Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου καλεί τις Διευθύνσεις Δασών Λέσβου, Χίου και Σάμου στην υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης 5α4.02: Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η δράση θα αφορά σε υποδομές ή/ και εξοπλισμό για την πυροπροστασία δασών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο επίπεδο της πρόληψης .

Ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται:

  1. Η εκπόνηση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  2. Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, νέων αντιπυρικών ζωνών ή/ και αναβάθμιση/ βελτίωση των υφιστάμενων.
  3. Κατασκευή σημείων υδροδότησης, απαραίτητες εργασίες και έργα για την βελτίωση/ αναβάθμιση του δικτύου των σημείων υδροληψίας.
  4. Κατασκευή ή/και αναβάθμιση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών (παρατηρητήρια, πυροφυλάκια, κλπ ).
  5. Εξοπλισμός που αφορά σε ενίσχυση των αρμόδιων δομών στην επιτήρηση, περιπολία και έλεγχο δασών (ειδικά οχήματα, υλικοτεχνικός-επικοινωνιακός εξοπλισμός, κλπ).

Οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμβατές με τα σχέδια πρόληψης και με το Εθνικό (κεφ 4.2) Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή ή και με άλλο.

Συνιστάται στους δυνητικούς δικαιούχους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή α) στη συνημμένη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας, β) στο συνημμένο Φύλλο αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ), γ) στο συνημμένο (Α/Α 11) αρχείο «Χρονοδιαγράμματα», δ) στο συνημμένο (Α/Α 15) φάκελο «Λοιπά».

Οι Προτεινόμενες πράξεις στο πλαίσιο της Δράσης 5α4.02, συνεισφέρουν και αξιολογούνται με βάση το δείκτη εκροής «CO21 – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας».

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το επίπεδο ωριμότητας της προς χρηματοδότηση πράξης, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει για το κυρίως υποέργο το φάκελο δημόσιας σύμβασης (άρθρο 45 Ν.4412/2016).

Ειδικότερα :

1) Για πράξεις που περιλαμβάνουν τεχνικά υποέργα (κτιριακές υποδομές, οδοποιία κλπ), ως ελάχιστο κατώφλι ωριμότητας, σωρευτικά θεωρείται:

α) Για την περίπτωση των εγκρίσεων-αδειοδοτήσεων, η προσκόμιση σχετικού εγγράφου του αρμόδιου φορέα, όπου θα προκύπτει ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξυπηρετούν τον γενικότερο σχεδιασμό του φορέα στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

β) Για την περίπτωση απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες κλπ), ως ελάχιστο κατώφλι θεωρείται η περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών, καθώς και τεκμηρίωση του σχετικού Π/Υ, του κυρίως υποέργου.

2) Για πράξεις που περιλαμβάνουν υποέργο εκπόνηση μελετών, θα πρέπει ο φάκελος δημόσιας σύμβασης μελέτης να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα Α1 έως Α4 της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του Ν. 4412/2016.

3) Για πράξεις που αφορούν ή περιλαμβάνουν υποέργα προμηθειών, ως ελάχιστο κατώφλι ωριμότητας, σωρευτικά θεωρείται :

α) Για την περίπτωση των εγκρίσεων-αδειοδοτήσεων, η προσκόμιση σχετικού εγγράφου του αρμόδιου φορέα, όπου θα προκύπτει ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξυπηρετούν τον γενικότερο σχεδιασμό του φορέα στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

β) Για την περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της προμήθειας-εξοπλισμού, ως ελάχιστο κατώφλι θεωρείται η ύπαρξη σχεδίου τευχών δημοπράτησης, τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών, ενώ ο σχετικός Π/Υ θα πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένος (προγενέστεροι διαγωνισμοί-έρευνα αγοράς, κλπ).

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 25/2/2019 έως 10/5/2019 (έως 16:00)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: