Υπ. απόφαση για τη διεξαγωγή κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων

Με σκοπό την εδραίωση, ανάπτυξη και διάδοση της κυνοφιλίας στην Ελλάδα και την παρουσίαση – προβολή των δεξιοτήτων των σκύλων, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, προχώρησε στην έγκριση της διεξαγωγής κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.

Οι κλασικοί αγώνες επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών θα διεξάγονται μετά από άδεια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τι είναι κλασικοί αγώνες επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων;

Οι κλασικοί αγώνες δεν εντάσσονται στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων όπως προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις 161996/3003/1-12- 2017 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4361 /Β’) και 168568/1026/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2437 Β’).

Πρόκειται για εκδηλώσεις κυνοφιλίας που πραγματοποιούνται σε καθοριζόμενο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου ετήσιου κύκλου των αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε και έχουν σκοπό την παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό των ικανοτήτων των σκύλων που διακρίθηκαν στους Α.Κ.Ι σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.

Οι κλασικοί αγώνες πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες περιοχές, με κατάλληλη διαμόρφωση και βλάστηση ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εργασίας των σκύλων από ικανό αριθμό θεατών.

Στους κλασικούς αγώνες συμμετέχουν μόνο καθαρόαιμοι σκύλοι δείκτες και ιχνηλάτες, που είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά γενεαλογικά βιβλία. Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.).

Διογρανωτές

Διοργανωτές των κλασικών αγώνων μπορεί να είναι εθνικοί όμιλοι φυλών ή οι κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα, που έχουν αναγνωρισθεί δικαστικά ως σωματεία και τελούν υπό την αιγίδα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).

Το αίτημα για τη διοργάνωση των αγώνων υποβάλλεται μέσω του Κ.Ο.Ε. στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει:

  • Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των επιδείξεων.
  • Την κατηγορία των σκύλων (δείκτες ή ιχνηλάτες) που αφορούν.
  • Την τοποθεσία διεξαγωγής,
  • Το μέγεθος της έκτασης (αποτυπωμένο επί χάρτου αναλόγου κλίμακας).
  • Στοιχεία για την βλάστηση.
  • Τον τρόπο οργάνωσης και παρακολούθησης της εκδήλωσης.
  • Τις προσωρινές υποδομές φιλοξενίας των επισκεπτών (αριθμός αναμενόμενων επισκεπτών, χώροι στάθμευσης, σημεία υποδοχής, σημάνσεις κ,λπ.)
  • Τυχόν λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες που ζητούνται.

Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι και μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών, την καθαριότητα του χώρου, την αποτροπή ζημιών στη βλάστηση και εν γένει στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης και την αποκατάσταση τους σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς.

Οι κλασικοί αγώνες χαρακτηρίζονται από τον Κ.Ο.Ε ως εθνικού ή ως περιφερειακού επιπέδου και μπορεί να είναι συνολικά ανά έτος, μέχρι τρεις (3) εκδηλώσεις για όλες τις κατηγορίες σκύλων που περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις, 161996/3003/1-12- 2017 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4361/Β’) και 168568/1026/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2437 Β’). Σε περίπτωση διοργάνωσης των κλασικών αγώνων σε Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π) ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση 168568/1026/2018 (ΦΕΚ 2437 Β’).

Που και πότε διεξάγονται οι αγώνες;

Οι κλασικοί αγώνες επίδειξης σκύλων ιχνηλατών διενεργούνται σε προκαθορισμένο χώρο που ορίζεται στη χορηγούμενη άδεια διεξαγωγής τους. Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χλωριδικά χαρακτηριστικά (σύνθεση, ανάπτυξη βλάστησης) και ομαλές κλίσεις ώστε να είναι εύκολη και εφικτή η παρακολούθηση των αγώνων, με τη δημιουργία υποτυπωδών εγκαταστάσεων, μη μόνιμου χαρακτήρα οι οποίες απομακρύνονται από τους διοργανωτές μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τη σχετική υ.α., επιτρέπεται η διεξαγωγή κλασικών αγώνων επίδειξης σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σε Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ) και σε περιοχές όπου επιτρέπεται η θήρα, ως ακολούθως:

1. Για τους δείκτες: από 1η Απριλίου – 31 Μαΐου σε συνολική έκταση εμβαδού μέχρι 1000 στρεμμάτων.

Επιτρέπεται η ειδική απελευθέρωση, τοποθέτηση, χρήση αποκλειστικά για την εκδήλωση επίδειξης, περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ορνιθομόρφων πεδινής (Perdix perdix), ορεινής (Alectoris graeca) και νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar), φασιανού (Phasianus colchicus) και ευρωπαϊκού ορτυκιού (Coturnix coturnix coturnix) με την προϋπόθεση ότι στην επιλεχθείσα έκταση και πέριξ αυτής, σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων δεν υπάρχουν επιδημητικοί πληθυσμοί ορνιθομόρφων και ότι τα πτηνά αυτά, στο βαθμό που είναι εφικτό, θα απομακρύνονται μετά τη λήξη της εκδήλωσης, έτσι ώστε να περιοριστεί κάθε κίνδυνος γενετικής μόλυνσης ή μεταφοράς παθογόνων οργανισμών από τα εκτροφεία στην άγρια πανίδα.

2. Για τους ιχνηλάτες: Από 1ης Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου, για το λαγό (Lepus europaeus) και τον αγριόχοιρο (Sus scrofa) σε έκταση μέχρι 5.000 στρεμμάτων.

Για να επιδειχθεί η ικανότητα ιχνηλασίας στο λαγό και στον αγριόχοιρο θα πρέπει να επιλέγεται περιοχή όπου έχει ικανή πυκνότητα των δύο ειδών. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να δημιουργηθεί οσμή με την κατάλληλη περιφορά δέρματος του ζώου.

Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή κλασικών αγώνων επίδειξης σκύλων στα Καταφύγια Άγριας Ζωής.

Σε περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου επιτρέπεται η διεξαγωγή κλασικών αγώνων επίδειξης δεικτών και ιχνηλατών τους τελευταίους έξι μήνες πριν την άρση της απαγόρευσης.

Σε ιδιωτικές αγροτικές και πεδινές εκτάσεις επιτρέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων επίδειξης δεικτών και ιχνηλατών μετά από την έγγραφη συγκατάθεση (υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή της έκτασης.

Στο χώρο διεξαγωγής των κλασικών αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά. Οι θεατές παρακολουθούν από προκαθορισμένα σημεία.

Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο “πιστόλι αφέσεως αγώνων”, που έχει κατασκευασθεί ειδικά για να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Η διεξαγωγή κλασικών αγώνων επίδειξης σκύλων και για τις δύο κατηγορίες, δεικτών και ιχνηλατών, πραγματοποιείται παρουσία δασικών οργάνων του τοπικού Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών του Νομού στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο καθώς και ιδιωτικών φυλάκων Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία ώστε να προλαμβάνεται τυχόν άσκοπη ενόχληση των ειδών της άγριας πανίδας και να αποφεύγονται ζημιές στην βλάστηση.

Απελευθέρωση θηραμάτων

Απαγορεύεται στους κλασικούς αγώνες επίδειξης σκύλων, η ειδική απελευθέρωση ξενικών ειδών και υποειδών, είτε εισάχθηκαν από το εξωτερικό είτε εκτραφήκαν στην Ελλάδα.

Επιτρέπεται η αγορά πεδινής, ορεινής και νησιώτικης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού από κρατικά εκτροφεία θηραμάτων (εάν υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα) ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.

Οι ιδιώτες εκτροφείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εκτροφείων. Τα θηράματα κατά τη μεταφορά τους θα συνοδεύονται από το προβλεπόμενο δελτίο διακίνησης καθώς και βεβαίωση κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την άριστη υγεία τους.

Η ειδική απελευθέρωση των θηραμάτων αποκλειστικά για τους κλασικούς αγώνες, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα συστήνεται για το σκοπό αυτό από την οικεία δασική υπηρεσία και θα αποτελείται από ένα μέλος του διοργανωτή των εκδηλώσεων, ένα μέλος του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου και ένα δασικό υπάλληλο της εποπτεύουσας οικείας δασικής υπηρεσίας ή ένα ιδιωτικό φύλακα θήρας της οικείας κυνηγετικής οργάνωσης. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο απελευθέρωσης, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλεται στην εποπτεύουσα τοπική δασική υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική απόφαση που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 168598/1494/27.08.2018 (Β´ 3719) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών.

 

 


Καθημερινή ενημέρωση για την νέα κυνηγετική περίοδο: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2018-2019

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: