Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, κατ’ εφαρμογή́ του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α ́ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ρυθμίζονται:

 1. η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών,
 2. οι σχέσεις μεταξύ κεντρικού και περιφερειακού μητρώου,
 3. οι υποχρεώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών,
 4. οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής και συμπλήρωσης/επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΔΑ.Σ.Ο.), της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.Σ.Υ.ΔΑ.Σ.Ο.) καθώς και των μελών αυτών,
 5. οι προϋποθέσεις παραμονής σε αυτό,
 6. οι λόγοι διαγραφής από αυτό,
 7. τα αναγκαίά στοιχεία καταχώρισης και
 8. η πρόσβαση στο μητρώο και η δημοσιοποίηση στοιχείων.

Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου

Το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών με την ονομασία «ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.» τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ και στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών.

Το Μητρώο είναι ηλεκτρονικό και οι διαδικασίες εκτελούνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο http://mds.ypen.gr. Αποτελείται από το Κεντρικό και το Περιφερειακό Μητρώο, τα οποία αλληλοσυνδέονται και ενημερώνονται ταυτόχρονα.

Στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών εγγράφονται:

  • οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.),
  • οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.),
  • οι Δασεργάτες και
  • η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.

Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο έχουν και οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί.

Τήρηση του Μητρώου – Αρμοδιότητες υπηρεσιών

Η εγγραφή των Δασεργατών στο Μητρώο γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών. Η εγγραφή και η συμπλήρωση/επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου των λοιπών υπόχρεων (ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.) είναι υποχρεωτική και γίνεται με δική τους ευθύνη.

Η Διεύθυνση Δασών ελέγχει τις αιτήσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και χορηγεί στους υπόχρεους τους Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης. Ελέγχει τα στοιχεία σχετικά με την συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Μητρώου. Τηρεί το Μητρώο, παρέχει οδηγίες για όλα τα θέματα σχετικά με αυτό και εκδίδει πιστοποιητικά εγγραφής στο Μητρώο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνεργάζεται για θέματα τήρησης του Μητρώου με την αρμόδια Διεύθυνση Δασών προκειμένου περί Ε.ΔΑ.Σ.Ε. περιοχής αρμοδιότητάς της.

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Μητρώου, την διαμόρφωση των Κωδικών Αριθμών Καταχώρισης ανά κατηγορία υπόχρεου καθώς και για την χορήγηση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης στο Μητρώο στην ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. Παρέχει οδηγίες στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες σχετικά με όλα τα θέματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.Π.ΕΝ είναι αρμόδια για την τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου, τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και των υπηρεσιών που παρέχει και ειδικότερα για την υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, προσαρμογές για την αποδοτικότητα και θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας.

Διαδικασία και Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο

Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο

Οι Δασεργάτες εγγράφονται στο Μητρώο από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, αμέσως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη, σύμφωνα με την 168596/1492/27-8-2018 (ΦΕΚ 3792 Β ́) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 178186/535/25-2-2019 (ΦΕΚ 907 Β’) υπουργική απόφαση.

Οι λοιποί υπόχρεοι (ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.), για την εγγραφή τους στο Μητρώο, υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο http://mds.ypen.gr, στην οποία δηλώνουν και τα μέλη τους. Οι παραπάνω υπόχρεοι στην αίτησή τους συμπλη- ρώνουν τα στοιχεία τους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας υ.α. Οι ΔΑ.Σ.Ε. συμπληρώνουν και τα στοιχεία των Δασεργατών μελών τους.

Οι ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τους στο Μητρώο προς την αρμόδια Διεύθυνση Δασών και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. προς την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων του Υ.Π.ΕΝ., εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση του καταστατικού τους από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους.

Με την αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο, οι ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του καταστατικού τους και κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου με μνεία του αριθμού καταχώρισης της στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 του ν. 4423/2016.

Στην αίτηση τους, οι ως άνω υπόχρεοι δηλώνουν ότι αποδέχονται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Προκειμένου περί Δασεργατών, η ως άνω δήλωση υποβάλλεται από τον ΔΑ.Σ.Ε. κατά την συμπλήρωση των στοιχείων τους, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης αυτών.

Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Έκδοση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης στο Μητρώο

Με την υποβολή της αίτησης καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτή λαμβάνει αριθμό καταχώρισης αίτησης στο ηλεκτρονικό Μητρώο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ΔΑ.Σ.Ε. και Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, η Διεύθυνση Δασών χορηγεί τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. λαμβάνει Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Ν.

Η Διεύθυνση Δασών κατά το έλεγχο των στοιχείων και δικαιολογητικών δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Προκειμένου περί Ε.ΔΑ.Σ.Ε. συνεργάζεται με την Εποπτεύουσα Αρχή αυτών.

Οι Δασεργάτες λαμβάνουν Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης αμέσως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη και την εγγραφή τους στο Μητρώο από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Η εγγραφή στο Μητρώο επέρχεται με την χορήγηση του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης, ο οποίος είναι μοναδικός σε όλη την Επικράτεια για κάθε υπόχρεο και αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα των ΔΑ.Σ.Ο. Σε κάθε περίπτωση για να αναλάβουν εργασίες ή να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους, οι ως άνω υπόχρεοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Προκειμένου περί Δασεργατών, ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης συμπληρώνεται στην Ταυτότητα Δασεργάτη. Ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο θεωρείται η ημερομηνία αίτησης του υπόχρεου και προκειμένου περί Δασεργατών, η ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Η Διεύθυνση Δασών ενημερώνει τις ΔΑ.Σ.Ο. και τους Δασεργάτες καθώς και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. για τη εγγραφή τους στο Μητρώο.

[su_button url=”https://dasarxeio.com/dasergates_dase/” target=”blank” style=”3d” background=”#e9eef4″ color=”#3572b3″ size=”6″ icon=”icon: external-link” icon_color=”#3572b3″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι για τους
δασεργάτες και τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.)[/su_button]

Διαγραφή από το Μητρώο

Οριστική διαγραφή

Οι ΔΑ.Σ.Ο. διαγράφονται οριστικά από το Μητρώο όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. αν λυθούν, επερχόμενης της διαγραφής μετά την περάτωση του σταδίου της εκκαθάρισης,
  2. αν συγχωνευτούν με άλλον ΔΑ.Σ.Ε. και απορροφηθούν από αυτόν ή δημιουργηθεί από την συγχώνευση νέος ΔΑ.Σ.Ε.

Οι Δασεργάτες διαγράφονται οριστικά από το Μητρώο όταν για οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την Ιδιότητα του Δασεργάτη.

Προσωρινή διαγραφή

Οι ΔΑ.Σ.Ο., διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο, όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. αν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων του νό- μου και του καταστατικού τους και δεν συμμορφωθούν, προς τις υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή της,
  2. αν διαπιστωθεί παράλειψη συμπλήρωσης/επικαιροποίησης των στοιχείων του Μητρώου και δεν συμμορφωθούν, προβαίνοντας σε συμπλήρωση/επικαιροποίηση αυτού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Η προσωρινή διαγραφή των υπόχρεων συνεπάγεται τη μη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο καθώς και την μη συμμετοχή σε δασικές εργασίες ή σε οικονομικές ενισχύσεις.

Η διαγραφή, προσωρινή ή οριστική των ΔΑ.Σ.Ε. και οριστική των Δασεργατών, επέρχεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Η διαγραφή, προσωρινή ή οριστική, των Ε.ΔΑ.Σ.Ε., επέρχεται με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κατά της απόφασης προσωρινής ή οριστικής διαγραφής χωρεί αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α ́).

Σε περίπτωση θεραπείας του λόγου προσωρινής διαγραφής, εντός εξαμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης η αρμόδια αρχή με νέα πράξη της ενεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο. Αν δεν αρθεί ο λόγος διαγραφής εντός του ως άνω οριζόμενου διαστήματος, η αρμόδια αρχή εκδίδει οριστική πράξη διαγραφής και υποβάλλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. για τη λύση του και το διορισμό εκκαθαριστή.

Η Διεύθυνση Δασών ενημερώνει τις ΔΑ.Σ.Ο. και τους Δασεργάτες καθώς και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για τη οριστική ή προσωρινή διαγραφή τους.

Τα παραπάνω αναφερόμενα περί διαγραφής εφαρμόζονται ανάλογα και για την ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.

 Σχετική απόφαση:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12.06.2019 (Β΄ 2398) Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [222.85 KB]

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: