Στο ν. 4605/2019 οι ρυθμίσεις για τη στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης ΠΠ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4605/2019 (Α’ 52) του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης σχετικά με το εμπορικό απόρρητο. Στις διατάξεις του νόμου περιλαμβάνεται και πρόσφατη τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ρυθμίσεις για τη στελέχωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα, με τα άρθρα 88 έως 91 του νέου νόμου επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 10 και 11 του ν. 4519/2018 (Α´ 25) για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που εκδόθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις δίνεται στους ΦΔΠΠ η δυνατότητα στελέχωσης με προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου και ταυτόχρονα η δυνατότητα να κρατήσουν το προσωπικό που έχουν ήδη, έως τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων ΙΔΑΧ που θα προκύψουν από τον ΑΣΕΠ.

Καθιέρωση εισιτηρίου σε θέσεις του Δικτύου Natura 2000

Με άρθρο 88 (συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4519/2018) προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του οικείου ΦΔΠΠ, με την οποία δύναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου ΦΔΠΠ, σε ειδικά προσδιορισμένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς). Μόνο για την περίοδο του 2019 και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της ΚΥΑ που αναφέρθηκε παραπάνω, αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

Πρόσληψη προσωπικού σε προγράμματα Life

 Με τη διάταξη του άρθρου 87 θεσπίζεται ειδική διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού ή άλλου προσωπικού ή εμπειρογνωμόνων σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life, με δικαιούχους Υπουργεία ή/και τους εποπτευόμενους φορείς τους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πρόσληψη προσωπικού σε προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια εξαιρείται από την απαιτούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Επίσης, δεν απαιτείται η αποστολή προσκλήσεων και πινάκων επιτυχόντων στο ΑΣΕΠ, ούτε του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4605/2019 (Α΄52) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 

[pdf-embedder url=”https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2019/04/n_4605_2019.pdf”%5DΚατηγορίεςΑπασχόληση, Νομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: