Ρυθμίσεις για τη στελέχωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης ΠΠ σε τροπολογία του ΥΠΕΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σημαντικές διατάξεις για τη στελέχωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Με τις ρυθμίσεις της τροπολογίας, μεταξύ άλλων, επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 10 και 11 του ν. 4519/2018 (Α´ 25) “Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις”.

Πιο αναλυτικά:

α) Συμπλήρωση άρθρου 7 και τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4519/2018

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4519/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η ισχύς της αρχίζει από 20.2.2018:

«7. Επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας τους, σύμφωνα με την περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 6.»

Με την προτεινόμενη προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 7, δίνεται η δυνατότητα στελέχωσης των ΦΔΠΠ με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκπλήρωση τόσο των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους όσο και των διευρυμένων πλέον χωρικών ορίων τους, με την προϋπόθεση της αντίστοιχης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας.

2. Η περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4519/2018 αντικαθίσταται ως εξής και η ισχύς της αρχίζει από 20.2.2018:

«2) α. Οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της παρ. 4 ή της παρ. 7 του άρθρου 7.»

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους ΦΔΠΠ να διατηρήσουν το προσωπικό με τις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης διοριστέων που προβλέπονται είτε στην παρ. 4 είτε στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4519/2018 (Α’25). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των ΦΔΠΠ και προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες, εκ του νόμου ενέργειες, για την στελέχωση τους με τη διαδικασία που θα επιλέξουν μεταξύ των δύο επιλογών.


β) Προσθήκη άρθρου 7Α στο ν. 4519/2018 (Α’ 25)

1. Μετά το άρθρο 7 του ν. 4519/2018, προστίθεται άρθρο 7Α, το οποίο έχει ως εξής:

1) Οι ΦΔΠΠ της παρ. 3 του άρθρου 2, που απασχολούν προσωπικό με ενεργές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας τους, σύμφωνα με την περίπτ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 6, προκειμένου να συστήσουν τόσες οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ίδιων κλάδων και κατηγοριών, όσες οι θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο ΦΔΠΠ.
2) Πλέον των οργανικών θέσεων που συστήνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, για την κάλυψη αναγκών των ΦΔΠΠ της παρ. 4 του άρθρου 2, αλλά και ενδεχόμενων λειτουργικών κενών, απολύτου αναγκαιότητας των ΦΔΠΠ της παρ. 3 του άρθρου 2, συστήνονται οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αριθμού ίσου με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου ΦΔΠΠ, και πάντως συναφείς με τις αρμοδιότητες αυτού.
3) Οι ΦΔΠΠ που συστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 2, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 6, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
4) Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των εσωτερικών κανονισμών των παρ. 1 και 3, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι οικείοι ΦΔΠΠ, υποβάλλουν αίτημα, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), για την πρόσληψη προσωπικού, προς κάλυψη των οργανικών τους θέσεων.
5) Ως προς τις προσλήψεις του τακτικού προσωπικού που διενεργούνται με την ειδική διαδικασία της παρ. 1, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Η ανωτέρω ειδική εμπειρία προϋποθέτει ενεργή και χωρίς διακοπή σύμβαση, στον συγκεκριμένο ΦΔΠΠ, για τον οποίο προκηρύσσεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση εργασίας πρέπει να έχει ως απώτατο χρόνο έναρξής της την 31η Δεκεμβρίου 2015. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) δεν προτάσσονται των υποψηφίων που υποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων της παρ. 1, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α’39). Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους, τουλάχιστον 10 έτη από το διορισμό τους, και μέχρι την συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
6) Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διορισμού στις οργανικές Θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 1, οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ ασκούνται από τους απασχολούμενους με ενεργές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συστήνονται, σύμφωνα με την παρ. 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημΐως για τους οικείους ΦΔΠΠ.
7) Εργαζόμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ΦΔΠΠ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, ως ορίζεται στην παρ. 1, λαμβανομένης υπόψη για κάθε ένυομη συνέπεια της προϋπηρεσίας αυτών. Η κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού, διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
8) Η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις των παρ. 1 και 2, καλύπτεται για το έτος 2019 από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Από το 2020 και εφεξής η μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από την επιχορήγηση που λαμβάνει έκαστος ΦΔΠΠ, από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 11.»

Με την εσωτερική παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, δίνεται η δυνατότητα στους 28 υφιστάμενους (προ του ν. 4519/2018) ΦΔΠΠ να προβούν σε τροποποίηση – επικαιροποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας τους με στόχο τη συμμόρφωσή τους με τις προβλέψεις της νεότερης νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό, δια μέσου της τροποποίησης-συμπλήρωσης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, επιτυγχάνεται η θεραπεία οργανωτικών δυσλειτουργιών και η συμπλήρωση παραλείψεων με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΔΠΠ. Παράλληλα, στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι πληρωθεί η προϋπόθεση της κείμενης νομοθεσίας για την ύπαρξη Οργανογραμμάτων στους Φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, που θα καλύπτει τις οργανωτικές και ουσιαστικές ανάγκες έκαστου ΦΔΠΠ.

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση οριοθετούνται οι οργανικές θέσεις που συστήνονται, ως προς τον αριθμό, τις κατηγορίες και τους κλάδους με βάση την υφιστάμενη κατάσταση των ΦΔΠΠ.

Mε τις εσωτερικές παρ. 2 και 3 της προτεινόμενης ρύθμισης δίνεται στους 8 ΦΔΠΠ, που συστάθηκαν με την παρ. 4 του αρθρ. 2 του ν. 4519/2018, η δυνατότητα υποβολής στο ΥΠΕΝ προς έγκριση, Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, προκειμένου να συστήσουν οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κλάδους και κατηγορίες συναφών με τις αρμοδιότητες τους. Με την έγκριση των ανωτέρω κανονισμών επιτυγχάνεται τόσο η προαναφερθείσα δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όσο και η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξή τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής περιόδου 2014- 2020, για την ενίσχυση της λειτουργίας τους και την υποστήριξη της αρχικής φάσης λειτουργίας τους με κάλυψη των απαραίτητων υποδομών τους. Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων ορίζεται σε ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού που προβλέπεται στην περίπτ. 1, και για τη θέσπισή του ελήφθησαν υπόψη οι παρούσες δημοσιονομικές δυνατότητες. Από το ίδιο ποσοστό δίνεται η δυνατότητα στους 28 υφιστάμενους κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4519/2018, να καλύψουν με μόνιμο προσωπικό κενά απολύτου αναγκαιότητας, τα οποία εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα επί του συνόλου των 28 ΦΔΠΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Με την εσωτερική παρ. 4 της προτεινόμενης ρύθμισης τάσσεται σύντομη προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για την κατάθεση αιτήματος στο ΑΣΕΠ, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΦΔΠΠ.

Με την εσωτερική παρ. 5 της προτεινόμενης ρύθμισης και εξαιτίας επίσης της ιδιαίτερης φύσης και του αντικειμένου των ΦΔΠΠ, για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν, υπάρχει πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση της συναφούς με τις θέσεις αυτές, εμπειρίας, εφόσον αυτή έχει διανυθεί αδιαλείπτως σε αντίστοιχες θέσεις και στον ίδιο ΦΔΠΠ. H ειδική εμπειρία προσμετράται σε συνάρτηση με το χρόνο έναρξης της σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού στους ΦΔΠΠ, η οποία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλειστικής χρηματοδότησης των ΦΔΠΠ από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Οι διοριζόμενοι υποχρεώνονται να υπηρετήσουν στις θέσεις διορισμού για τουλάχιστον 10 έτη, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης, απόσπασης ή μετάταξης.

Με την εσωτερική παρ. 6 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι, μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις εν λόγω συνιστώμενες θέσεις, οι σχετικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τους ήδη απασχολούμενους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που έχουν παραταθεί με την παρ. 11 του ν. 4519/2018, όπως ισχύει, επιτυγχάνοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία των ΦΔΠΠ αλλά και αποκλεισμένης με τον τρόπο αυτό της δυνατότητας απασχόλησης, κατά το διάστημα αυτό, όσων περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Μετά την δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λύνονται αυτοδικαίως και αζημίως, αφού οι συγκεκριμένες οργανικές, πλέον, ανάγκες, θα καλύπτονται από το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με την εσωτερική παρ. 7 της προτεινόμενης ρύθμισης, προβλέπεται η σύσταση προσωποπαγών θέσεων ίδιων ειδικοτήτων, για το προσωπικό που υπηρετεί στους ΦΔΠΠ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, και η κατάταξη αυτών εντός μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των αντίστοιχων Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και λειτουργίας.

Με την εσωτερική παρ. 8 της προτεινόμενης ρύθμισης, προβλέπεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, που θα στελεχώσει τις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται στους ΦΔΠΠ, καλύπτονται για το έτος 2019 από πιστώσεις του πράσινου ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4519/2018. Για το έτος 2020 και εφεξής η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται από την επιχορήγηση που λαμβάνει έκαστος ΦΔΠΠ από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το λόγο αυτό στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο.


2. Οι ΦΔΠΠ που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 4519/2018, υποβάλλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα στη ίδια προθεσμία, οι ΦΔΠΠ που υπάγονται στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, υποβάλλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας.»

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης τάσσεται σύντομη προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, προκειμένου να υποβάλλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) οι μεν 28 ΦΔΠΠ τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας και β) οι δε οκτώ (8) ΦΔΠΠ Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. Με τη σύντομη αυτή προθεσμία σκοπείται η διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των ΦΔΠΠ


γ) Συμπλήρωση άρθρου 8 ν. 4519/2018 (Α’ 25)

Στην αρχή του άρθρου 8 του ν. 4519/2018 (Πόροι των ΦΔΠΠ) προστίθεται ο αριθμός 1 και μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. α) Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), δΰναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου ΦΔΠΠ, σε ειδικά προσδιορισμένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του.

Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο, οι ημέρες ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου.

β) Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται ότι ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων από το αντίτιμο του εισιτηρίου θα αποδίδεται από τον εισπράττοντα ΦΔΠΠ στο Πράσινο Ταμείο. Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ή επιμέρους ποσοστό αυτού αποδίδεται από το Πράσινο Ταμείο στους ΟΤΑ α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται η ειδικά προσδιορισμένη θέση της προστατεύομενης περιοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής.

γ) Οι πόροι της περίπτ. α αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΦΔΠΠ και το μέρος των εσόδων που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με την περίπτ. β, διατίθεται από τον οικείο ΦΔΠΠ για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που εμπίπτουν στην χωρική του αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εποχικού προσωπικού, εφόσον απαιτείται.

δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της ΚΥΑ της περίπτ. α’, μόνο για την περίοδο 2019 ισχύει η ΥΑ 40982/2003 (Β’ 511/29-4-2003) και αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δια της Διεύθυνσης Δασών Χανιών. Τα έσοδα από το αντίτιμο του εισιτηρίου της περιόδου 2019 εισπράττσνται από τη Διεύθυνση Δασών Χανιών και κατατίθενται στο λογαριασμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Από τα έσοδα αυτά το Πράσινο Ταμείο διαθέτει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) στους ΟΤΑ α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαμαριάς, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικά η Τοπική Κοινότητα Λάκκων, του Δήμου Πλατανιά, του Νομού Χανιών από το ποσοστό του 30 τοις εκατό (30%), λαμβάνει το δέκα τοις εκατό (10%).»

2. Οι περίπτ. α’, β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1790/1988 (Α’ 134) καταργούνται.


δ) Συμπλήρωση του άρθρου 10 του ν. 4519/2018 (Α´ 25)

Στο άρθρο 10 του ν. 4519/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. α) Οι ΦΔΠΠ δύνανται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας να προβλέπουν ειδικές ικανότητες ή προσόντα που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση ή τη γλωσσομάθεια των υποψηφίων, κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας ή άλλης σαφώς αιτιολογημένης ανάγκης. Για τον ίδιο λόγο, στον ανωτέρω Κανονισμό δύναται να ρυθμίζονται, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, θέματα που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται πέραν του ωραρίου ή σε βάρδιες, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας της περιοχής, με παράλληλη δυνατότητα για πρόβλεψη χορήγησης ημερών ανάπαυσης.

β) Για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στους ΦΔΠΠ ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4528/2018 (Α’ 50).»

Με την προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 του ν. 4519/2018 (Α’25) δίνεται η δυνατότητα στους ΦΔΠΠ, που απασχολούν εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μέσω των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας τους να προβλέπουν ιδιαίτερες ικανότητες σχετικές με την φυσική κατάσταση ή γλωσσομάθεια του προσωπικού τους. Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίνεται αναγκαία για τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης τους είτε σε επίπεδο προστατευτέου αντικείμενου είτε σε επίπεδο επισκεψιμότητας. Για τους ίδιους λόγους δίνεται η δυνατότητα εντός του εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας να προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση του ωραρίου απασχόληση του προσωπικού ή απασχόληση του σε βάρδιες, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και σε κάθε περίπτωση για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα, του ανωτέρω προσωπικού δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ημερών ανάπαυσης με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στον ανωτέρω Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας.

Τέλος διευκρινίζεται ότι οι ΦΔΠΠ που απασχολούν εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου άρθρου του ν. 4528/2018 (Α’50)

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: