Έλεγχος της υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης χριστουγεννιάτικων δέντρων και κλάδων στη Θεσσαλονίκη

Με δασική ρυθμιστική διάταξη που εξέδωσε το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης σκοπεύει να ασκήσει αποτελεσματικότερο έλεγχο στην υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση χριστουγεννιάτικων δένδρων (πεύκης – ελάτης – ερυθρελάτης – ψευδοτσούγκας) και καλλωπιστικών κλάδων δασικών ειδών στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια των οικισμών και δήμων της περιοχής δικαιοδοσίας του. 

Η εν λόγω δασική ρυθμιστική διάταξη ορίζει τα εξής:

α) Η υλοτομία δένδρων Χριστουγέννων από ιδιωτικές τεχνητές φυτείες που έχουν δημιουργηθεί σε αγροκτήματα, θα γίνει με ατελείς άδειες υλοτομίας.

β) Η υλοτομία των δενδρυλλίων ελάτης και των άλλων δασοπονικών ειδών που φύονται τόσο στα ιδιωτικά καστανοπερίβολα με εμβολιασμένες ή μη καστανιές, που υπόκεινται σε δενδροκομική περιποίηση και από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και ελάτης θα γίνει με ατελείς άδειες υλοτομίας.

γ) Η υλοτομία από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς του άρθρου 67 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1734/87 και από εκτάσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3208/2003 θα γίνει με ατελείς άδειες υλοτομίας.

δ) Η μεταφορά όλων των υλοτομημένων Χριστουγεννιάτικων δένδρων και καλλωπιστικών κλώνων θα γίνεται με δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων (Β.Δ. 697/68) στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός, το δασοπονικό είδος καθώς και το βάρος και ο αριθμός των δεμάτων (προκειμένου περί καλλωπιστικών ειδών).
Ομοίως η μεταφορά των δενδρυλλίων που αναπτύχθηκαν-μεταφυτεύτηκαν μέσα σε γλαστρίδια (γενικά τα βωλόφυτα), θα ενεργείται κατά την περίοδο από την 29η Νοεμβρίου έως την 24η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους βάσει δελτίων μεταφοράς, στα οποία θα πιστοποιείται η νόμιμη προέλευση και θα αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των δενδρυλλίων.

ε) Η νόμιμη προέλευση αυτών θα ελέγχεται από την μολυβδοσφραγίδα και την σφράγιση με τη δασική σφύρα στην επιφάνεια τομής που απαραίτητα και υποχρεωτικά θα αναγράφεται στα συνοδεύοντα αυτά δελτία μεταφοράς.

στ) Η μεταφορά των εξελεγχθέντων και σφραγισθέντων δενδρυλλίων και κλώνων από τους καθορισθέντες τόπους συγκέντρωσης θα αρχίσει την 29η Νοεμβρίου και θα λήξει την 24η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, θα ενεργείται βάσει δελτίων μεταφοράς και μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας .

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την δημοσίευσή της και λήγει την 24η Δεκεμβρίου 2018.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού κώδικα και ποινικού κώδικα, τα δε παρανόμως υλοτομημένα ή μεταφερόμενα δασικά προϊόντα θα κατάσχονται και θα καταστρέφονται από τα αρμόδια δασικά όργανα, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής, το οποίο θα επισυνάπτεται στη συνέχεια στο υποβαλλόμενο πρωτόκολλο μηνύσεως.

Η τήρηση και η εφαρμογή της ρυθμιστικής διάταξης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους αναγνωρισμένους φύλακες Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/69 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 παρ .3 του Ν. 4178/13 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: