδαπής
 2. πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 3. πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και
 4. συστάσεις.

Α2) Επιθυμητά προσόντα

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 1. εμπειρία αποκτηθείσα από επαγγελματική ή ερευνητική απασχόληση σε σχέση με αειφορικές πρακτικές στη γεωργία και στην καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγής οίνου ή / και
 2. συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα με θέμα το περιβάλλον.

Β) Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) να είναι Έλληνες πολίτες η πολίτες Κρατών Μελών της Ε.Ε.

β) να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η συνολική δαπάνη για την αμοιβή του συνεργάτη με πτυχίο ανέρχεται στο ποσό των 11.980,16 € χωρίς ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος “Towards farms with zero carbon, waste and water footprint– Road map for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanRoad”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς πόρους.

Μαζί με την αίτηση, υπό τη μορφή επιστολής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων)
 2. βιογραφικό σημείωμα
 3. φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εφόσον αποκτήθηκε στην αλλοδαπή αντίγραφο της αναγνώρισης του από τον επίσημο κρατικό φορέα
 4. μία συστατική επιστολή
 5. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής και
 6. δικαιολογητικά τεκμηρίωσης όλων των υπόλοιπων προσόντων σε απλά φωτοαντίγραφα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dtheod@afs.edu.grμε θέμα  “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος BalkanRoad project – Πτυχίο”. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφτούν στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλεί με τη μορφή αρχείων. pdf. Η αίτηση θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο με την ονομασία ΑΙΤΗΣΗ. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπιεστούν σε ένα αρχείο .rar ή .zip με την ονομασία ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Κατά την υπογραφή σύμβασης θα ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.

Σε όλους τους αιτούντες θα επιστραφεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 08.05.2018. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, σύμφωνα με θεσμοθετημένες διαδικασίες του Ομίλου.

——————————————————————————————-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ II

Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολή, με απόφαση του Δ.Σ. της 12ης Μαρτίου 2018 ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, ειδικότητας Γεωπόνος – Περιβαλλοντολόγος – Δασολόγος με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής για τις ανάγκες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος “Towards farms with zero carbon, waste and water footprint –Road map for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanRoad”.

Τα αντικείμενα απασχόλησης του ατόμου που θα επιλεγεί αφορούν τη συμμετοχή και επίβλεψη των παρακάτω παραδοτέων:

1.       αναφορά GAP analysis για τον ελλαδικό χώρο, με αντικείμενο την καλλιέργεια του σταφυλιού και την παραγωγή οίνου

2.       αναφορά LCA και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας και στο πιλοτικό αγρόκτημα

3.       εισαγωγή αποτελεσμάτων της LCA αναφοράς στον δικτυακό τόπο γεωχωρικής ανάλυσης  για το πιλοτικό αγρόκτημα

4.       ανάπτυξη στρατηγικών για την επιτυχία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την διάρκεια καλλιέργειας σταφυλιού και την μεταποίηση του

5.       ανάπτυξη του Κοινού Βαλκανικού Πρωτοκόλλου

6.       Σύνταξη της αναφοράς για τις δράσεις στη πιλοτικό αγρόκτημα. Το ιστορικό της επιτυχίας για την Ελλάδα και

7.       σύνταξη και ανάλυση δεδομένων SWOT, CBA και τεχνοοικονομική επιτυχία.

Α) Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα

Α1) Απαιτούμενα προσόντα:

 1. πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου, Περιβαλλοντολόγου ή Δασολόγου της ημεδαπής ή ισοτίμου Τμήματος της αλλοδαπής
 2. μεταπτυχιακό δίπλωμα (Masters) σε αντικείμενο συναφές με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, του αποτυπώματος νερού και λημμάτων
 3. πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 4. εμπειρία σε σχέση με:

α) τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες σε σχέση με αειφορικές πρακτικές στη γεωργία,

β) τη σύνταξη αναφορών και επίσημων κειμένων σε σχέση με πολιτικές αειφορικής ανάπτυξης ή/και

γ) τη χρήση των μεθοδολογιών LCA, CBA, Technical economic viability, SWOT και εφαρμογών χαρτογράφησης

 1. πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και
 2. συστάσεις.

Α2) Επιθυμητά προσόντα

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 1. εμπειρία αποκτηθείσα από επαγγελματική ή ερευνητική απασχόληση στην καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγής οίνου
 2. συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα με θέμα το περιβάλλον ή/και
 3. πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων ή παιδαγωγική επάρκεια.

Β) Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) να είναι Έλληνες πολίτες η πολίτες Κρατών Μελών της Ε.Ε.

β) να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η συνολική δαπάνη για την αμοιβή του συνεργάτη με μεταπτυχιακό τίτλο θα ανέλθει στο ποσό των 14.148,87 € χωρίς ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος “Towards farms with zero carbon, waste and water footprint –Road map for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanRoad”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς πόρους.

Μαζί με την αίτηση, υπό τη μορφή επιστολής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων)
 2. βιογραφικό σημείωμα
 3. φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακό) και εφόσον αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή αντίγραφα της αναγνώρισης τους από τον επίσημο κρατικό φορέα
 4. μία συστατική επιστολή
 5. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής και
 6. δικαιολογητικά τεκμηρίωσης όλων των υπόλοιπων προσόντων σε απλά φωτοαντίγραφα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dtheod@afs.edu.grμε θέμα  “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος BalkanRoad project– Masters”. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφτούν στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλεί με τη μορφή αρχείων .pdf. Η αίτηση θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο με την ονομασία ΑΙΤΗΣΗ. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπιεστούν σε ένα αρχείο .rar ή .zip με την ονομασία ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Κατά την υπογραφή σύμβασης θα ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.

Σε όλους τους αιτούντες θα επιστραφεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 08.05.2018. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, σύμφωνα με θεσμοθετημένες διαδικασίες του Ομίλου.

————————————————————————–ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: