ΠΕΔΔΥ: «Σχέδια Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων »

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) καλεί τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας να κάνουν άμεσα τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διόρθωση και τον διοικητικό εξορθολογισμό των Σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις Δασικές Υπηρεσίες, και να επανεξετάσουν τη θέση για κατάργηση των Δ/νσεων Αναδασώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΔΔΥ αναφέρει τα εξής:

«Σχέδια Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που έχει προκαλέσει την ανησυχία των συναδέλφων κυρίως στις Δασικές Υπηρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ σας ενημερώνει για τα εξής:

Τα προεδρικά διατάγματα ετοιμάστηκαν, έτυχαν επεξεργασίας από τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία και ανεστάλησαν στο Ε ́ Τμήμα τους ΣτΕ για έλεγχο της νομιμότητας τους, «εν κρυπτώ», χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με Ομοσπονδίες ή τα πρωτοβάθμια Σωματεία των Δασικών Υπαλλήλων και ιδίως την ΠΕΔΔΥ.

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δ.Υ με δική της πρωτοβουλία πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τους εισηγητές που έχουν αναλάβει να εξετάσουν τη νομιμότητα των συγκεκριμένων Προεδρικών Διαταγμάτων και ενημερώθηκε για το περιεχόμενό τους.

Από την κατ ιδίαν ενημέρωση που είχαμε, (ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΕΔΔΥ) διαπιστώθηκε ότι τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων είχαν ελλείψεις στον τρόπο που απέδιδαν την οργανική συγκρότηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και κυρίως των Δασικών Υπηρεσιών και για το λόγο αυτό η ΠΕΔΔΥ κατέθεσε δύο (2) υπομνήματα που αφορούσαν τις παραπάνω ελλείψεις στα Προεδρικά διατάγματα.

Τα υπομνήματα μας στηρίχτηκαν στην πληροφόρηση που είχαμε από τους εισηγητές και οι βασικές μας παρατηρήσεις αφορούσαν:

Α. Την προβλεπόμενη Οργανική Συγκρότηση των Δασικών Υπηρεσιών

Στα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων δεν περιγραφόταν η διοικητική συγκρότηση (οργάνωση) των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, με τρόπο σαφή και περιεκτικό αναφορικά με τις προβλεπόμενες Διοικητικές Δομές, (Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νσεις Δασών Νομών, Δασαρχεία και Δασονομεία), τους Στρατηγικούς και Επιχειρησιακούς στόχων και των ασκούμενων από τις υπηρεσίες αυτές αρμοδιοτήτων, των κλάδων και των ειδικοτήτων προσωπικού που θα ασκούν τις αρμοδιότητες κάθε επιπέδου καθώς και των κλάδων που θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν καθήκοντα θέσεων ευθύνης (προϊσταμένου) σε κάθε ένα από τα προαναφερόμενα επίπεδα.

Γίνεται μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη αναφορά στις «υφιστάμενες δομές» ενώ στο τελευταίο άρθρο καταργούνται όλα τα ισχύοντα προεδρικά διατάγματα του έτους 2010.

Β. Την Κατανομή των Οργανικών Θέσεων στις δομές επιπέδου Διεύθυνσης

Στα Προεδρικά Διατάγματα, θα έπρεπε να προβλέπεται η κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού τους, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ανά Διεύθυνση ή ισότιμη με τη Διεύθυνση οργανική μονάδα, ανάλογα με την καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητά της, καθώς και την ευρύτητά της και κατά συνέπεια τον όγκο του αντικειμένου των εργασιών της.

Αυτό όμως στα εν λόγω σχέδια προεδρικών διαταγμάτων, όπως, δεν συμβαίνει εξαιτίας της εφαρμογής της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α ́ 174), σύμφωνα με την οποία: «4. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες διενεργείται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και, όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού.».

Γ. Την κάλυψη θέσεων ευθύνης.

Η κάλυψη θέσεων ευθύνης (Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Διεύθυνσης) προβλέπεται στα σχέδια των Π.Δ να γίνεται από υπαλλήλους της κατηγορίας Π.Ε και των προϊσταμένων Τμημάτων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ και «εν ελλείψει» αυτών από υπαλλήλους ΤΕ. Ασφαλώς το θέμα αυτό συνδέεται με τη συζήτηση για το προβάδισμα των κλάδων που εκτός από τη διοίκηση έχει απασχολήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο με Αποφάσεις του (2811/2017, 2812/2017, 2813/2017, 2816/2017, 2817/2017 & 2818/2017) έχει αποφανθεί σχετικά καταργώντας ρυθμίσεις που δεν το εφάρμοζαν σε συνδυασμό ασφαλώς και με τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων.

Θέτουμε επίσης υπόψη σας ότι στα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων, σε ότι αφορά στις δασικές Υπηρεσίες, γίνεται αναφορά στις «υφιστάμενες δομές», και αυτό παραπέμπει στο ότι διατηρούνται όλες ενώ ειδικά για τις Διευθύνσεις Αναδασώσεων διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι με ειδικό άρθρο καταργούνται και τις αρμοδιότητες προβλέπεται να ασκούν είτε τα Δασαρχεία (περίπτωση Αττικής) είτε η οικεία Δασική Αρχή (Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ή Δ/νση Δασών Ροδόπης)αντίστοιχα.

Επίσης τα «Δασονομεία» θα λειτουργούν ως «δομές επιπέδου γραφείου» και τα δασοφυλάκεια υπαγόμενα στα δασονομεία θα λειτουργούν ως «χωρικές μονάδες» και όχι σαν διοικητικές δομές.

Για την Π.Ε.Δ.Δ.Υ ανοιχτό θέμα (και θέμα ιδιαίτερης βαρύτητας) είναι η κατάργηση των τριών Διευθύνσεων Αναδασώσεων οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικό έργο, ιδιαίτερα όταν η χώρα μας πλήττεται κάθε χρόνο από καταστρεπτικές πυρκαγιές και η ανάγκη εκτεταμένων αναδασωτικών προγραμμάτων θα απασχολήσει και τη διοίκηση και την πολιτεία στο μέλλον.

Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών, ως επισπεύδον Υπουργείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ασκεί την πολιτική στα δάση, να κάνουν άμεσα τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διόρθωση και τον διοικητικό εξορθολογισμό των Σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις Δασικές Υπηρεσίες, που παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ελλείψεις και να επανεξετάσουν τη θέση για κατάργηση των Δ/νσεων Αναδασώσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μπόκαρης

Ο Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος Γκούντούφας


 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [294.82 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: