ΠΟΓΕΔΥ: Ανακοίνωση για την τροπολογία εξόφλησης των υπερωριών πρόληψης λαθροϋλοτομιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με διάταξη (τροπολογία) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται η δέσμευση χρηματικού ποσού από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου για υπερωρίες των δασολόγων συναδέλφων μας τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ειδικότερα θεσπίζεται διαδικασία απόδοσης χρηματικού ποσού, προερχόμενου από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου, ως δημόσιο έσοδο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας, έργα, εργασίες, δραστηριότητες και ερευνητικά προγράμματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.3208/2003 (Α’ 303) και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με σκοπό την αποκλειστική διάθεσή του σε υπερωρίες και διανυκτερεύσεις των υπαλλήλων και για τις λειτουργικές δαπάνες των προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομίας.

Στη συνέχεια, το άρθρο της τροπολογίας αναφέρει:

«Η ανωτέρω διάθεση θα γίνεται έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, δυνάμει εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την παρούσα ρύθμιση, προβλέπεται, πρόσθετα, η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του προς απόδοση ποσού και εκείνα που αφορούν στις αποδοχές διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών του απασχολούμενου προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, που ήδη έλαβαν χώρα, πλην όμως εξαιτίας των πρακτικών δυσχερειών που ανέκυψαν λόγω του ελλιπούς θεσμικού πλαισίου περί πληρωμών, ουδέποτε κατέστη εφικτό, έως σήμερα, να αποπληρωθούν.»

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχε κληθεί εκπρόσωπος της ΠΟΓΕΔΥ (η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου).

Η επιμονή και η αποτελεσματική διεκδίκηση της ΠΕΔΔΥ και της ΠΟΓΕΔΥ, ανάγκασαν την Κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο, δηλαδή να εξοφλήσει τα δεδουλευμένα.

ΠΟΓΕΔΥ

.

.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: