ΦΕΚ υ.α.: Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β´ 3519) η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου «Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον».

Σκοπός της υ.α. είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων πέραν της εικοσαετίας ιδιωτικών ή συνιδιοκτητών μετά του Δημοσίου δασών. Ως τέτοια νοούνται αυτά που κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3208/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 4423/2016, οι ιδιοκτήτες κάτοχοι αυτών δεν προέβησαν σε καμία πράξη διαχείρισής τους όπως αυτή προβλέπεται από την δασική νομοθεσία.

Οι τοπικές δασικές αρχές εφόσον διαπιστώσουν ότι στην περιοχή αρμοδιότητάς τους υπάρχουν ιδιωτικά ή συνιδιόκτητα μετά του Δημοσίου δάση, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί τουλάχιστον επί εικοσαετία, συντάσσουν διαπιστωτική πράξη απευθυνόμενη στους κατόχους του δάσους, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία του δάσους, ήτοι: ονομασία, ιδιοκτήτες, ποσοστά συνιδιοκτησίας, έκταση, είδος βλάστησης, κατάσταση του δάσους, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δάση έχουν εγκαταλειφθεί επί εικοσαετία καθώς και άλλα στοιχεία αν κρίνεται απαραίτητο.

Στην εν λόγω διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας δασικής αρχής, θα γίνεται ρητή μνεία της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α’), καθώς και η αντικειμενική αδυναμία των ιδιοκτητών κατόχων του δάσους να το διαχειριστούν ή εκμεταλλευτούν, συνεπεία της οποίας το δάσος θα τεθεί υπό διαχείριση από την αρμόδια δασική αρχή, σύμφωνα με τις περί διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις.

Ενημέρωση Ιδιοκτητών κατόχων του δάσους

Πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ο αρμόδιος Δασάρχης ή ο Διευθυντής Δασών του Νομού άνευ Δασαρχείων, ενημερώνει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους, θέτοντας υπόψη τους, τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η διαχείριση του δάσους καθώς και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του 4423/2016. Η ως άνω πράξη επιδίδεται με αποδεικτικό στους ενδιαφερόμενους και σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι είναι άγνωστοι ή αγνώστου διαμονής, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρχείου, της Διεύθυνσης Δασών, του Δημαρχείου ή στο κατάστημα της Τ.Κ. του υπόψη δάσους, προωθείται με δελτίο τύπου σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δίνεται προθεσμία έξι (6) μηνών για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες/κατόχους.

Έκδοση απόφασης

Στην περίπτωση κατά την οποία, οι ιδιοκτήτες κάτοχοι δηλώσουν αντικειμενική αδυναμία διαχείρισης ή εκμετάλλευσης δάσους ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία ή τα δικαιολογητικά θεωρηθούν ανεπαρκή, ο αρμόδιος Δασάρχης ( ή ο Διευθυντής αντίστοιχα) εισηγείται ιεραρχικά, προς τον Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, να τεθεί το εν λόγω δάσος υπό διαχείριση σύμφωνα με τις περί διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις, ο οποίος τελικά θα λάβει την απόφαση.

Σύνταξη μελετών

Μετά την έκδοση της απόφασης θα αρχίσει η εκμετάλλευση του δάσους. Σε πρώτο στάδιο θα συνταχθεί η διαχειριστική μελέτη ή πίνακας υλοτομίας καθώς και οι υπόλοιπες μελέτες οδοποιίας, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, τεχνικών έργων κ.λπ. από Δασολόγο του Δημοσίου ή σε περίπτωση έλλειψης από Ιδιώτη Δασολόγο, κατόπιν δημοπρασίας.

Διαχείριση του δάσους

Η διαχείριση του δάσους θα γίνεται σύμφωνα με τις περί διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις.

Απόδοση εσόδων

Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του δάσους μετά την αφαίρεση των εξόδων θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα είναι στην διάθεση των δικαιούχων, σύμφωνα με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους. Τα έξοδα συνίστανται σε:

  • Δαπάνες σύνταξης κάθε είδους μελέτης.
  • Δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών.
  • Δαπάνες διοικητικής – λογιστικής υποστήριξης.
  • Δαπάνες φύλαξης.
  • Δικαιώματα του Δημοσίου όπως αυτά προσδιορίζονται από τον εκάστοτε Ετήσιο Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων.
  • Επιπλέον ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10% ) επί των καθαρών εσόδων υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τα δικαιώματά τους με επίσημα έγγραφα.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 168586/1388/07.08.2018 (Β´ 3519) Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον

 ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. Ορθή Απόφαση. Κάλιο αργά παρά ποτέ. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: