Θέση εργασίας για πτυχιούχο ΑΕΙ Δασολογίας ή Γεωπονίας ή Βιολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,  για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας  (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερο επαγγελματία, πτυχιούχο ΑΕΙ Βιολογίας ή Γεωπονίας ή  Δασολογίας για τις ανάγκες  του έργου με τίτλο: «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» (Ακρωνύμιο: EcoVariety) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-05434, (MIS 5030879) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων 19-03-2019.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

  • Τη συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Έργου, από αυτοφυή είδη καρποφόρων θάμνων κ.α. μικρών δέντρων (πχ. Rubus idaeus, Rosa spp., Cornus mas, Sambucus nigra κ.ά) που απαντώνται κυρίως σε δασικά και λιβαδικά οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας.
  • Τον ταξινομικό προσδιορισμό των συλλεγμένων παραπάνω ειδών.
  • Τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων από τη βιβλιογραφία, προηγούμενα έργα, αρχεία και άλλες πηγές για τα καταγεγραμμένα καλλιεργούμενα αυτοφυή είδη καρποφόρων θάμνων και μικρών δέντρων, σε μία ενιαία βάση δεδομένων με σκοπό την αποτύπωσή τους σε ένα ενιαίο χάρτη για όλη τη χώρα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ, Βιολογίας ή Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο τη Συστηματική Βοτανική ή τη Φυτοκοινωνιολογία ή/και την εκτός τόπου διατήρηση ειδών της ελληνικής χλωρίδας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με τη συλλογή και τον ταξινομικό προσδιορισμό των ειδών της ελληνικής χλωρίδας.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ(9.000,00€), συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Eίναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις και θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού σύμφωνα με την οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: