Δασαρχείο Μεγάρων: Ανακοίνωση για τη διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιωτικών δασών

Ανακοίνωση του Δασαρχείου Μεγάρων για τους ιδιοκτήτες ή διακατόχους δάσους (παραχωρητήρια του Υπ. Γεωργίας για ρητίνευση), στη περιοχή του Δήμου Μεγάρων, με αφορμή την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και κατ’ επέκταση τη διαχείριση του δάσους της Κινέτας όπου έλαβε χώρα η καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 4423/2016 και της υπ’ αριθ. 168586/1388/07-08-2018 εγκυκλίου του αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σας γνωρίζουμε ότι επέχει επιτακτικής ανάγκης η εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και κατ’ επέκταση η διαχείριση του Δάσους της περιοχής Κινέτας, το οποίο κηρύχθηκε αναδασωτέο με σχετική απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α., μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 23 Ιουλίου 2018 για τους εξής λόγους:

– Κήρυξη του Δήμου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθ. 146513/24-07-2018 απόφαση Περιφέρειας Αττικής

– Άμεση εκτέλεση Αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων από τη Δ/νση Αναδασώσεων και την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, σε εφαρμογή των υπ’ αριθ. 108909/3026/28-11-2018 & 120644/3318/2018/03-01-2019 αντίστοιχα, αποφάσεων έγκρισης μελετών με τίτλο «Αντιδιαβρωτικά- αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων Γερανείων Ορέων 2018 Δήμου Μεγαρέων-Διευθέτηση κοίτης κεντρικών & συμβαλλόντων χειμάρρων»

– Ανάγκη διαχείρισης καμένου λήμματος για λόγους προστασίας από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και ανάπλασης του φυσικού περιβάλλοντος

– Καταστροφή του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής δευτερογενώς μετά από την πυρκαγιά από έντονα χειμαρρικά φαινόμενα.

Στην ανωτέρω περιοχή ενδιαφέροντος, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγάρων, μεγάλες στρεμματικές επιφάνειες των Δασών μας έχουν παραχωρηθεί με παραχωρητήριο του Υπ. Γεωργίας για ρητίνευση σύμφωνα με το ΠΔ 17/24, για τα οποία εφόσον δεν ανακλήθηκαν, δεν ασκεί δικαίωμα κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο.

Εκ του γεγονότος ότι για τα ανωτέρω παραχωρητήρια δεν έχει γίνει ο έλεγχος νομιμότητας από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3208/03 διότι,

1. τα παραχωρητήρια αυτά δεν συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα ενώ τα περιγραφικά όρια είναι ασαφή,

2. Δεν υπάρχει προσωρινός κτηματικός χάρτης της περιοχής ευθύνης μας

3. Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 64 Ν. 998/79

4. Δεν υπάρχει Εθνικό ούτε Δασικό Κτηματολόγιο στην περιοχή,

προκύπτει ότι δεν είμαστε εις θέση να γνωρίζουμε τα όρια των ανωτέρω παραχωρητηρίων, ενώ μεταξύ αυτών, δύναται να μεσολαβούν Δάση και Δασικές εκτάσεις, που κύριος είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή από τον προαπαιτούμενο έλεγχο, ενδέχεται να προκύψουν λόγοι μερικής ή ολικής τους ανάκλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του αρ. 14 του ν. 3208/2003.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες ή διακατόχους επί της ανωτέρω έκτασης, δίνεται η προθεσμία των έξι (6) μηνών, όπως εμφανιστούν στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να μας προσκομίσουν μαζί με τον νόμιμο τίτλο επί του Δάσους (παραχωρητήριο), Ε9 ή την μεταγραφή του νόμιμου τίτλου τους καθώς επίσης και τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες των κορυφών των ορίων με τη σύμφωνη γνώμη των τυχών όμορων ιδιοκτητών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 Νόμου 998/79. Η ανωτέρω ενέργεια, αποτελούσε και αποτελεί πάγια υποχρέωση των φερόμενων ιδιοκτητών της περιοχής, προκειμένου να ενταχθούν στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που θέτει η Δασική Νομοθεσία. Στη συνέχεια και εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι προβλεπόμενες μελέτες προς υλοποίηση, ήτοι στο πρώτο στάδιο η σύνταξη διαχειριστικής μελέτης ή πίνακας υλοτομίας, σύμφωνα με τις περί διαχείρισης διατάξεις των Ιδιωτικών Δασών, όπως αυτές προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία, καθώς και οι υπόλοιπες μελέτες, όπου απαιτούνται (οδοποιίας, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, τεχνικών έργων κλπ.), από ιδιώτη Δασολόγο μελετητή.

Σε περίπτωση αδυναμίας διαχείρισης ή εκμετάλλευσης του δάσους με έγγραφη δήλωσή σας ή παρελθούσης της ανωτέρω ταχθείσης εκ του νόμου προθεσμίας, σας γνωστοποιούμε ότι τη διαχείριση θα αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις περί διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Δημοσίων Δασών ισχύουσες διατάξεις. Για την απόδοση των εσόδων στους δικαιούχους, οι οποίοι οφείλουν να αποδεικνύουν τα δικαιώματά τους με επίσημα έγγραφα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου και τη σύνταξη των τελικών πινάκων-διαγραμμάτων και την κύρωση αυτών, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 168586/1388/07-08-2018 εγκυκλίου του αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 3519/τ.Β’/21-08- 2018), όπου:

Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του δάσους μετά την αφαίρεση των εξόδων θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα είναι στην διάθεση των δικαιούχων, σύμφωνα με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους.

Τα έξοδα συνίστανται σε:

– Δαπάνες σύνταξης κάθε είδους μελέτης.
– Δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών.
– Δαπάνες διοικητικής – λογιστικής υποστήριξης.
– Δαπάνες φύλαξης.
– Δικαιώματα του Δημοσίου όπως αυτά προσδιορίζονται από τον εκάστοτε Ετήσιο Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων.
– Επιπλέον ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10% ) επί των καθαρών εσόδων υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: