Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου «BIOPROSPECT»

Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου «BIOPROSPECT» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκάνια – Μεσόγειος 2014-2020»

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου BIOPROSPECT: Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas, παρουσιάστηκαν από μέλη της ερευνητικής ομάδας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), στο 7o Διεθνές Συνέδριο για την Τηλεπισκόπηση και τη Γεωπληροφορική του Περιβάλλοντος (RSCy2019) το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μεταξύ 18 με 21 Μαρτίου 2019.

Τα μέλη της ομάδας του ΔΠΘ και των εξωτερικών συνεργατών (Δρ. Γ. Μαλλίνης, Δρ. Γ. Κοράκη, Δρ. Α. Κυριαζόπουλος, υπ. δρ. ΔΠΘ Ειρήνη Χρυσάφη και Δρ. Ε. Δραγόζη) μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, ανέπτυξαν μοντέλα για την εκτίμηση και χαρτογράφηση της ποικιλότητας και της αφθονίας φυτικών ειδών για τους οικότοπους του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, χρησιμοποιώντας πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες μεσαίας και υψηλής χωρικής ανάλυσης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάστηκε στο RSCy2019, απέδωσαν αξιόπιστα τη σχέση μεταξύ των δεικτών βιοποικιλότητας και των φασματικών και χωρικών χαρακτηριστικών των δορυφορικών εικόνων και κατέδειξαν τις δυνατότητες της δορυφορικής παρατήρησης γης (Earth Observation) στην παρακολούθηση και καταγραφή της βιοποικιλότητας στις δασικές περιοχές.

Περιγραφή του Έργου

Σκοπός του έργου «BIOPROSPECT: Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas», είναι να διερευνήσει και να τεκμηριώσει την οικονομική αξία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών δασικών περιοχών και τους τρόπους της βιώσιμης κεφαλαιοποίησης τους, ως μέσο για την αειφορική διαχείριση, ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών. Ως πεδίο εφαρμογής της έρευνας επιλέχθηκε το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, περιοχή με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ποικιλότητας τόσο σε επίπεδο ειδών, όσο και οικοτόπων και τοπίου.

Στο πλαίσιο του έργου BIOPROSPECT, από την ομάδα του Δημοκριτείου συλλέχθηκαν πληθώρα πρωτογενών δεδομένων από το ύπαιθρο/(πεδίο) και από δορυφορικές εικόνες, όσο και επιπλέον δευτερογενή δεδομένα (χάρτες χρήσης/κάλυψης γης και εδαφολογικοί, μετεωρολογικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία). Το σύνολο των πληροφοριών έχει οργανωθεί σε μια βάση γεωχωρικών δεδομένων, της οποίας η επεξεργασία και ανάλυση θα επιτρέψει την αποτελεσματική ποσοτικοποίηση και χαρτογράφηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών μέσω μεθόδων τηλεπισκόπησης σε δασικές προστατευόμενες περιοχές.

Το έργο «BIOPROSPECT: Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas», υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκάνια – Μεσόγειος 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών.

 ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Δασικά Οικοσυστήματα, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: