Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525) περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, με τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ, δεν διαφοροποιούνται σε καμία περίπτωση οι ασκούμενες αρμοδιότητες, σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, των Δασικών Υπηρεσιών και του Πυροσβεστικού Σώματος. Στόχος της ΚΥΑ είναι να καθορίσει τις διαδικασίες και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ του Π.Σ. και της Δ.Υ. σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αρμοδιοτήτων τους, να απαλείψει τυχόν παρατηρούμενες παθογένειες και ελλείψεις των προηγούμενων ετών, εγκαθιδρύοντας ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών υπηρεσιών.

Η έννοια του «κρίσιμου» περιστατικού

Επιτόπια συνδρομή της δασικής υπηρεσίας, παρέχεται όταν κληθεί από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περίπτωση κρίσιμου περιστατικού. Η έννοια του «κρίσιμου» περιστατικού άπτεται:

(α) του μεγέθους της απειλούμενης έκτασης και

(β) του παρουσιαζόμενου κινδύνου στο φυσικό περιβάλλον,

λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον που κυριαρχεί ο δασικός χαρακτήρας των εκτάσεων που το συνθέτουν, με δασική βλάστηση θαμνώδη ή δενδρώδη,

εκδηλώνεται και εξελίσσεται καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ιδιαίτερα σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός) έως 5 (κατάσταση συναγερμού).

Διασπορά περιπόλων δ.υ. και αξιοποίηση τους

Οι Δασικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, γνωστοποιώντας από την προηγούμενη ημέρα εκατέρωθεν τις διαδρομές ή τις στάσεις των προγραμματισμένων περιπόλων δασοπροστασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται, στο μέτρο του δυνατού, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επικάλυψη των εν γένει δασικών περιοχών επιτήρησης.

Στόχος είναι, στα πλαίσια της οργανωμένης πρόληψης, η αποτροπή περιστατικών δασικών πυρκαγιών, τόσο από πρόθεση όσο και από αμέλεια, κάνοντας αισθητή την παρουσία των οργάνων δασοφυλακής και δασοπροστασίας στην ύπαιθρο και φυσικά η άμεση αναγγελία στην ΠΥ, αν αυτά εκδηλωθούν και γίνουν αντιληπτά από τα δασικά όργανα.

Για λόγους συντονισμού και για την εύρυθμη λειτουργία και αξιοποίηση της συνδρομής των εν λόγω περιπόλων, απαιτείται η διασφάλιση αξιόπιστου τρόπου επικοινωνίας μεταξύ της ΠΥ και της ΔΥ, ο οποίος εξασφαλίζεται με ευθύνη των τοπικών υπηρεσιών και των δύο φορέων.

Με βάση τις πραγματικές συνθήκες στελέχωσης των δασικών υπηρεσιών, και επειδή είναι αδύνατον ο Προϊστάμενος της οικείας δασικής υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του να είναι παρόντες σε όλα τα περιστατικά δασικών πυρκαγιών, ορίζεται από αυτόν ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι της ΔΥ, οι οποίοι θα συνδράμουν επιτόπου, ώστε να συνεργαστούν με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες που άπτονται αποκλειστικά και μόνο του δασικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα, αυτές αφορούν τη σύνθεση της δασικής βλάστησης, τη διαδοχή στο χώρο ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών (Εθνικοί Δρυμοί, αναδασώσεις, Καταφύγια Άγριας Ζωής), το δασικό οδικό δίκτυο, την τοπογραφία και το ανάγλυφο του δασικού χώρου, τις φυσικές πηγές καθώς και τις τυχόν υπάρχουσες δεξαμενές νερού.

Επιτόπια συνδρομή των Δασικών Υπηρεσιών

Όταν η Δασική Υπηρεσία κληθεί για επιτόπια συνδρομή από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σπεύδει κλιμάκιο αποτελούμενο από υπαλλήλους της, σύμφωνα με τον ορισμό των εκπροσώπων της Δ.Υ. Το κλιμάκιο αυτό μπορεί να αποτελείται από τους υπαλληλους που βρίσκονται σε επιφυλακή ή εκτελούν την βάρδια τους στην έδρα της υπηρεσίας. Ο χρόνος που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην κλήση και την επιτόπια παρουσία του δασικού κλιμακίου θα πρέπει να είναι το δυνατόν μικρότερος. Αυτό εξαρτάται από την ώρα (κατά την διάρκεια της πλήρους λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών ή μετά το πέρας του ωραρίου), από τα διαθέσιμα οχήματα, από τους διαθέσιμους οδηγούς ή υπαλλήλους με κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης ΚΥ, από το αν υπάρχει περίπολο σε εξέλιξη και από την απόσταση του περιπόλου ή της έδρας της υπηρεσίας από το συμβάν.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η συνδρομή του δασικού υπαλλήλου έχει επικουρικό χαρακτήρα στον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, για να σχηματίσει αυτός όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα του δασικού χώρου κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς. Αν του ζητηθεί, προτείνει θέσεις διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών. Ο εν λόγω δασικός υπάλληλος ενημερώνει ταυτόχρονα τον οικείο προϊστάμενό του για την εξέλιξη του περιστατικού στο δασικό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών και υποστήριξή του. Επισημαίνεται ότι η γνώμη του δασικού υπαλλήλου άπτεται μόνο της περιγραφής του δασικού χώρου και των παραμέτρων που τον συνθέτουν, με λιτότητα και σαφήνεια και σε καμιά περίπτωση δεν υπεισέρχεται σε άλλα πεδία που εκφεύγουν αυτού.

Σε περιπτώσεις που η πυρκαγιά λαμβάνει διαστάσεις, εμφανίζει κίνδυνο επέκτασης και δυσμενούς εξέλιξής της, η οικεία Δασική Υπηρεσία ενημερώνεται και κινητοποιείται περαιτέρω και από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. που υπηρετεί στο Ε.Σ.Κ.Ε./Σ.Κ.Ε.Δ., κλιμακώνοντας την παρουσία της και με ανώτερα στελέχη της, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία της Δασικής Υπηρεσίας στην πυρκαγιά και να δοθούν στον επικεφαλής του συμβάντος οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Λοιπές Οδηγίες

Για το σχηματισμό μιας καταρχήν εικόνας του εν εξελίξει περιστατικού, δύναται να αξιοποιηθούν επιπλέον αξιόπιστες και διαθέσιμες πηγές άντλησης πληροφοριών, όπως από τους υπαλλήλους των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, από τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς και από τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών και των κυνηγετικών οργανώσεων.

Στις περιπτώσεις που η δασική υπηρεσία καλείται να συνδράμει σε περιστατικό δασικής πυρκαγιάς, αυτό αλλά και η περιγραφή των ως άνω ενεργειών που υλοποιήθηκαν κατά χρόνο και χώρο, πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο συμβάντων που τηρείται στην έδρα της οικείας δασικής υπηρεσίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι, οι δασικοί υπάλληλοι κατά την εκτέλεση περιπολιών τους, είναι σε θέση να ασκούν ελέγχους σε οχήματα και οδηγούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 115/2016 (Α’ 197) «Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί»και για τους λόγους αυτούς, τα περίπολα μπορούν να έρχονται σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τα κατά τόπους Ανακριτικά Γραφεία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Σχετικά αρχεία:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56858/323/21.6.2019 (ΑΔΑ: 6Λ4Ο4653Π8-59Ν) Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525) Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Π.δ. 115/2016 (ΦΕΚ Α΄197) Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί.
Εγκύκλιος 138312/1469/11-3-2016 (ΑΔΑ: 78ΤΜ4653Π8-4Ο2) Αποστολή εντύπων Βιβλίου Συμβάντων, Δελτίων Ατομικών Αναφορών, Δελτίων Στοιχείων Ελεγχόμενου και Βιβλίου Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων.
Εγκύκλιος: 107730/2158/4.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ50-ΦΞΕ) Τήρηση Βιβλίου Συμβάντων από τις Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας, Ατομικό Δελτίο Αναφοράς και Βιβλίο Ελέγχων Περιπολίας Δασικών Υπαλλήλων.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [600.14 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: